Nghiên cứu sản nghiệp sáng tạo văn hoá

sản nghiệp sáng tạo văn hóaĐ Văn Hiu

Trong những năm gần đây, ở Trung Quốc, cùng với vấn đề “Quyền lực mềm”(soft power), vấn đề “Sản nghiệp sáng tạo văn hóa” (cultural and creative industries) xuất hiện và phát triển với tốc độ chóng mặt, được sự ủng hộ của chính phủ và thu hút được sự quan tâm của đông đảo người nghiên cứu, chỉ riêng tháng 11 năm 2010, tại Bắc Kinh diễn ra trên dưới 30 hội thảo, diễn đàn cấp quốc gia và quốc tế về vấn đề Sản nghiệp sáng tạo văn hóa.

Cách mạng phương tiện truyền thông, chuyển hướng hình ảnh thị giác và sự phát triển của hình thái ý thức tiêu dùng cấu thành bối cảnh cho sự xuất hiện của vấn đề sản nghiệp văn hóa. Hiện nay, sự phát triển văn hóa nếu như không kết hợp với khoa học kĩ thuật tiên tiến và sự đột phá mang tính cách mạng của kinh tế thì sẽ bị thế giới hiện thực phát triển như vũ bão đào thải. Vì thế, xây dựng hình thái văn hóa hài hòa với hình thái kĩ thuật, hình thái kinh tế mới của thế giới tương lai là một trong những mục tiêu chiến lược quan trọng của sự phát triển văn hóa. Sự ra đời của công nghệ kĩ thuật cao và sự phát triển của công nghiệp hiện đại không chỉ dẫn đến sự thay đổi của tất cả hình thái nghệ thuật truyền thống mà còn tạo nên hình thái nghệ thuật hoàn toàn mới mẻ

Sản nghiệp sáng tạo hiện nay tất yếu phải dựa vào hiện thực phát triển của văn hóa kinh tế và sự phát triển của khoa học kĩ thuật. Sự biến đổi của hình thức truyền thông chủ đạo không chỉ dẫn đến sự biến đổi toàn diện của cục diện sinh thái vốn có của nghệ thuật, mà còn thay đổi kết cấu kinh tế của toàn bộ xã hội. Đã đến lúc chú ý đến vấn đề: văn hóa chính là kinh tế, văn hóa chính là thị trường. Văn hóa đã trở thành động lực tích cực nhất trong sự phát triển sức sản xuất. Có thể nói, phương tiện truyền thông mới đã tạo nên sự suy thoái của một số ngành nghệ thuật truyền thống như nghệ thuật kịch, làm mất đi một số loại hình nghệ thuật dân gian. Vì thế chúng ta cần phải nhìn nhận loại vai trò của văn hóa nghệ thuật trong toàn bộ xã hội trong điều kiện lịch sự mới, cải cách thể chế văn hóa phù hợp với tình hình mới, xây dựng chính sách bảo hộ văn hóa đương đại phù hợp với sáng tạo văn hóa, xây dựng phương thức vận hành văn hóa mới. Hiện nay, đặc trưng quan trọng nhất của sức sản xuất là “kinh tế hóa văn hóa” và “văn hóa hóa kinh tế”, dẫn đến nhất thể hóa kinh tế và văn hóa. Đây là sản phẩm của thời đại điện tử. Văn hóa hóa kinh tế ở tầng ý nghĩa sâu xa của nó chính là nó đại diện cho khuynh hướng phát triển của kinh tế trong tương lai. Kinh tế phát triển đến một mức độ nhất định sẽ đặt trọng tâm vào phục vụ, tri thức, thông tin… Khi xã hội phát triển đến một mức độ nhất định thì con người càng coi trọng nhu cầu tâm lí, tinh thần, văn hóa. Vì thế, yêu cầu đối với sản phẩm văn hóa tăng cao hơn, như nhu cầu đối với sách vở, âm nhạc, điện ảnh, sản phẩm nghệ thuật, phục vụ vui chơi giải trí, thông tin, internet. Hiện nay ngay cả ăn, ở, đi lại cũng yêu cầu văn hóa hóa. Về ăn mặc, không chỉ chú trọng mặc ấm, mặc bền, mà chú trọng hơn đến thẩm mĩ, thời thượng, thương hiệu…

 1. “Sn nghip văn hóa

“Sản nghiệp văn hóa” là một khái niệm mở, tổng hợp đa vĩ độ, đa tầng thứ và có tính sinh thành. Sản nghiệp văn hóa có thể phân thành hai bộ phận lớn là: sn nghip văn hóa vi tư cách là lí lun – hình thái ý thc ca quan nim chính tr, triết hc; và sn nghip văn hóa có tính ng dng, tính thao tác ca mô hình phát trin, chế đ đ kinh tế. “Sản nghiệp văn hóa với tư cách là lí luận – hình thái ý thức” tập trung ở lí luận mĩ học, triết học và văn hóa chính trị, có tính phê phán mãnh liệt, có sắc thái phủ định; lí luận, nghiên cứu sản nghiệp văn hóa có tính ứng dụng là lí luận được đúc rút từ thực tiễn của sản nghiệp văn hóa, có khuynh hướng đi sâu vào quá trình truyền bá, giao lưu, sản xuất.

“Sn nghip văn hóa vi tư cách là lí lun – hình thái ý thc là khái niệm có tính phê phán và tính phủ dịnh của trường phái Frankfurt. Khái niệm “Sản nghiệp văn hóa” (Culture Industry) được tìm thấy trong bài “Sn nghip văn hóa tinh thn khai sáng la di công chúng (Enlightenment as Mass Deception) viết năm 1944 của Max Horkheimer và Theodor Adorno của trường phái Frankfurt chủ nghĩa Mác phương Tây, sau đó được tập hợp trong cuốn Phép bin chng khai sáng(Dialectic of Enlightenment). Trước những năm 90, ở Trung Quốc khái niệm “Culture Industry” được dịch thành “Công nghiệp văn hóa”, hiện nay dịch thành “sản nghiệp văn hóa”.

Đc trưng lí lun ca Sn nghip văn hóa

Max Horkheimer và Theodor Adorno cho rằng sự thống trị của kĩ thuật hiện đại đã khiến “sản nghiệp văn hóa” dần dần phát hiện ra tính sao chép và tính đồng chất của nó, hình thành nên phong cách nghệ thuật “đồng nhất”, hủy diệt nghệ thuật lấy sự sáng tạo độc đáo làm cơ sở. Trong “sản nghiệp văn hóa” ý chí hành vi thay thế cho logic sự vật, khiến cho nghệ thuật từ nội dung cho đến hình thức đều duy trì trạng thái không có sự khác biệt, nghệ thuật và xã hội đã nhất thể hóa cao độ.

“Sản nghiệp văn hóa” có tính thương mại và tính tiêu dùng. Sự phân biệt chủ yếu giữa “Sản nghiệp văn hóa” và văn hóa thông tục trước kia nằm ở sự sản xuất văn hóa được tiến hành dưới sự điều khiển tư bản, ở đâu cũng có thể cảm nhận thấy một bàn tay tư bản vô hình thao túng phía sau. Dưới sự điều khiển của tư bản, “Sản nghiệp văn hóa” trở thành một loại thị trường hóa, thành sản xuất văn hóa hàng hóa hóa, đồng thời cũng là sản xuất văn hóa mang tính kĩ thuật.

“Công nghiệp văn hóa” có chức năng giải trí. Sản nghiệp văn hóa không giống với văn hóa thông tục hoặc văn hóa dân gian truyền thống trong quá khứ, sản nghiệp văn hóa là văn hóa đại chúng do thời đại công nghiệp hiện đại sản sinh ra. Sản nghiệp văn hóa và văn hóa đại chúng đương đại trên thực tế là hai mặt của một vấn đề. Taibo cho rằng “công nghiệp văn hóa” là sự kết hợp của “văn hóa đại chúng và phương tiện truyền thông đại chúng”. (Ch nghĩa Mác Mi, Gorman). Trên thực tế, nếu như truy tìm về cội nguồn thì sản nghiệp văn hóa không phải là hiện tượng và quan niệm đến trường phái Falankefu thế kỉ 20 mới có, mà là thực tiễn hiện thực được sản sinh cùng với cách mạng công nghiệp, cách mạng in ấn và văn hóa thị trường tư bản chủ nghĩa phương Tây. “Sản nghiệp văn hóa với tư cách là lí luận hình thái ý thức” tập trung ở lí luận mĩ học triết học và văn hóa chính trị, có tính phê phán mãnh liệt, có sắc thái phủ định; từ trừu tượng cao độ trực tiếp chỉ ra căn bản của sản nghiệp văn hóa. Điều này có ý nghĩa gợi mở rất lớn để chúng ta nhận thức sản nghiệp văn hóa đương đại trong xã hội tiêu dùng trong bối cảnh toàn cầu hóa đương đại.

Sn nghip văn hóa vi tư cách là ng dng thao tác thc tin kinh tế xã hi

Khác với trường phái kinh viện khi phân tích nội dung sản phẩm do sản nghiệp văn hóa tạo ra, lí luận và nghiên cứu ứng dụng sản nghiệp văn hóa phương Tây lại tập trung vào nghiên cứu quá trình sản xuất, lưu thông, truyền bá của sản nghiệp văn hóa; lí luận của phái kinh viện tập trung vào hình thái ý thức, những người đi sau lại tập trung vào sự vận hành kinh tế; khái niệm của những người đi trước sử dụng phần lớn là triết học, chính trị học, ngôn ngữ học, nhưng khái niệm của người đi sau lại chủ yếu là danh từ kinh tế học, xã hội học và quản lí học, như sản nghiệp, bản quyền, tiết mục, tìm việc, sản xuất, truyền bá, mậu dịch, thị trường, phân phối…

Nhìn từ góc độ ứng dụng sản nghiệp văn hóa đương đại, sản nghiệp văn hóa có một số thuộc tính mà sản nghiệp thông thường đều có. Đối với tính chất mà nó đem lại cho hàng hóa, sản nghiệp văn hóa có thể được lí giải là sản phẩm tinh thần cung cấp cho người tiêu dùng, hoặc là ngành phục vụ; đối với tính chất quá trình kinh tế của nó, sản nghiệp văn hóa có thể định nghĩa là “một hệ thống hoạt động sản xuất, tái sản xuất, bảo tồn và phân phối hàng hóa và phục vụ”.

Sn nghip văn hóa có ni hàm ch yếu sau:

Sản nghiệp văn hóa đương đại là kinh tế văn hóa và sản nghiệp trong hình thái xã hội tiêu dùng và trong điều kiện toàn cầu hóa. Đặc trưng quan trọng hàng đầu của sản nghiệp văn hóa đương đại là dựa trên sự sáng tạo văn hóa, là hình thái sản nghiệp lấy sáng tạo chủ. Sản nghiệp sáng tạo, kinh tế sáng tạo (Creative Industry, Creative Economy) là quan niệm, trào lưu, thực tiễn kinh tế được phát triển trong bối cảnh xã hội tiêu dùng trong thời kì toàn cầu hóa, thúc đẩy, đề cao sáng tạo, sức sáng tạo của cá nhân, kĩ xảo, tài năng, nhấn mạnh sự ủng hộ, sự thúc đẩy mới của văn hóa nghệ thuật đối với kinh tế, là ngành nghề thông qua mở mang vận dụng quyền sản xuất tri thức, phong phú tính sáng tạo và tiềm lực thu hút công việc. Nó bao hàm quảng cáo, kiến trúc, nghệ thuật và giao dịch văn vật, sản phẩm thủ công mĩ nghệ, thiết kế, thiết kế thời trang, điện ảnh, phần mềm giải trí, âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn, xuất bản, phát thanh truyền hình. Coi sáng tạo là số một, cho thấy sản nghiệp văn hóa không giống như hình thái sản nghiệp của sản nghiệp vật chất trong quá khứ, nó chú ý hơn đến sáng tạo văn hóa và tinh thần, coi sự sáng tạo này là động lực, là hạt nhân của sự phát triển sản nghiệp.

Sản nghiệp văn hóa đương đại được xây dựng trên cơ sở thu – phát kĩ thuật cao, lấy nội dung văn hóa làm chủ thể. Sản nghiệp nội dung (sản nghiệp chương trình, tiết mục) bao gồm các loại nội dung sản phẩm ấn loát được truyền bá của các phương tiện truyền thông (báo chí, thư tịch, tạp chí) và nội dung xuất bản điện tử (phục vụ chế phẩm âm nhạc, hình ảnh, trò chơi điện tử…), nội dung truyền bá âm thanh hình ảnh (truyền hình, video, truyền thanh, nhà hát) và các loại phần mềm tiêu dùng khác… Vì thế, sản nghiệp nội dung giữ vài trò chủ đạo là truyền thông nghe nhìn. Hiện nay, sản nghiệp nội dung được nâng lên thành sản nghiệp nội dung kĩ thuật số.

Sản nghiệp văn hóa đương đại là sản nghiệp lấy phương thức truyền bá kĩ thuật cao để thu hút sự chú ý của công chúng. Cùng với sản nghiệp sáng tạo, sản nghiệp nội dung, thế giới đương đại bước vào thời kì kinh tế nhãn cầu và kinh tế của sự chú ý. Xét về góc độ phương thức truyền bá ảnh hưởng và hình tượng đô thị, cạnh tranh giữa các thành thị là cạnh tranh chiếm lĩnh sự chú ý. Năm 1997 Michael H.Goldhaber người Mĩ trong bài viết Người mua bán s chú ý đã cho rằng, ngày ngay, bản chất của “nền kinh tế mới” lấy internet làm cơ sở là “kinh tế của sự chú ý”, trong hình thái kinh tế này, tài nguyên quan trọng nhất không phải là tiền tệ trên ý nghĩa truyền thống, cũng không phải là bản thân thông tin, mà là sự chú ý của con người”. Bản thân sự chú ý chính là tiền tài.

Sản nghiệp văn hóa đương đại có tính vui chơi giải trí, là sản nghiệp chú trọng thể nghiệm. Cùng với sự phát triển của kinh tế, và sự nâng cao của mức độ tiêu dùng, người tiêu dùng càng ngày càng mong muốn có được sự thể nghiệm phong phú. Vì thế, khi phát triển thành thị, không chỉ chú ý đến các giai tầng của người sáng tạo và sự sáng tạo phong phú, mà còn chú ý đến xây dựng một thành phố tiêu dùng và thể nghiệm sáng tạo.

Sản nghiệp văn hóa là sản nghiệp có đặc trưng kinh tế căn bản. Nó vận hành trong khuôn khổ tư bản, đặt trọng tâm ở sự khuếch đại lợi nhuận kinh tế. Nội dung sản phẩm văn hóa chứa đầy mâu thuẫn, một mặt, sản phẩm văn hóa có động lực thúc đẩy mở rộng thị trường, nó luôn xuất hiện dựa trên cơ sở mở ra hàng loạt loại tiêu dùng văn hóa và thu được sự chú ý của công chúng. Một trong những giá trị sử dụng của sản phẩm văn hóa là mang đến những thứ mới mẻ, khác lạ để công chúng thể nghiệm. Như thế, sản phẩm văn hóa cũng cự tuyệt khuynh hướng đồng chất hóa. Mặt khác, không giống như những hàng hóa khác, nó không bị hủy hoại trong quá trình tiêu dùng, từ đó có thể sử dụng lại nhiều lần, ví dụ như những tác phẩm văn học nghệ thuật kinh điển. Người sản xuất sản nghiệp văn hóa thông qua nhiều phương thức nhằm hạn chế tiếp nhập, như chính sách độc quyền, bản quyền, từ đó tạo nên sự khan hiếm, và từ sự khan hiếm đó sẽ tạo nên lợi nhuận cao nhất(Garnham Nicholas).

 1. Sn nghip sáng to

Sản nghiệp sáng tạo là sản nghiệp mới lấy sáng tạo làm hạt nhân, mang lại cho đại chúng sản phẩm văn hóa, nghệ thuật, tinh thần, tâm lí, vui chơi giải trí. Trong thế giới đương đại, sản nghiệp sáng tạo đã không chỉ là một khái niệm, mà là hiện thực trực tiếp có hiệu quả lợi ích kinh tế lớn lao. Hàng loạt những sản phẩm sáng tạo, hàng hóa, phụ vụ của các nước phát triển đã thu hút sự chú ý của toàn thế giới, hình thành làn sóng kinh tế sáng tạo to lớn. Sản nghiệp sáng tạo của mỗi quốc gia dựa trên khuynh hướng, lĩnh vực, phương thức phát triển riêng, đặc thù của nước mình, thể hiện một bối cảnh mạnh mẽ của sự hưng thịnh sản nghiệp sáng tạo toàn cầu.

Nhà lí luận kinh tế văn hóa Caves nhận định: Sản nghiệp sáng tạo mang lại cho chúng ta sản phẩm có quan hệ rộng rãi với văn hóa, nghệ thuật, hoặc chỉ là vui chơi giải trí và phục vụ cho chúng bao gồm nhà xuất bản, tòa soạn, nghệ thuật thị giác (hội họa, điêu khắc), nghệ thuật biểu diễn (kịch, ca kịch, hội âm nhạc, vũ đạo), chế phẩm ghi âm, điện ảnh truyền hình, đồ chơi và trò chơi.

Nội hàm của lí luận sản nghiệp sáng tạo bao gồm:

 1. Sản nghiệp sáng tạo thúc đẩy sự ra đời, phát triển của các loại sản nghiệp mới mẻ có ảnh hưởng quan trọng trong đời sống xã hội và thúc đẩy sự nâng cấp của sản nghiệp văn hóa truyền thống, hình thái sản nghiệp của sự biến đổi. Sản nghiệp sáng tạo trước tiên là hình thái sản nghiệp mới thích hứng với sự hưng thịnh của một loạt các loại sản nghiệp văn hóa mới ra đời do yêu cầu của hiện thực. Nước Anh từng đưa ra 13 loại sản nghiệp sáng tạo gồm các sản phẩm văn hóa như phim hoạt hình, trò chơi, nghệ thuật kĩ thuật số, phần mềm thiết kế giải trí, quảng cáo…, cũng bao gồm các loại hình được sử dụng từ lâu như điện ảnh, truyền hình, báo chí, thiết kế công nghiệp, thiết kế thời trang, nhưng nội hàm của nó đã có biến đổi lớn, trở thành điện ảnh kĩ thuật số, truyền hình kĩ thuật số, thiết kế kĩ thuật số, thiết kế thông tin.
 2. Động lực của sự phát triển sản nghiệp sáng tạo là điều chỉnh, chuyển hướng và nâng cao kết cấu trong sự phát triển của sản nghiệp.
 3. Kĩ thuật mới và kĩ thuật cao là căn cứ quan trọng nhất của việc sản phẩm sáng tạo vượt qua sản nghiệp văn hóa truyền thống, nó bồi tạo lên cơ sở khoa học của sự phát triển nhảy vọt của sản nghiệp sáng tạo. Công nghệ máy tính, internet, công nghệ thông tin phát triển đã thúc đẩy và ủng hộ cho sản nghiệp nội dung. Chính công nghệ kĩ thuật số đã thúc đẩy sản nghiệp hóa văn hóa, cải tạo phương thức truyền thông, sản xuất của văn hóa truyền thống, từ đó phát triển và nâng cao toàn diện sản nghiệp sáng tạo văn hóa.
 4. Sáng tạo, mới mẻ là hạt nhân của sản nghiệp sáng tạo, nghiên cứu phát triển thiết kế sáng tạo là linh hồn của toàn bộ sản nghiệp . Dường như tất cả các sản nghiệp đều cần tính sáng tạo, vậy tại sao vẫn cần phải đề ra sản nghiệp sáng tạo? Trong các ngành nghề, lĩnh vực truyền thống, sáng tạo chỉ giữ địa vị phụ thuộc vào sản phẩm chứ không phải là địa vị hạt nhân của sản phẩm, nhưng ở đây, sáng tạo được coi là hạt nhân của phương thức sản nghiệp đặc chỉ xu hướng thị trường. Tính sáng tạo trở thành huyết mạch của sản nghiệp sáng tạo. Phương thức vận hành của xã hội tiêu dùng đương đại, văn hóa trào lưu thời thượng đã khiến tính mới mẻ của sản phẩm văn hóa, tính tạm thời và đặc trưng không gian mãnh liệt (thị giác) xuất hiện. Sản nghiệp sáng tạo bao gồm quảng cáo, kiến túc, nghệ thuật và văn vật, sản phẩm thủ công mĩ nghệ, thiết kế thời trang, điện ảnh, phầm mềm giải trí tương tác, âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn, xuất bản, phần mềm, truyền thanh truyền hình, trò chơi game online, phim hoạt hình, DV, Flash, dịch vụ tin nhắn, điện thoại, tivi internet, đều phải dựa trên sự sáng tạo, thiết kế mới.

Liên quan mật thiết đối với sự sáng tạo chính là bản quyền tri thức của người sáng tạo. Bản quyền tri thức và bảo hộ bản quyền tri thức là điều kiện, tiền đề tất yếu để sản nghiệp sáng tạo có thể phát triển. Mấu chốt của sự phát triển của sản nghiệp sáng tạo văn hóa là tập thể sáng tạo, đặc biệt là nhân tài sáng tạo cao cấp. Lợi ích cơ bản của người sáng tạo được tôn trọng và bảo hộ sẽ hình thành bối cảnh thị trường và không khí xã hội phổ biến của sáng tạo mới mẻ, để thu hút và thúc đẩy nhân tài không ngừng phát triển, thông qua toàn xã hội thúc đẩy phát triển sáng tạo để thúc đẩy sáng tạo cải cách cơ chế xã hội.

 1. Với tư cách là ngành nghề phụ vụ hiện đại, sản nghiệp sáng tạo liên quan đến hoạt động phục vụ mang tính tâm lí, tinh thần như nghệ thuật, văn hóa, thông tin, giải trí, thư nhàn…thỏa mãn nhu cầu giải trí văn hóa tinh thần của con người, là mô hình mới phát triển kết hợp giữa tiêu dùng tinh thần và kinh tế giải trí ở thành thị, là một bộ phận cấu thành ở trình độ cao của ngành nghề phục vụ hiện đại. Trong hình thái tổng thể của ngành phục vụ, sản nghiệp sáng tạo văn hóa khai thác sự phát triển sản nghiệp mới mẻ của loại hình nghệ thuật, loại hình tinh thần, loại hình tri thức, loại hình tâm lí, loại hình nghỉ ngơi, loại hình giải trí, hình thành thị trường tiêu thụ văn hóa mới, hình thành một quần thẻ tiêu dùng sáng tạo, thích ứng với nhu cầu mới của thời đại tiêu dùng toàn cầu hóa, thúc đẩy sự phát triển kinh tế văn hóa với hình thái mới.
 2. Trên mô hình vận hành sản nghiệp, sự phát triển của sản nghiệp sáng tạo càng động thái hóa hơn, nó là phương thức cao của vận hành kinh tế thị trường, xa rời phương thức kinh tế kế hoạch trong quá khứ, dựa nhiều hơn vào sự thúc đẩy của bản thân tiêu dùng và thị trường, đồng thời không ngừng thiết kế thị trường, hoạch định thị trường, bồi dưỡng thị trường, kích thích thị trường. Cũng có thể nói, trong thời đại tiêu dùng toàn cầu hóa hiện nay, tính toàn cầu của thị trường, tính toàn cầu của truyền thông, tinh thần hóa, tâm lí hóa, cá tính hóa, độc đáo hóa của tinh thần, thời thượng hóa, trào lưu hóa, của tiêu dùng, khiến sáng tạo là sản nghiệp, về căn bản thay đổi mô hình phát triển công nghiệp trong trạng thái tính cố định hóa của quá khứ.
 3. Sn nghip sáng to văn hóa

Tại sao Bắc Kinh, Đài Loan, Hồng Kông lại đưa ra khái niệm “sản nghiệp sáng tạo văn hóa”? Vì về mặt lí luận, Sản nghiệp sáng tạo văn hóa là khái niệm có tính phổ bién, tính bao quát lớn, bao gồm cả sản nghiệp văn hóa truyền thống và sản nghiệp sáng tạo đang phát triển, thể hiện đặc điểm phát triển sản nghiệp của giai đoạn quá độ từ sản nghiệp văn hóa sang sản nghiệp sáng tạo. Về mặt thực tiễn, với tư cách là thành phố phát triển sau, các loại hình sản nghiệp văn hóa tương đối truyền thống vẫn chiếm phần lớn như văn hóa nghệ thuật truyền thống, truyền thanh truyền hình, xuất bản, cho đến du lịch văn hóa, trong giai đoạn phát triển đầu tiên của sản nghiệp vẫn là bộ phận cấu thành chủ yếu của hình thái sản nghiệp. Thế nhưng những hình thái mới mà sản nghiệp sáng tạo chú trọng thúc đẩy như trò chơi trực tuyến, phim hoạt hình, truyền hình internet, dịch vụ di động … đã phát triển mạnh mẽ trong bối cảnh toàn cầu hóa, thể hiện sức sống mãnh liệt và dần dần hình thành điểm tăng trưởng mới và chủ thể của sản nghiệp, định hướng phát triển của sản nghiệp. Cho nên dùng khái niệm mang tính tổng thể “Sản nghiệp sáng tạo văn hóa” chính là sự lựa chọn hợp lí xây dựng trên cơ sở hiện trạng phát triển sau, cơ sở sản nghiệp, và tích cực tiến vào xu thế phát triển toàn cầu hóa hiện nay. Đây cũng là một gợi ý trong nghiên cứu sản nghiệp văn hóa ở nước ta.

Phm vi ca nghiên cu sn nghip sáng to văn hóa

Vì thế, nghiên cứu sản nghiệp sáng tạo văn hóa có thể hướng tới nghiên cứu cách mạng truyền thông và sự chuyển hướng của văn hóa chuyển hướng văn hóa thị giác; nghiên cứu văn hóa hóa kinh tế, kinh tế hóa văn hóa; nghiên cứu kĩ thuật hóa văn hóa, văn hóa hóa kĩ thuật; nghiên cứu vấn đề xây dựng đô thị và sự cạnh tranh giữa các đô thị; nghiên cứu việc xây dựng các khu sản nghiệp sáng tạo văn hóa; đề xuất cải cách thể chế văn hóa và xây dựng chế độ sản nghiệp văn hóa mới; từ đó cũng bàn đến sự bảo hộ văn hóa nghệ thuật trong bối cảnh kinh tế thị trường…

Kết lun

Việc nghiên cứu sản nghiệp sáng tạo văn hóa gắn trực tiếp với thực tiễn đời sống, là hoạt động tham gia trực tiếp, tích cực vào việc xây dựng bộ mặt văn hóa của đất nước, thúc đẩy sản xuất, kinh tế phát triển. Nếu được chính phủ ủng hộ, thì công việc nghiên cứu và hiệu quả của nó là vô cùng to lớn. Bằng chứng là với sự ủng hộ của chính phủ, hoạt động nghiên cứu sản nghiệp sáng tạo văn hóa đã góp phần tích cực khiến các thành phố của Trung Quốc phát triển với tốc độ chóng mặt, nhanh chóng trở thành những thành phố hiện đại, không thua kém gì các thành phố ở các nước phát triển trên thế giới, như thành phố Bắc Kinh, Thượng Hải, Thẩm Quyến…. Ở nước ta, hiện nay, cũng có thể bắt tay vào nghiên cứu sản nghiệp văn hóa. Khuynh hướng nghiên cứu này có thể góp thêm phần đưa khoa học nhân văn tham gia trực tiếp vào hoạt động kinh tế, sản xuất, xây dựng đất nước.

Đỗ Văn Hiểu,Tiến sĩ Văn học, Giảng viên Khoa Ngữ Văn, Đại học sư phạm Hà Nội

(Theo: Thông báo văn hóa 2011 – 2012)

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.金元浦:文化创意产业概论”。高等教育出版社。北京, 2010年

 

 

中国古代诗学在越南

thi hoc co dai trung quoc作者:杜文晓(DO VAN HIEU)

摘要:因为特殊的历史地理条件,中国古代诗学很早就出现在越南。古代时期,中国古代诗学深入越南文学批评和文学创作中,给越南古代文学创作和文学理论的面貌提供不小的贡献。从19世纪末,越南文化第一次碰撞西方文化到越南国家统一之前,出于现代化文学的需要、战争环境及其他原因,中国古代诗学在越南几乎被忽略。国家统一(1975年),尤其是改革开放(1986年)之后,中国古代诗学又受到越南文学研究者们的关注。越南文学研究注重研究中国古代诗学也是想通过其更加了解越南古代文学创作、文学理论。

中文关键词:古代诗学、比较诗学、越南文论、接受美学、文学理论

因为特殊的历史地理条件,越南文化文学受中国文化、文学的影响深刻,尤其是古代时期。十世纪到十九世纪越南文学主要用汉字创作(十五世纪起有一个跟汉字文学共同存在的文学部分是汉喃字文学),无论是汉字文学还是汉喃文学,近十个世纪的越南文学都受中国古代诗学的深刻影响。因此,为了更好地了解古代文学遗产,越南学者们不能不研究中国古代诗学。中国古代诗学研究是越南文学的自身需求,每个时期,中国古代诗学在越南都呈现出不同的面貌。更加了解中越两国文化文学的关系,或更具体的说是中国文化文学对越南的影响而言,在漫长历史河流中,在越南的中国古代诗学系统的分支研究是极为重要的。这种研究也能给中国学者提供了解中国古代诗学在国外的传播及其影响情况。

本文宏观地考察在越南中国古代诗学的一些历史阶段,了解其面貌与影响,同时初步解释形成此面貌及影响的各种原因,尤其是不仅从发生者角度而且还从接受者角度进行阐释。

 

一、古代时期——中国古代诗学深入越南文学批评和文学创作中

公元938年越南封建国家得以成立时,汉字就成为正统的文字系统,同时中国文化思想被引入作为越南封建阶级调度国家的基础。儒教是被接受及快速地在越南社会中确立其地位的第一种思想体系,越南封建阶级用其来建设统治机构和组织各种社会关系。后来,道家思想对儒教人士尤其是归隐林泉的儒教人士亦有深刻影响。除了渊源于中国的两种思想体系,通过中国这一传播媒介,佛教也强大地影响到越南文化,三者形成了三教同源的局面,这种局面相似于中国古代的局面。中国古代诗学也伴随着文化的渗透,深深扎根于越南古代文学生活中。

越南古代时期没有出现像中国《文心雕龙》的系统性的经典文论,所有文艺思想主要存在于作家、诗家言论中,没有系统性的形式,至今对这些文论的收集及研究还很有限,直到十五世纪这些文艺思想在黎贵惇《芸台类语》中才被开始总结。封建制度颠覆后,直到20世纪末才有对古人文艺观念收集的几本专著,如杜文喜等编的《从遗产中的》(新作品出版社,1981年)。这本书收集了从十世纪到二十世纪初叶60家作者对文艺的意见。接着,为了给上述的专著补充,杜文喜编撰出《古人谈论文章》的一本书(社会科学出版社,1993年)。

从这些材料中可以看见越南古人已经涉及到创作主题、文学体裁、文学功能、文学渊源、创作规律等。谈论诗歌功能也提到其能干涉到政治、认识、心理等因素;谈论到创作条件也提到学问、天赋、经历的因素。与此同时,也能明显看出越南古代文学理论只停留在只言片语、缺乏系统性的程度。

越南古代诗学受中国诗学的深刻影响,所以诗歌理论也重视“诗言志”、“兴观群怨”等,另外也受到中国明清“性灵”论影响。虽然越南古代学者对文艺的阐释中有中国古代诗学的痕迹,但中国古代诗学并未成为越南古代学者的重点研究对象。在封建社会历时近十个世纪中,接受中国的各种思想,越南学者一般从本国生活实现需求的角度出发,寻找可以直接运用于本国的合理核心,而不太在意建构出自己的理论系统。

跟中国一样使用汉字,而且是中国的邻国,所以越南古代诗学顺利接收到中国诗坛上的各种思潮。越南古代诗学主要使用序跋、书札、笔记三种体裁并以诗歌为谈论主题。这也不难理解,因为越南古代文学成就集中于诗歌体裁,其他体裁的成就不太明显,如越南古代文学没有出现像中国的《红楼梦》、《三国演义》、《水浒传》、《金瓶梅》等经典小说。在潘孚先所编的《越音诗集》(1433年)中的潘孚先自序和子晋序中,明显体现出的是中国诗论中的“诗言志”说和“兴观群怨”说和风格调和之美。绵审的《仓山诗话》和 李贵惇的《芸台类语》的观念除了渊源于古老的感物说和“缘事而发”说以外,还可以发现其跟中国清明诗论的“贵真”,“知本”,“先情性而后体格”观点有关。到了元朝,越南古代诗学流行“神韵”“ 格调” 调和论、诗尊词卑论、虚实相兼论等。在中国古代诗学基础上,这些观点均加上了越南学者特色的风格处理、语言手段和本国社会环境特点。另外,越南古典目录在集部常列有“诗文评”一目,其中有“诗文评”部分。比如在聚奎书院总目册”(1902年)之诗文评部分中提到《文心雕龙》,《岁寒堂诗话》,《历代诗话》,《雅谈》等书。这些材料文献标示出越南古代学者们对中国诗坛上各种演变的及时反应(1)。

越南古代文学创作的成就比较丰富结晶于汉字文学和汉喃文学。在两种语言文学中,中国古代诗学的影响更为明显。越南接受中国古代诗学的接受主体有两种,一是文学批评家,二是诗家作家。两种接受主体接受中国古代诗学呈现出与其他时期不同的特点,后来对中国古代诗学再没有类似的接受了。现代时期,越南文艺理论同中国一样,都向西方现代文论学习,甚至有时候形成“全盘西学”的局面。

越南古代作家使用了中国古代文学体裁系统、典籍典故、美学思想,如:天人合一、无胜过有、以形达神、赋比兴等。儒教美学思想穿透越南古代十个世纪,成为主要脉络并明显地体现在所有作家文学作品中。老庄美学思想充分体现在儒教人士归隐的田园诗歌,尤其是强调人与自然地和谐关系。就这个诗学系统跟越南文化本土特色的结合形成了越南十个世纪文学的面貌。越南古代对中国古代诗学的接受样式主要是作家接受、学习、运用于自己的文学创作实践。在这方面,中国古代诗学成为对越南自然风景、生活及各种感情的一种艺术表现手段。

 • 20世纪初叶到1975年前时期:中国古代诗学被忽略

可以说这多半个世纪内,在越南,中国古代诗学似乎被忽略了,只有为了谈论越南古代诗学而提到中国古代诗学的几篇文章,如:芳榴的《文以载道问题的漫谈》(哲学通知,1967年第五期)、《中国古代文学理论与美学的若干问题》(文学研究,1971年第六期)、陈黎创的《试论儒家人士“诗言志”观念》(文学杂志,1973年第一期),陈义的《了解越南古代文学“文以载道”观念的加谈》(文学杂志,1990年第二期)。在文学教程和其他专著中或多或少也有提到中国古代诗学的一些联想而没有直接专注研究。偶尔也有几篇直接浅略地介绍中国古代理论的文章,如:芳榴的《袁枚与中国古代诗论》(文学杂志,1973年第一期)、《介绍刘勰的“文心雕龙”》(艺术通知,1975年第十二期)。

20世纪初叶到改革开放之前,中国古代诗学似乎被忽略是因为从19世纪下半叶(1858年),越南文化第一次碰撞西方文化。跟着侵略者脚步,陌生的西方文化给封建时期的越南吹进一股新的风气,唤醒被千年压抑的个人自我。在这种文化碰撞中,越南人深刻地意识到封建文化的局限,因此,从19世纪末到1945年,越南进行并完善文学现代化的过程。1945年之前,在越南出现种种学术争论,其中值得提起的是,新——旧争论,艺术为艺术抑或艺术为人生等争论。争论中,保守的旧力量薄弱,新力量胜势,一系列文学体裁应运而生,如现代长篇小说、短篇小说、报告文学、文学批评等。西学知识分子蓬蓬勃勃地向西方现代诗学学习,尤其是法国文学的各种艺术手段,古代艺术手段受到激烈的批判。在这种情况下,中国古代诗学被忽略。20世纪30年代后,基本上越南文学完成现代化过程,所以文坛上古代诗学系统没有立足之地。按知名《越南诗人》专著的作者所说,从1930到1945年只有短短15年越南诗歌已经走完法国诗歌百年的行程,从浪漫诗歌走到象征诗歌再到超现实诗歌。这个时期越南文学中浪漫主义文学和现实主义文学的共同存在和蓬勃发展使人们忘记属于古代诗学的东西。这个时期已经出现第一批专业文学批评家,但他们注意的主要是关于思想斗争、新旧争论、艺术为艺术还是艺术为人生、现代文学作品的思想和艺术手段等若干问题,意味着批评家所关心的就是现代文学。

1945年8月越南民族共和国得以成立,越南人民进行极为艰难的抗法、抗美运动。这个时期内,越南文学基本上脱离西方文学的影响而集中接受苏联文学的影响。在这个艰难的历史时期中,国家民族中心的迫切问题就是民族的存亡,所以越南学者没有时间、没有条件、没有心血关注中国古代文学理论。那时,越南政府注重建设为革命服务,以马克思文艺思想为基础的革命文学。但是连马克思——列宁的经典著作也没有全面研究的条件,所以这个时期暂时对中国古代诗学的忽略也可想而知。

总之,近一个世纪在越南,中国古代诗学处于被忽略状态。虽然越南受中国古代诗学影响的十个世纪,但到1986年还缺乏对中国古代诗学研究的系统性专著,而且缺乏研究越南整十个世纪文学或每位作者接受中国古代诗学的专著。

 • 从国家统一(1975年)后,尤其是改革开放(1986年)后的时期——中国古代诗学逐渐成为介绍对象和直接研究对象

经过近十一个世纪,虽然整个古代时期越南作家都学习、运用中国古代诗学来创作文学作品,但因为主观客观的原因,中国古代诗学还没有得到充分的研究。但到了新时期,即改革开放之后的,越南主张在各个方面跟世界所有国家建立友好关系。在文学理论领域,虽然越南有偏于译介和研究西方现代文论的倾向,但没有忽略东方文论,其中有印度古代诗学和中国古代诗学。虽然印度和中国都是东方古代文化的代表,但中国古代诗学进入越南文学中比印度古代诗学早。印度古代诗学要等到世纪之交才引起越南学者的注意和研究。中国古代诗学逐渐受到文学研究者们的关注,体现在翻译、单篇性研究、系统性研究和跟越南古代诗学比较研究等活动上。

翻译活动,中国古代诗学是一个深刻及长久地影响到韩国、日本、越南等东亚地区各国,并成为全世界学者关注的文化遗产的诗学系统,翻译中国古代诗学经典著作的活动有极为重要的作用。作为中国古代文学理论代表性的著作,刘勰的《文心雕龙》受到越南学者的热烈关心。越南现有《文心雕龙》多个翻译版。一是燔玉的(将《文心雕龙》跟亚里多德的《诗学》共同公布)(文学出版社,河内,1997年);二是杨玉勇的《中国文学理论思想的引入》(文学出版社,河内,1999年)。这本书总共有245页,除了谈论文与道的关系、介绍曹丕、陆机等的典论、文赋,还有翻译《文心雕龙》11章,共计200页。也许因为作者曾经在哈佛大学深造,参考欧美学者的看法,而且还精通汉语,所以一段一段地翻译,拼汉喃音,加上许多注释,添加原文照片的附件,具有高度的可信度。 最近还有范氏好和陈清淡更加完善的译版(文学出版社,河内2007年)。作为中国古代诗歌理论的高峰,袁枚的《随园诗话》也被阮德云翻译,但还不是像《文心雕龙》那样的整部翻译(教育出版社,河内,1999年)。

除了翻译中国古代诗学的经典著作,越南学者还翻译中国学者对本国文艺理论遗产的研究,如梅春海翻译丘振声的《中国古典文艺理论例释》(文学出版社,河内,1995年)。陈廷史还翻译俄国人中国学学家I.S.Lisevich 《中国古代文学思想》(胡志明市师范大学出版社,1993年)。中国学者对中国古代诗学的研究成就固然重要,但其他国家学者们对其的研究也提供不小的贡献。

对中国古代诗学的研究而言,以前主要是单篇性散漫式的研究。改革开放之后,这个倾向还继续延续,且值得注意的是,一些对中国古代诗学研究专著也已经出现。有一些专著是继承在前阶段写的一些单篇文章的,如芳榴的《中国古典文学理论精华》专著(教育出版社,河内,1989年)。遗憾的是因为那时经济危机的漫长,出版社规定那本专著的页数不能超过200页,所以作者就选择“面轻,点重”的写作结构,虽然“面轻”但其必须呈现出中国古代文学理论的现状以能确定一些文学理论重点的维度,每个阶段作者选一本经典著作、一位作者、一个文学理论问题以使自己的专著能勾勒出中国古代文学理论的各个方面。具体是:第一章:中国古典文学理论的结构与历史——悠久和丰富的一种遗产;第二章:“百家争鸣”时期——儒家、墨家、法家学派的美学观念;第三章:刘勰的《文心雕龙》——一本代表性的著作;第四章:生活实践和创作丰富的理论家白居易。第五章:需要重新认识的一个问题——“文以载道”的模式。第六章:曾经被羡慕的一个才能——金圣叹对小说的评点;第七章:少有人知道的一个成就——李渔谈戏剧;第八章:得以深厚结晶的一种体裁——袁枚与中国古典诗歌理论;第九章:中越古典文学理论的历史比较等。以前大部分越南学者认为:中国诗学只不过是儒家的“文以载道”和“诗言志”观念而已。芳榴的这本专著说明中国古代诗学包括了关于作家、作品、体裁、读者等的完整理论系统,尤其是诗歌理论。就原理和学派维度而言,还有道家、墨家、法家对文艺的观念。儒教学派除了文以载道、诗言志观念还有文以明道、文以贯道、文以弘道等观念,这些观念在不同的程度上谈到文对道的作用,只有宋儒才认为文只不过是载原有的道的纯粹工具。这部著作虽然已经尽力介绍中国古典文学理论,但跟中国古典诗学的150余本诗话相比,芳榴的这本专著还只是初步的研究。不久以后,作者本人也发现那本专著还缺乏最古时期和近代时期的研究,所以就写了《对美的周易怎么说?》(文艺报,1995年第四期),《按周易所说文是什么》(文艺报,1996年第六期);《梁启超的文学观念》(文学杂志,1997年其二期)。当然这也只是简略的补充而已。另外,芳榴的《确立越南古代文学观念系统的加论》(2)博士后论文用一章对中越两国作家文学观念进行比较研究。

到了21世纪,越南学者对中国古代诗学的研究更进一步,出现更多直接研究这个问题的文章,值得提起的是在国家级的文学研究期刊发表的,如: 陈忠喜的《李白的诗歌观念》(2001年第六期)、阮金山的《道家审美理想的若干问题》(2003年第二期)、道家对艺术创作过程的观念——神思、妙悟,阮廷福的《韩国和越南接受袁枚性灵论过程的比较》(2014年第一期),阮金珠的《袁枚在随园诗话中对女性诗歌的谈论》(2014年第三期)。可以说,到了21世纪越南研究者尤其是芳榴教授已经集中直接研究中国古代诗学,给研究中国古代诗学的关键问题带来了更具体的看法。

不停留在这个程度的是,2012年芳榴教授还接任国家级研究项目(Nafosted)的《中国古典诗学:学派、范畴、命题》(Medieval chinese poetic thoughts – Shools, Categories, Clause)的主持。参加这个研究项目的成员还有陈孟进博士,副教授、杜文晓博士、阮秋怀博士,所有的研究成员都曾经在中国大陆留学或精通汉语。芳榴教授从1989年转到研究西方现代文论,甚至已经研究后现代理论,现在有条件重新研究东方古代文论而主要是中国古代文论,所以才主持这个国家级科学研究项目。就研究中国古代诗学而言,这个项目是继承以前的研究成就的,但就集中深度地研究其主要学派及其范畴和命题而言,这是越南此类研究项目的首创。

这个研究项目的科学构想是:为了更加了解中国古代诗学的本质与价值,研究组意识到需要集中的深度地研究一些主要学派的诗学系统及其关于作家、作品、体裁、文学欣赏批评的范畴、概念、命题。这个研究项目与芳榴的《中国古典文学理论精华》(1989年)不同,其带来全新的科学知识,并在越南给这个研究领域提供巨大的学术贡献。

为了达到上述的目标,研究项目以三个主要部分展开。第一部分:中国古代诗学的主要学派,其包括:战国时期“百家争鸣”境况中的诗学思想;儒家诗学及其历史中的演变;道家诗学及其历史中的演变;作为佛教诗学本土化的禪家诗学;中国古代诗学的“天人合一”原理;中国古代诗学中的“三教合流”倾向。第二部分:中国古代诗学中的一些基本概念及范畴系统,包括:基本范畴与概念的经验思维;关于作家艺术思维的基本概念系统,如:感物、感事、感兴、神思、虚实、形神、静动;关于文学作品的基本概念系统,如:文质、情志、情理、意象、文辞、结构、活法;关于文学体裁的基本概念系统,如:诗歌、辞、赋、戏、曲、小说;关于文学欣赏与批评的基本概念系统,如:知音、观、味、谐、寻解、辞解、可解、不可解、神解、玄解等。第三部分:中国古代诗学中的基本命题系统,包括:诗学中命题与范畴的区别;关于文学的基本命题系统,如:文以载道、文以明道、文以贯道、文以弘道等;关于作家的基本命题系统,如:惟歌生民病、发愤著书、穷而后工、工夫在诗外、良工必有不巧等;关于作家艺术思维的基本命题系统,如:寓意于物、留意于物、奇而不奇、反常而合道为趣等;关于文学作品的基本命题系统如:虽无常形而有常理、点铁成金、夺胎换骨、文成法立等;关于文学体裁的基本命题系统,如:诗言志、诗缘情、诗中有画、画中有诗、诗以一字论工拙等;关于文学欣赏与批评的基本命题系统,如:诗无达诂、曲难于诗词、断章取义、知人论世、以意逆志、附辞会义等。

《中国古典诗学:学派、范畴、命题》研究项目过程中,其研究组成员已经发表了一系列对中国古典诗学研究的文章,如:《中国古典诗学的经验思维》(2011年第八期)、《孔子诗学与美学》(作家杂志,2011年第八期)、《庄子视野中的艺术与文学之美》(外国文学,2011年第九期)、《亚圣孟子的文学批评理论》(军队文艺杂志,2011年第七期)、僧诗的诗学》(诗歌杂志,2011年第三期)、《用诗歌谈诗歌》(诗歌杂志,2011年第五期)、《儒家在乐记中的美学观念》(文艺报,2011年第十二期)、《玄学的诗学》(文艺报2011年第二十八期)、《毛孙刚的文学批评》(文艺报,2011年第二十八期)、《圣也要会娱乐——对论语中的乐字和游字的谈论》(文艺报,2011年第四十八期)、《中国古典诗学中的“三教合流“倾向》(2012年第一期)、《禪悟与艺术思维》(作家杂志,2012年第八期)、《圣诗杜甫的诗学》(茶河杂志,2012年第40期、《中国古代诗学中非艺术感官的功能——是否能闻、尝、摸诗歌?》(文艺报,2012年第二十四期)、《发愤著书》(文艺报2012年第三十四期)、《禪家诗学创始人》(文学研究期刊,2013年第二期)、《文人、才德与学问》(文艺报,2013年第十五期)、《中国古典解释学》(文艺报,2013年第四十八期)、《诗学中从天人合一思维模式导交感轮》(文学研究期刊,2014年第二期)、《文气与风格》(新作家与作品杂志,2014年第二期)。

值得提及的一个问题就是《中国古代诗学——学派、范畴、命题》研究项目的研究方法。这个研究项目按现代——民族的方针进行研究。中国古代诗学是客体,研究它的目的是为了建设越南现代民族的文学理论。为了达到这个目的就要采取比较诗学方法(Comparative poetics),但不直接阐释比较过程而只使用其结果。比较诗学方法包括两种,一是同文化比较诗学( Intracultural comparative poetics),很适合于将中国诗学与越南诗学的比较,因为两国的意识系相似并有共同的文化渊源。 但不把相同之处扩大并套用中国古代诗学,因为中越历史与民族心理也有不少的区别,比如因为越南文学没有受到法家的诗学影响。第二是跨文化的比较诗学方法(Intercultural comparative poetics),其适合于将中国诗学与西方诗学进行比较,因为两者的意识系和文化渊源的差异。但又不夸张中国的特殊,因为人类的历史进程与心理有共同的规律,比如中国的神态的“神”概念跟德国的“Gestalt”概念有很多相似之处。所以要彻底开拓既有中国文化特色又有人类性的诗学概念。接着要采取的是系统方法,以此将中国古代诗学视为一个含有一些小系统的大系统。其小系统就是一些关于作家艺术思维、文学体裁、读者欣赏和批评等概念。最后,确定中国古代诗学的各种概念也有遵守文学理论学科的方法论原则,所以需要将一个概念放在跟其他有关概念的关系。中国古代诗学中有很多相似并互相转化的概念,如意象、意境等。所以需要明显地指出为什么将其放在同一类的原因。但更为重要的是需要分清概念之间的差异色彩,从此才能运用于具体对象。接着也要把类型性定义和历史性定义结合。中国古代诗学经历过漫长的历史河流,所以除了原生的意义还有派生的意义,比如:与佛教有关的“文”概念跟“文以载道”、“文以贯道”、“文以明道”的“文”没有完全相似。

《中国古代诗学——学派、范畴、命题》科学研究项目的成果有多方面的理论意义和实践意义。其使我们越南人更加了解几千年来跟越南人民极为熟悉的中国文学。另外,这个研究项目也为越南古代文学正确的解读提供了新的根据,为了建设越南现代民族的文学理论,吸收到人类文化的精华。

放在世界学者和中国学者研究中国古代诗学的背景之中,芳榴主持的科学研究项目也有新的贡献。总体来看,西方学者从中西比较角度来研究中国古代诗学,如Milena Zoledenova教授的《中西比较诗学》(多伦多大学出版社,1988年)、Earl Miner教授的《比较诗学——跨文化文学理论》(普林斯顿大学出版社,1990年)等。这些专著集中研究中西关于叙事、序情、戏剧体裁理论的差异。如果两位欧美学者研究中国古代诗学的时候还以西方诗学为主,华侨学者却以比较平等的视野来研究,如斯坦福大学教授刘弱曹禺,所以不是偶然,他的书名即是《中华文学理论》(芝加哥大学出版社,1975年)。这本专著主要介绍中国诗学,但在决定论、表现论、实用论、形而上论、技巧论、审美论等方面上跟西方诗学做一些比较。与欧美学者不同,俄国因为早期就研究汉学,而且还有“共同意识系”的阶段,所以对中国古代诗学的研究更直接和具体。有时候也把两者进行比较研究,但其目的还是为了更好了解中国诗学。但是俄国学者对中国古代诗学的研究偏于作者、经典著作和阶段,而没有贯穿整个诗学历史。可以提到D.A.Krinsov的《古代美学史》(1961年)、Golygina的《十九世纪末——20世纪初中国文学理论》(1971年)、I.X.Lisevich的《中国伟大批评家——钟嵘》(1979年)等。在中国,就国民党时期已有陈钟凡的《中国文学批评史》(1927年)、王瑶的《中国文学思想》(1948年),初步跟西方诗学进行比较研究的有朱光潜的《诗论》(1947年)、钱钟书的《谈艺录》(1948年)。虽然这些专著包括了整个诗学历史,但有点简略。中华人民共和国成立后,上述的写法还继续继承,但其规模更大,内容更丰富和复杂。有代表性的是郭绍虞的《中国文学批评史》(1956年)、罗根泽的《中国文学批评史》(1957年)、敏泽的《中国文学批评理论史》(1968年)等。就比较诗学方面在大陆没有得以继续研究,而在台湾还有,比如黄维梁的《中国诗学纵横论》(1977年)。

中国改革开放后,据建设中国特色社会主义的方针,文学理论家们尽力彻底开拓本国悠久并丰富的诗学和美学遗产,跟世界各国诗学进行比较研究,尤其是西方现代诗学。可以初步进行如下的分类:编撰完整的诗学史,如:张少康的《中国文学理论批评史》(2005年);研究古代诗学的一些方面或研究古代诗学的一个阶段的,如:李春青的《宋学与宋代文学观念》(2001年),或者集中研究一个学派,如高起学的《道家哲学与古代文学理论》(2009年);集中研究诗学范畴系统,如汪涌豪的《中国文学批评范畴及体系》(2007年);谈论对中国古诗学的研究方法及接近倾向,如:王运熙的《中国古代文学理论体系——方法论》(2000年)、张霸伟的《中国古代文学批评方法研究》(2002);尤其是比较诗学著作蓬勃的出现,如:黄药眠的《中西比较诗学体系》(1991年)。如此可见,几十年来,中国学者对古典诗学的研究已经涉及很多层面。

从改革开放以来,尤其是到了21世纪,越南学者对中国古代诗学的研究更具体和更有系统性。全球化背景和越南学术开放交流的气氛对研究中国古代诗学有不小的影响,体现的是了解“他人“的同时也有重新看“自己”的需求。越南文化文学千年受到中国文化文学的深刻影响,深刻地了解本国古代文学就要注意研究中国古代诗学。丁明恒的《民族文学意识进程上的黎贵惇》(1994年)、范光忠的《古人眼里的诗歌》(1999年)、团黎江的《越南古代文学意识》(2001年)、杜氏映雪的《过去文学遗产文学理论的若干问题》(2003年)的出现就能说明这一时期的学术气氛。

世界文学理论有两个重点,一是西方现代文论,二是东方古代文学理论,其中印度古代诗学和中国古代诗学是基本内容。全球化背景下,和世界各国诗学的比较研究成就上,可以跟中国诗学家进行对话,据此,选择和更深地研究中国传统诗学中有人类性的关键问题。

结语

     中国古代诗学很早就出现在越南,但每个时期其影响和受关注的程度不同。从接受者角度来看,越南接受中国古代诗学是建设独立封建国家文学文化的需求。古代时期,对中国古代诗学的接受者主要是作家诗人,也有文学评论家,因此中国古代诗学融入于越南文学作品中,并跟越南民族特色结合建构,如此一来,跟中国文学既有相似之处又有差异之处。越南文学努力完成现代化过程的时期,中国文学包括诗学在内,在越南已经给西方、苏联文化文学让位。越南对中国古代诗学的接受与以前不同,这种诗学系统不再被运用于文学创作中,而只成为文学研究界的研究对象。现代时期,对中国古代诗学的研究也经过了不同阶段。前一阶段中国古代诗学被忽略,随后受到广泛关注。研究中国古代诗学的成就,可以打开不少有价值的研究空间,如研究越南古代诗人对中国古代诗学接受什么和怎么接受,并在具体作品中怎么体现?或者将中国古代诗学与越南古代诗学进行既具体又有系统性的比较研究等。

         中国,南都学坛, ISSN 1002-6320 第6期, 48    

杜文晓(DO VAN HIEU),文学博士,     越南,河内国家师范大学语言与文学系讲师

注释:

 1. 王小盾、何仟年:《越南古代诗学述略》,文学评论,2002年05期
 2. 博士后论文,河内,1990年,后来出版和修订版于1997年、2002年;444页,三个部分,十个章

 

 

 

 

 

鲁迅作品中的精神话语及其在越南的影响

作者:杜文晓(DO VAN HIEU)

       lỗ tấn摘要: 鲁迅作品受越南50, 60年代读者的热烈欢迎并产生深刻的影响。本论文想从接受主体及其文化政治制度和鲁迅作品中精神话语关系的角度理解这个现象。越南50,60年代需要一股强烈的革命精神,恰好在鲁迅作品中越南读者能找到积极性的关于知识分子精神生活的、农民精神生活的、作者精神的话语。笔者认为只有从接受者的角度才能看清鲁迅作品中精神话语是对越南70年代之前有最深影响的原因。

关键词:鲁迅,越南,文学接受,精神话语

 

 概论

鲁迅是中国杰出的作家、思想家、文化家,他的作品对世界有广泛的影响,但可以确定的是他对每个国家的影响不同。越南和中国在历史上有悠久的邻国关系与深广的文化联系,每个历史阶段的影响程度不一样。谈论一个作家对其他国家文化的影响时应该注意到作者主体和接受者主体的关系,同时也要注意文化政治制度等其他因素。

至今,鲁迅已经成为越南读者熟悉的作家,他的作品被从多个角度理解、分析,他对中国文学及世界文学的贡献都得到越南文学研究界的认同。有不少来华留学的越南学生的毕业论文涉及在越南的鲁迅研究,只不过大多都停在开列翻译情况或统计对鲁迅作品的研究方向,如2003年北京师范大学阮和平的硕士毕业论文是《鲁迅研究在越南》;2007年华东师范大学丁氏芳好的硕士毕业论文的题目是:《鲁迅在越南》;2012年北京师范大学阮氏秋怀的博士毕业论文《鲁迅研究的越南视角》。两篇硕士毕业论文只简略地谈论翻译鲁迅作品的情况和研究;一篇博士毕业论文也只关注越南文学研究者怎么研究鲁迅和大学里怎么讲鲁迅作品而已。现在虽然对鲁迅作品的研究相当丰富但还欠缺从接受理论角度来理解鲁迅在越南的接受情况。一位作家对其他国家文化的影响,接受主体的接受程度有极为重要的地位。在这里接受主体也许是一位研究者、一位作家,也可以是整个国家。接受主体具有主观能动性,他们有接受和拒绝权。从这个角度研究鲁迅对越南的影响能说明一些问题:为何越南文学研究关注鲁迅作品及接受其哪些方面;接受鲁迅作品最热的是哪个阶段及其原因等。

 1. 越南接受鲁迅作品的环境

鲁迅在越南文学文化中出现是在20世纪20、30年代,但真正地确立自己的地位是在60、70年代。当然,后来随着文学研究方法和文学观念的变化鲁迅作品研究工作还在继续,但那只是已有成就的延长。理解为何越南人开始接受鲁迅作品和为何50、60年代是越南文学研究接受鲁迅作品最热的阶段,能够说明他作品的哪些方面对越南有最深的影响。

越南是从革命需求而不是从文学艺术改革需要去接受鲁迅作品。因为法国殖民隔离中越文化交流的政策,鲁迅作品最初被介绍到越南不是通过汉语而是通过法语。鲁迅被翻译成越南语的第一作品是《孔乙己》[②]。为什么鲁迅被译成越南语的第一作品是《孔乙己》而不是其他作品?其原因很多,最主要的是这部作品提到的问题也是当时越南人关注的问题。1900——1932年是越南社会、文学、文化的新旧交叉阶段。越南文化第一次碰撞西方文化导致一场激烈的东方封建思想和西方现代思想的斗争,在文学领域也出现古代写作和现代写作的冲击,所以越南文学研究界除了通过自己创作的作品维护新思想,同时还寻找同样思想的国外文学作品来提高本身的战斗力。当时越南社会中爆发一场维新运动,寻找含有新进思想的国外新书。从这样的内在需求越南人找到了鲁迅的作品,鲁迅的《孔乙己》能满足当时越南人的反封建、反对旧书的需要。

1858年法国人开始侵略越南,1930年越南共产党成立,革命斗争日益激烈。在这种环境下革命思想是当时越南人最需要的。最早研究鲁迅作品的邓泰梅最初的目的并不是单纯为了翻译作品,而是为了“革命”。邓泰梅在写于1983年的一段回忆里这样说道:“1939年,法国的平民政府被推翻,党报被迫关门。在1939年一1941年之间,我读了今日报与新诗,努力寻找想看看新文学有没有什么希望?但我很失望。1941年至1942年,苏联红军按照计划撤退,跟苏联特别有情感的人有的就非常担忧,有的还希望苏联会取得胜利。这时期,公开的越南语文学堕入个人主义,感叹、幻想、悲愤。文学家们的思想陷入闭塞的情况。当时,我提出一个问题:我们是否缺少文学理论的正确观点?1942——1943年是一个黑暗的时期,我就有个想法想写一篇介绍鲁迅作品的文章,因为在此之前我看了这位现代大文豪的一些作品。从此,我越来越意识到要写理论”[③]

由于当时深切地需要革命思想的充实,50,60年代出现了鲁迅作品翻译热的文学现象[④]。当然这时期成为翻译鲁迅作品最热的阶段还有其他原因,其中值得提起的是在20世纪这个时期是中越两国之间的关系最友好的时期,两国在多方面进行文化交流,尤其是出现中越文化交流史中少见的双向影响的现象。在以往历史中,越南文化一直受到中国文化的单向影响,大多都是越南翻译中国文学作品而中国翻译越南文学作品是稀少的现象,但在这时期有不少越南文学作品得以译成中文。如:1959年黄轶球翻译越南古典文学杰作深浓人道主义思想的《金云翘转》,同时不少越南革命文学作品尤其是政治抒情诗歌思潮的带头人素友的作品得以译成中文[⑤]

这两个年代译介鲁迅作品的热潮还出现了同一部作品有不同译本的现象,如《祝福》有五个译本[⑥]。这难得的现象说明越南文学研究界非常仰慕鲁迅及其作品。从开始到最热的阶段,越南文学研究都从革命思想的迫切需要接受鲁迅作品,他们想用鲁迅作品来激励本国的革命运动,鼓励每个越南人向往革命。这说明鲁迅作品的精神思想对越南的影响是最深的,意味着在特殊历史背景下越南读者集中接受鲁迅作品中的思想价值而不是艺术价值。

鲁迅作品中存在充满影响力的精神话语。众人所知,鲁迅一直忧心于国民的精神生活,他“弃医从文”的原因也是为了拯救更多人。他写文章也像行医一样,需要先发现人民精神生活的病状,然后发现其病根,最后找治疗的办法。所以说鲁迅是有医生想法的作家,如此的思想使他作品最明显的方面就是对国民精神生活的关注而最后的目的就是治疗精神中的“病”,使它变得更健康、更强大,使国民走向革命道路。因此他作品充满倾向性、战斗性,成为充满激发力的一种特殊话语,具体的可分为对知识分子精神生活描述的话语、对农民生活精神描述的话语和对作者本身精神描述的话语。从本国实践的需要,越南人最注意鲁迅作品中的这些方面,使其在越南发挥的积极作用。1932——1945年阶段越南文学存在浪漫主义思潮、批判现实主义思潮和革命文学三个部分。到现在,浪漫主义思潮对越南文学文化革新过程的贡献是不可否认的,但当时因为国家有难,所以争取民族独立的斗争、振兴国家才是最迫切、最重要的问题。那个阶段,越南批判现实主义文学集中揭示社会黑暗的现实和国民精神生活及物质生活的悲剧、痛苦,抗法和反封建思想也贯穿那个阶段的越南文学。因此,1945年之前鲁迅被翻译成越南语的两部作品是《孔乙己》和《阿Q正传》也不是偶然的。当时越南批判现实主义文学与鲁迅的这两部作品在思想方面有很多相同之处。

1945年8月革命成功,越南进入抗法9年艰苦的时期,从1954年越南领土以17维度为分割线被分成两边,北方由越南共产党领导建设社会主义和支持南方同胞抗美的事业,南方由美伪政府统治。当时一个被法国殖民统治100年、一边恢复经济建设新社会、一边尽力抗美的国家最需要的是什么?首先应该是强大的精神力量,因为只有强大的精神才能使一个弱小贫穷的国家够勇敢面对艰难的现实。越南从鲁迅作品中找到不少共鸣的地方以及解决本国问题的方法。这就是鲁迅作品得以翻译成越南语并被受到重视的重要原因。

 

 1. 关于知识分子精神生活的话语

鲁迅对知识分子的命运,尤其是精神生活极为关心。当时中国知识分子是开始接触西方现代先进思想,内心充满革新思想,但在特殊历史背景下他们被各种敌对力量所束缚,在与之斗争的过程中而遭受痛苦,最后以悲剧收场。在这里值得关注就是他们的精神悲剧。因为知识分子是有理想,经常对自己和世界思考,所以一旦遇到残酷的现实冲击,对他们而言人生最痛苦不是饱暖的问题而是精神痛苦的悲剧。早在留学期间,鲁迅已经为中国人的麻木愚昧而焦虑不安,所以他希望中国每个人都有革命战士之精神,只有如此才能挽回国家的命运。他愿意“弃医从文”是因为想给国民治病,主张以文艺作为改变国民精神的武器。想改变国家的落后现状首先要改变民众的愚昧精神。所以可以说鲁迅作品就是一长篇关于知识分子精神的话语,不仅描述知识分子的精神病状,而且还找出其病根和治疗方法。鲁迅有15篇短篇小说表示他对中国近现代知识分子命运的热切关心,如《伤逝》、《孔乙己》、《一件小事》、《孤独者》等。他作品中的知识分子有不同的经历,属于不同的类型, 他们也许是封建知识分子,也许是小资产知识分子或者民主战士知识分子,但有共同的特点就是精神生活充满凄苦、贫病、并在屈辱中悲哀死去。他们沉浸在精神悲剧中,所有的希望、渴望都受社会现实的踩踏。鲁迅揭开知识分子的精神悲剧和详细地描述出来其面貌并找出其原因。。鲁迅深刻地描述各种各样的精神悲剧使其带着巨大社会意义及成为社会最受关注的问题。这位伟大的作家用不少篇幅描写关于成为新文化运动的封建礼教卫道士的知识分子。他们显示出一种软弱无能、卑劣的样子。五四运动慢慢退潮,反动派趁机想恢复封建文化的地位。鲁迅揭穿这种知识分子的虚假面孔以提醒社会及其他知识分子。

鲁迅的《孔乙己》作品描述出封建知识分子追求科举梦的精神悲剧。完全可以认为封建科举制度害死他——他是科举制度和等级制度的牺牲品。但令人震撼的就是封建“吃人”的等级观念,它深深地控制孔乙己,是造成这人物精神悲剧的最深原因。他一直追求,从希望到失望形成无数伤痕的精神面貌。使人们深刻体会到精神的痛苦就是向封建社会反动的强烈批判。在这作品中,封建制度及其文化造成孔乙己的生命和精神悲剧。作为一个知识分子而他一直追求一种反进步的理想,这是他的真正悲哀。鲁迅指出他们悲剧最根本的原因是对社会和人们之间的关系没有清醒的认识。活在非常复杂的社会环境中却分不清什么是对的什么是错的。他们不知不觉地成为社会发展的挡路石,最后给自己挖墓地。对这种知识分子的愚昧与无知,鲁迅坦白地批判,表示出否定封建社会的态度。

鲁迅也非常关注当时知识分子找不到自己的社会地位的落寞的精神状态。他们是曾经热情而后沉沦的孤独者,如《孤独者》里的魏连殳、《在酒楼上》里的吕纬甫。魏连殳从一个封建家庭走出,心理充满高尚的抱负,他看不起庸俗之人,而且更不愿意跟他们同流合污。但他的坚强有限,受不了周围人的打击的时候,他便“躬行了先前所憎恶的一切,所反对的一切,拒斥先前所崇仰、所主张的一切了”。后来在物质生活和社会地位上他获得不少成就,但只有他才能从深层的精神体会到自己的彻底失败。对一位知识分子来说,成功不在于他获得什么物质利益、升不升官而是在于他的理想能不能实现。从心里充满追求高尚的理想到放弃它们;从不愿意跟庸俗之人同流合污到向他们投降;从看不起只顾物质生活到自己也是那些庸俗的奴役的过程就是这个主人公的精神悲剧。鲁迅极为关注知识分子已经觉醒而无路可走的精神悲剧。他们是狂人、魏连殳、吕维甫、子君、涓生等。已经觉醒有他们的悲剧,因为他们已经意识到自己的困境而无能为力,无法解决。这样的情况使他们陷入到连绵痛苦的状态。写出这种话语说明作者不仅单纯地描述知识分子精神生活的面貌同时揭开知识分子在封建势力之下遭遇的屈辱。鲁迅还找出造成这样现状的根源,他们的精神悲剧来自千年封建制度的愚昧;来自周围人的冷淡和误解,在周围人眼里他们不是拥有先进思想的革命战士而是狂人、活该的。《狂人日记》的主人公就是已经觉醒的知识分子。他研究出吃人者“狮子似的心,兔子的怯懦,狐狸的狡猾,同时已经发现中国的“吃人”本质的深层。狂人的精神病态——认为周围人都是吃人的——,就是一种令人震动的一种话语,它不仅揭开知识分子的精神状态而且还控诉无人道的社会,同时呼唤建设人道社会,解决先进知识分子的悲剧。先进思想需要有培养其发展的环境,需要正确的实现方法,否则会像狂人呼喊“救救孩子”的声音最后落到空虚的悲剧。狂人、方玄绰、魏连殳等知识分子的生路是一个“围圈”, 他们可走的路只是从充满希望实现高尚理想的追求到幻灭、失望。 在五四青年的子君和涓生两个人物身上可以看清这个问题。他们心理充满高尚理想,追求恋爱自由、个性解放,但他们本身也有弱点和脱离现实及空想,所以虽然已经觉醒、反抗、希望,但最后他们能获得的结果还是悔恨和痛苦。希望而绝望,觉醒而无路可走就是鲁迅作品中常见的知识分子精神生活的话语。他注重体现他们充满悲哀的精神生活,从而为他们呐喊、控诉、鸣不平。

可以说鲁迅作品中的知识分子精神生活的话语不仅揭开当时社会黑暗的现状而且还指出其病根在于知识分子本身,从而提出拯救这个社会精华层次的办法:知识分子想救自己,想在新社会立足,他们必须要改造自己的思想,找回来战士之精神。拯救知识分子的精神生活也是拯救一个落后的中华事业提供一份重要力量。这种精神话语充满革命人文色彩,使鲁迅的作品充满爱国之心、战斗性及鼓舞性。

 

3 关于农民精神生活的话语

            除了知识分子的精神生活,鲁迅还十分关心贫穷农民的精神状态。知识分子和农民是当时中国社会中重要的力量。所以,想拯救一个落后的中国不可忽略这两种力量。众人所知,除了外贼侵略,中国国家还有兄弟相残的内战,解放民族运动爆发又失败;辛亥革命失败,孙中山政府失败;统治阶级把国土卖给国外,形成在中华领土上不少租界而且还自炫耀:中国土地辽阔、精神文明是物质文明之母等。国家被分割而这种自我吹嘘已经安慰不少近代时期的中国人。这种心理成为一种国民病。

在自己的作品中鲁迅揭开当时农民精神生活的现状,而其最为突出和令人痛心的就是奴性、精神胜利法, 看客心理。这样的病状令像鲁迅有爱国之心的志士心疼和不惜一切寻找改造其的办法。鲁迅不仅描述现状而且还进行剖析找出深层的病根,从而向造成国民劣根性的封建文化发出猛烈的攻击和彻底否定。越南革命时代也遇到相似的情况,为了能建设新社会,越南也要进行对国民劣根性进行改造,彻底否定在他们心理中封建社会的残余。所以当时在越南鲁迅作品受到热烈的欢迎也不是偶然的。

国民劣根性最为明显地体现在中国人心理深处的奴性,这也令鲁迅痛心疾首。鲁迅认为封建等级制度就是培植奴性的土壤,因为长久活在非人性的生存环境中,中国人会带着一种对强权、暴力的敬畏心理,同时选择顺服命运的态度,从而沉溺在奴隶生活中不可自拔。这样的心理会无知无觉地保护封建制度、维护“吃人”的社会。这样的心理在阿Q人物表现最为明显。

阿Q面对强权的时候就认为受屈辱是自己的命,他没有报仇的决心,但可笑和可恨的是他倒有向更弱更卑微的人群发怒。每次受别人的欺负、每次遇到失败他都找到能为自己安慰的办法。受王胡打之后他以欺负尼姑为赔偿本身自尊损害的办法,同时寻找土谷祠里的革命梦。他愚昧地认为革命只不过是主子和奴才地位的颠倒而已,而他想当奴才的主子。这个作品最有价值在于鲁迅不仅指出阿Q在生活中站在奴才地位,而且连在精神上他也实实在在是一个奴才。阿Q的精神胜利法就是当时国民的劣根性。

通过阿Q的精神胜利法,鲁迅揭示出当时中国人精神生活的一种病状。活在极端恶劣的环境中他们身心都受损害,但令人痛心的是他们看不清自己的悲剧,对痛苦的现实他们总是无视,只会沉溺在幻想美梦中寻找为安慰自己的办法、寻找忘记失败和痛苦的神药。他们也许以自尊掩盖失败、也许把那种失败或痛苦转给更弱小更卑微的人。不敢面对现实,更不敢寻找先进思想和办法来改造那种黑暗的现实。如此可说对阿Q精神生活的描写就是对当时中国人灵魂的描写,它揭开近代中国人最为普遍的一种精神病状,具体是他们失去自尊和自信,并欺骗自己,使自己安于落后奴役的状态。

阿Q不知道怎么面对现实,更不可找到痛苦的原因和改造自己的困境,只好在想象中寻找满足的幻想。他的“先前阔”、“儿子打老子”、“天下第一”的想法使他在精神上让自己永远处于胜利者的地位。这样的想法使他慢慢变成愚昧,并在他心理中奴性慢慢发展。鲁迅写这样的小说就是想向中国人发出一个提醒:如果不敢面对现实,不敢正视各方面,一直以自欺为出路并将它视为正道,一天一天自欺欺人也就是一天一天落后。在阿Q精神中鲁迅发现急切要改造根深蒂固的封建意识。因此,为了建设新国家、新社会,需要对那种病状彻底治疗。可以说,这篇小说,反映了鲁迅最为关心的是对农民思想和灵魂进行彻底的改造。

除了精神胜利法,还有一种令鲁迅关注的病状是看客心理。这种心理使人们面对一件事像面对一场游戏一样,他们只对实际内容感兴趣而对事件的本质没有认知。鲁迅作品中有一些人物以别人的悲哀作为自己的快乐。当年他从日本学医归来,发现一些中国人竟然面对自己的同胞惨遭侵略者砍头、杀戮没有一丝悲伤,反而笑嘻嘻地如看热闹一般. 在《祝福》中祥林嫂不停地向鲁镇的人讲述自己的悲惨故事,而周围的人只是怀有一种看客心理、假慈悲。鲁迅用尖锐犀利的语言,穿透了看客的皮肉,活画出看客的灵魂。阿Q的呐喊救命的绝望声音就是对社会人情冷漠的控诉。在《药》这部小说中,夏瑜的血被城市贫民华老栓换成为儿子治病的“人血馒头”,令人悲痛。

 

 1. 关于作者精神的话语

      在鲁迅作品中除了关于人物精神的话语还有极为明显的是关于作者精神的话语。他不仅通过每个主人公、每个故事、情节等表现而且还由作家直接发言,体现出一种爱国、反封建、改造国民性思想和充满喜怒哀乐的心情。这种话语使鲁迅作品增加战斗性。 在自己的作品中,鲁迅想改造中国落后、国民麻木愚昧、奴役的现状,为国家民族找到生机,活力。因此,他坚持不懈地跟束缚人民精神的封建制度教条思想进行斗争,揭开其“吃人”的罪恶,鼓励年轻人热血地投身于革命以给中华找回希望。他借小说形式寻求中国民主革命道路,实现中华民族的解放。鲁迅作品中的精神话语有时候带着悲观色彩,但背后还表达他对未来的坚强信念, 还充满希望和信心。因此,他毫不犹豫地揭示国民麻木愚昧的病状,同时鼓励民主革命思想。《狂人日记》、《药》和《长明灯》表现了他对封建制度强烈地攻击,表达了他的爱国之心和改造国民性的愿望。

综上所述,在越南文学研究、越南读者心目中,鲁迅是批判现实主义作家,更是革命作家,所以20世纪50,60年代越南文学研究界集中翻译鲁迅的作品。当时,越南政府的文化艺术政策提出培养革命文学战士——作家队伍的要求。1945年8月革命成功之后浪漫主义被视为对小资产阶级的脆弱思想支持的一种文学,所以它受到激烈的批判。当时所有的一切都为民族独立和建设社会主义国家服务而文学事业也是其中一部分。因此,连春妙、制兰园、辉近等浪漫作家也放弃使他们获得文坛上较高地位的写作方法,转到使用充满革命精神的写作方法。批判现实主义作家还继续使用带有批判社会现实的写作方法但必须加上革命因素,如南高、金鳞、苏怀等作家。在这种情况下浪漫主义文学作品没有机会到来越南,而恰好适合接受鲁迅充满革命思想、爱国之心的作品。这就是使鲁迅作品20世纪50,60年代受到越南文学研究界、越南读者热烈欢迎的重要原因。这个原因也令精神话语成为越南读者最关心的一个方面。

      结语                                                      

研究一位作家对其他国家的影响应该注意到接受过程的历史性,而且不应该仅运用比较文学中的有影响的研究理论,因为比较文学中的有影响的研究理论只从影响者角度的单向研究,忽略接受者的主观能动性。研究鲁迅作品在越南的影响不可忽略越南当时的历史特殊背景。只有从接受者的角度才能看清鲁迅作品中精神话语才是对越南70年代之前有最深影响的原因。

(杜文晓(DO VAN HIEU),文学博士,越南河内国家师范大学语言与文学系讲师)

中国《南都学坛》ISSN 1002-6320 , 第6期

参考文献

 1. [越]邓台梅,《鲁迅——身世与文艺》,河内时代出版社,1944年
  2. [越]黎春武,《鲁迅——中国文化革命的主将》,河内文化出版社,1959年
  3. [越]张政、裴文波、梁维恕,《中国文学史教程》,教育出版社,1962年
  4. [越]芳榴,《文学理论家的鲁迅》,大学与专业中学出版社,1977年
  5. [越]阮伍,“鲁迅——中国无产文学的主将”,《文学杂志》,1961年,第一期
  6. [中]鲁迅,《鲁迅全集》,人民文学出版社,2005年

[②]法越杂志,1931年第59期

[③]张政,《邓泰梅与中国文学》,艺安出版社,1994年,237页

[④] 1955年藩逵翻译《鲁迅小说选集》,1956年藩逵翻译《鲁迅杂文选》,1957年翻译《鲁迅小说第二集》,1957年邓泰梅和张正翻译《AQ正传》,1960年张正翻译《故事新编》,1961年翻译《呐喊》, 1962年翻译《彷徨》,1963翻译《鲁迅杂文选集》,1971翻译《鲁迅短篇小说集》。

[⑤] 素友(著),《三十年来我们有党》,新越华报社出版,1959年;《素友诗集》,人民文学出版社,1960年

[⑥]分别为:邓泰梅译,1943年发表在《清毅》杂志;潘奎译,1957年文艺出版社出版;张政译,1962年文化出版社出版;胡浪译,1974年普通出版社出版;简枝译,1987年厚江综合出版社出版

从中国文学研究实践看越南接受接受美学的情况

 

Mi hoc tiep nhan

作者:杜文晓(DO VAN HIEU)

摘要:从20世纪80年代越南和中国都开始接受西方接受美学理论,但经过30年左右,越南接受和研究接受美学的情况与中国的极为不同。把越南对接受美学的研究运用与中国的相对比,不仅能发现两者的差别之处,还能给越南研究界提供许多有关如何接受西方文学理论的启示,其中就包括接受及运用接受美学的经验,而且还能概括出使两国能更有效地接受西方文论的重要原则。因此文章在跟中国接受运用接受美学的情况相对照的基础上,总体性地描述越南研究运用接受美学的现状,同时指出其特点和局限并找出其原因。

一、接受外国文学理论——在越南从来没有结语的故事

不可否认的事实是越南没有理论传统,古代时期就接受中国理论;到碰撞西方文明的时候又接受西方文论;到抗美的时候就受前苏联的学术思想;从改革开放以来接受的是多元理论,其中主要的还是西方文学理论。没有理论传统和接受国外文论的现象也不是使人过于伤心的事,因为不是每个国家都能建设自己的理论,各个国家互相借用理论从古到今都是正常的事,比如形式主义源于俄国,后来走遍世界;或者接受美学起源于德国,后来出现在很多国家。但每个国家怎么接受其他国家的理论却是值得关注的事。中国研究界曾经提醒自己关于本国文学理论的“失语”现象。我认为越南当代文学理论也还困在“失语”困境之中,面对西方文论还不能进行对话和发表自己的观点。最近几年来在文学理论批评研讨会中常常出现关于这个问题的文章,比如陈庭史、阮文民、禄芳水、黎文阳的文章等。所有的报告都在肯定了西方现代文学理论对越南从20世纪初到现在文学理论的重要贡献的同时,指出了接受舶来理论的局限并提出建设现代文学理论的策略。

虽然大家谈论得很多,但问题好像并没改善多少。笔者在跟接受美学在中国的接受情况对比中,指出越南研究运用接受美学的特点及其原因。这样做也能再现接受美学——被世界研究者称为使文学研究发生范式转向,推动文学研究从作者中心论和文本中心论转到读者中心论或者更正确的说是研究文本和读者的互相交流的理论——在越南的面貌和命运。

二、接受美学在越南——来得早而发展得慢

20世纪60年代接受美学为了解决文学史的困境和本体论研究的局限而出现。接受美学兴盛于70年代,这个时期它走遍世界并获得重要成就,其中最值得提起的是主要受伊瑟尔影响的美国读者反应批评理论。到80年代,由于世界文学研究情况的变动,尤其是文化研究转向的出现,接受美学的代表人物也调整了一些自己的学术思想。这种调整不仅说明学者们思想的变化,而且还说明接受美学本身也有些变化,遗憾的是在越南关于这问题从来没有被提起过。

在越南启动对文学接受问题关注的文章要属阮文幸在《文学杂志》1971年第4期上的《列宁对文学和生活关系的观点》。在当时,关注“欣赏”对作品价值形成的功能是具有先锋性的研究方向。阮文民曾说:“如果我们留意到当时即70年代接受理论才开始盛行就知道作者的敏感及作者提出问题的及时性”[1]。遗憾的是这超前的思想在当时没有发展的机会。围绕阮文幸那篇文章爆发了一场学术论争,有的反对,有的支持,但基本上反对的意见占大多数。虽然如此,那场论证至少提醒文学研究界关注开始成为文学研究中重要理论的接受理论。

在那薄弱的基础上,1985年11月德国康斯坦茨学派的接受美学第一次被阮文民通过越南《社会科学通讯杂志》上的“怎么接受接受美学”文章得以介绍。这篇文章中他只简略地通过“期待视野”、“审美距离”概念集中介绍姚斯的文学理论思想。到1986年阮文民在《从跨学科观点研究文学接受》[2]中再一次提到姚斯的期待视野概念,同时从接受心理学角度试验性地提出“接受关 ”的概念。遗憾的是之后在越南作为独立理论倾向的接受美学没有得到正式的研究而主要是融合到文学接受研究的总体倾向之中。比如1986年黄贞研究者发表了一篇相当长的《文学交际》[3]文章,而一点也没提到康斯坦茨学派的接受美学。到90年代阮来在《文艺报》上发表的“文学接受——一个当代性的问题”[4],阮清雄在《文艺报》上发表的《对文学接受的再讨论》[5]都强调读者的主观能动性,而阮清雄更扩大和具体化,他认为:“接受主体‘主观能动品质’的秘密形成在接受主体变成文学主体的过程中”。值得注意的是阮来的那篇文章从跨学科角度,其中主要是符号学角度研究文学接受,而阮清雄的那篇文章虽然列出不少世界文学接受研究者,但研究的中心对象还不是康斯坦茨学派的接受美学。为了跟上述两篇文章强调接受者主观地位的观点相区别,陈庭史研究者在《文艺报》1990年第50期上承认:“对文学作品有解释权的属于历史,属于当代读者和未来读者”,但除了“靠读者‘心’的感受、解释社会生活等‘软件’部分”,作品还有“本文、深刻地概括生活、加密的意义系统等‘硬件’部分”。实际上在这篇文章中陈庭史想调整接受中主观和客观之间的关系,反对过于强调接受者的主体性的极端倾向。

面对从1985年到1990年对文学接受相当热烈的讨论,1991年社会科学院就出版了《文学艺术和接受》,但这本书中占大多数的是翻译作品、综述(10篇文章),只有两篇是由越南研究者陈庭史和阮文民写的,分别是陈庭史的《文学接受理论的几个问题》、阮文民的《当代越南的文学接受理论和世界文学艺术的接受》。

陈庭史写这篇文章的目的是综观地介绍接受理论,他在“现代接受理论”一节中很谦虚地提到了接受美学。阮文民的那篇文章因为想总结到1991年接受理论在越南的情况,所以只简单地通过姚斯的“期待视野”和“审美距离”概念提到了康斯坦茨学派的接受美学。

1995年张登容发表了《从本文到文学作品和审美价值》[6],集中研究“本文”、“作品”和阅读行为中意义生成的一些问题。这篇文章中他运用了一些世界性的研究观点,其中就有姚斯的。

90年代末期值得提起的研究成果是芳榴给顺化大学在职培养中心编撰的《文学接受教程》[7],张登容的专著《从文本到文学作品》[8]和文章《接受理论和文学批评》[9]。《文学接受教程》中芳榴用一章专门介绍姚斯和伊瑟尔的思想、生成前提,同时初步评价了接受美学的贡献和局限。芳榴用28页介绍了接受美学的一些主要观点,同时在第三章《文学消费——宏观的接受》中运用《暗隐读者》和《期待视野》来研究接受过程。总之,芳榴教程中关于接受美学的部分仅停留在“初步介绍”阶段。

其实张登容的专著《从文本到文学作品》不集中研究康斯坦茨学派的接受美学。专著14篇之中只有2篇在讨论文本、作品、读者的时候提到这派的思想,其中《从文本到文学作品和审美价值》已经于1995年公布;而《文学作品作为一个过程》其实是用的1970年马尔科夫写的一篇文章的标题。这篇文章中他提到接受美学的代表人物姚斯和伊瑟尔对接受活动和本文问题的观念。但是张登容只以接受美学思想作为一种依据来证明自己的其他论点,连文章的题词作者也用现象学代表人物英咖登的发言而不是姚斯或者伊瑟尔的。虽然1999年公布的一篇文章中陈庭史没提到接受美学的名称,但也提到了有关接受的一些基本问题如读者的同创作问题,同时他坚持文学作品的意义既依赖于接受活动又依赖于文本的观点。

可以说90年代在越南文学中,接受成为被谈论得相当热的主题,但是不难看到这一时期的特点是研究者主要根据世界上文学接受的综合知识结合本身的科学敏感来宏观地谈论这一话题。除了简略地介绍接受美学的几篇文章,当时在越南没有专门研究文学接受的理论。

21世纪初,接受美学的身影又出现在阮清雄的《阅读和接受文学》(2002年)和张登容的《文学作品作为一个过程》(2004年)两本专著中。在自己的专著中,阮清雄通过《康斯坦茨学派及其名称的意义》一节简略地介绍了世界上的几个接受研究倾向,其中就有接受美学。虽然这是在综合地接受国外的理论结合国内文学本文实践的基础上深刻地谈论阅读和接受文学的问题,但接受美学不是其重点研究对象而只是很小的一部分。这次的专著中张登容谈论“审美经验和期待视野”、“阅读和阐释文本意义的过程”、“接受过程的历史性”的时候比以前更多地提到康斯坦茨学派的接受美学思想。但我们很容易发现张登容还不是专门研究德国康斯坦茨学派接受美学的研究者,他更多研究的是胡塞尔、海德格尔、咖达默尔、英咖登等接受美学前身的思想。

最值得提起的就是2002年张登容翻译姚斯的《文学史作为文学理论的挑战》这一宣言,它首先在《文学杂志》发表,后来再次出现在专著《文学作品作为一个过程》中。目前,这还是接受美学被翻译成越南语并在越南公开发表的唯一文本。

新世纪头十年末最值得关注的就是陈庭史和杜来翠之间的小论争。这场争论围绕杜来翠的《读者出现的时候》[10]这篇文章。为了反对杜来翠将读者分为“古典读者”和“现代读者”的分类标志,陈庭史用文学接受的综合理论写成了《不可信的一些理论》[11]这一文章,其中就有接受美学的思想。在杜来翠脆弱的应辩后陈庭史又立即发表了文章《需要分别现代读者和古典读者的科学标志》(2010)。研究界极其期待一场激烈的争论,但杜来翠突然撤退,所以陈庭史也不能单独争论,围绕读者分类标志的论争就此结束。这场论证之所以短暂是因为杜来翠和陈庭史都不是文学接受方面的专家,而且杜来翠似乎自己也觉得文章本身有些不妥。虽然不能再继续引起轰动,但这场小小的论争已经进一步激发了越南研究界对读者和文学接受问题的关注,并直接引发了人文与社会科学大学文学院的《读者与当代艺术公众研讨会》。范成兴对此予以肯定:这场论争“被称为倡导这届研讨会主体的材料之一”[12]

2010年黄如芳的《文学理论教程》第6章写到了《读者与文学接受》。“通过期待视野概念研究文学接受和读者功能”和接受中文学作品的历史生命这两个部分最明显地受到接受美学的影响。可以说黄如芳编撰的是越南受接受美学影响最深的一部正规文学理论教程。

最近3年之内在越南有四篇争论的文章,还有文学理论教程中的一章以及一届文学研讨会涉及这个方面,说明文学接受的问题又一次成为文学研究的热点。

通过上述的描述可以看出,近30年之内,越南的接受美学研究还较为薄弱,除了简略介绍的几篇文章,大部分越南文学研究者综观地研究文学接受问题的时候才会提到康斯坦茨学派的接受美学,很少有将接受美学思想作为研究中心的文章。大多数研究文学接受问题的文章都是综合国外的接受思想,有时候虽然借用其他理论家的思想但没有著明来源。这样的做法使越南研究文学接受的情况是有广度但没有深度,有时候使人感觉很散漫,没有具体的研究方向。所以必然出现的一个结果就是把这种理论运用到越南文学实践的成就不太明显。当然,调整及补充理论使其更适应于国内文学实践的工作进展也非常有限。那导致上述现状的原因是什么?可以说有很多原因互相关联导致了这样的结果,下面我会一步步地加以分析说明。

 

第三、缺乏系统性的接受

在越南一个普遍存在的观念是接受美学就是文学接受理论。这样的看法已经把康斯坦茨学派的接受美学融合于总体的文学接受理论。实际上每个文学理论批评思潮好像都对接受问题有些观点,因为接受是文学活动中不可缺少的一部分。在越南还有另一种误解是认为接受美学是现象学批评的一部分。比如在《现象论批评在越南》中郑女研究者说:“文学现象论的新面貌是接受美学”。可以说综合性的研究倾向和对每个理论学派没有明显的介绍导致了上述的误解。越南本科生、研究生、甚至是年轻研究者常常遇到“不知道文章中的思想属于那个学派”的困境。

对没有理论传统、经历过太多的升沉、有过多特殊历史变动间断还没有跟上世界文学理论的发展历程的一个国家,如果想在最短的时间内赶上世界文学理论研究的行程,最先做的事就是应该尽量系统性地翻译国外经典理论著作。这种工作表面上“很浪费时间”,但实际上又是国内文学理论现代化的最好、最快的方法。不仅是对一种理论系统性的译介,而且要译介国外的理论系统。因为每个西方文学理论学派都是在继承或反对其他理论倾向中诞生的。也就是说系统地翻译某个理论倾向的时候,我们会建设起接受这种理论的基础。没有全面地把握国外的某种理论就很难接受、运用并创造它,同时很难有补充理论及调整其适应于国内文学实践的基础,也更谈不上进行对话交流。

在越南,导致大家分不清德国康斯坦茨学派接受美学和现象论批评的基本原因就是越南研究界对西方理论的翻译缺乏系统性。研究者郑女在《现象论批评在越南》这一文章中错误地指出:张登容有不少“翻译接受美学的一些经典理论家思想的书”,但其实张登容只翻译了接受美学的一篇文章。之所以有这种误解是因为之前作者已经将接受美学视为现象论批评的另一种表现。实际上接受美学继承了很多不同研究倾向的哲学思想、美学和文学理论,其中最明显的是阐释学、现象学、形式主义及马克思主义批评。接受美学的创始人和代表人物是姚斯和伊瑟尔。如果说姚斯受咖达默尔现代阐释学的影响最深,伊瑟尔则是受英咖登现代现象学思想的影响最深。如果姚斯是从宏观角度研究接受问题,伊瑟尔则是从微观角度研究阅读行为。提起接受美学不可不提这两位人物。姚斯的代表性专著是《走向接受美学》(包括具有接受美学学派宣言性质的《文学史作为文学理论的挑战》,1967);姚斯后期理论的代表性专著是《审美经验与阐释学》(1977)、《接受美学与文学交流》(1980)。伊瑟尔的代表性专著是《文本的召唤结构》(1970)、《暗隐读者》(1974)、《阅读行为:审美反应理论》(1976)。

伊瑟尔后期的理论又从人类学角度追寻人类创作和阅读文学文本的需要,代表性专著是《走向文学人类学》(1989)、《虚构与想象:文学人类学的疆界》(1991)。阅读接受美学的经典著作就不难发现,到现在越南文学研究界才仅仅翻译了这个学派的一篇带有宣言性质的文章,而且翻译的时间比较晚(1985年接受美学得以被介绍,但到2002年才翻译了其一篇文章而不是一本专著)。我们对接受美学的了解主要通过一些研究者的介绍。

一种泊来的理论想植根在另一种文化之中首先要使它被详细地了解。理论诞生的时点和被传播到另外一种文化中的时点不同,而且在两种不同的文化以及不同的理论基础上,所以译介、还原诞生背景、详细地介绍其受影响的根源等工作是极为重要的。知道所有的这些之后才有了调整和运用这一理论的基础。而且不仅要直接翻译经典文本,为了有更全面的观点还要翻译和参考其他国家研究界对这种理论的研究成就。

英国批评家伊格尔顿在《20世纪西方文学理论》[13]第二章里认为伊瑟尔是读者中心模式的代表,英美研究界一直认为德国接受美学是整个读者反应批评的一分支。简·汤普金斯发表了一篇综述性的文章《读者反应批评引论》[14]和一篇长文《从批评史看读者反应批评与新批评的“对立”》[15]。这两篇文章都详细地研究了读者反应批评包括接受美学和英美新批评之间的既趋同又对立的关系。

值得注意的是,荷兰学者也有对接受美学的研究成果,比如蚁布思的《接受理论的发展:真实读者的解放》[16],瑞恩·赛格斯的《读者反应批评对文学研究的挑战》[17]。另外还要翻译德国内部学者对接受美学的观点。德国学者丽塔·朔贝尔发表的《接受美学简述》[18]全面论述了接受美学的来源,尤其是它跟其他学派之间的复杂关系,如形式主义、布拉格结构主义、后结构主义、马克思主义等。

如果在越南接受美学能够被系统地译介,另外它的诞生背景、思想来源及其发展的全景能被详细、全面地加以介绍,没有条件跟外文经典文本直接接触的人就会有更加全面和深刻地了解这种理论的机会,如此不仅避免了误解或者了解得不全面,而且更重要的是从此可以主动进行研究、补充和对话交流。

改革开放之后(1979)中国文学理论研究界尽力翻译当代西方文论并不是一个偶然现象。值得关注的是,正因为有这样的策略到90年代末期中国文学理论已经基本赶上世界文学理论研究的发展程度。中国和越南接触接受美学的时点距离并不远(1983年中国学者开始接触接受美学;1985年越南学者开始介绍接受美学),但如今,中国对这种理论的研究成就远远地超过越南。

造成上述现象的原因之一是中国学者已经翻译了接受美学的所有经典专著,连伊瑟尔的最后专著《怎么做理论》也已经被翻译成了中文(1997年)。越南研究者没有系统地翻译西方文论有很多的原因,也许因为研究者没有全面地接近国外文论的机会,也许因为这份辛苦费力的工作没有得到合适的报酬,也许因为有人想“个人拥有材料”、“唯我独尊”,觉得一旦把珍贵材料翻译成母语就会让所有人都知道,如果没翻译,谁不知道都要找我或者只能按我说的做等。所有这一切对共同研究的影响很大。但是译介国外理论的系统工作还需要集体共同努力甚至需要政府有合理的支持政策和机制。

一种理论想在其他文化中得到发展需要一些要素,其中需要指出的是接受新理论的前提。因此,系统性地译介舶来的理论会给后生理论提供稳定的前提。在越南接受美学来得早但发展得慢的原因之一是接受美学被译介的时候越南文学研究还没完全进入本体研究的阶段。而接受美学的出现就是因为想克服新批评、形式主义、结构主义等封闭的内在研究倾向的局限,提高文本和读者的交流,走向文学研究中的审美性和社会历史性的结合。虽然反对内在研究倾向,但接受美学也继承了其不少的成就。在越南,尤其是越南北方,较长时间内文学社会学和文学服务政治的思想占据着文学研究的主要地位,所以按照世界理论发展的历程,1986年越南文学理论最需要的不是接受美学而是本体论研究、内在研究倾向。

在越南本体论研究还没定型的时候,很难跳越到研究接受美学的阶段。基本科学研究中“超越”、“走短路地接头”的思想很难实现,没有充分的基础就很难接受和发展新理论。这说明为何在越南从改革开放到新世纪头几年,总体来看本体论研究还占重要地位,也能说明为何这段时间之内研究界更关注的是俄国形式主义、叙事学、结构主义、符号学而不是接受美学。由陈庭史引进的俄国形式主义之所以受到热烈欢迎也是因为上述原因。在美国伊瑟尔的思想比姚斯的思想发展更好也是因为四五十年代在这个国家新批评蔚成大势。在中国,虽然接受美学1983年就被介绍进来,但等到90年代末它才真正得到发展,因为这个国家的文学研究需要给内在研究的转向一段时间。内在研究倾向发展到一定的程度才有提高文本和读者交流的研究倾向发展的基础。

第四、需要补充、调整理论及曾加理论的可操作性

接受国外文学理论的第一目的是解决国内文学研究的困境,所以接受一直体现着实践的需要,它也是一种态度及观点。因此,接受舶来理论的时候,在深刻了解它的诞生背景、主要思想、发展过程及在世界文学研究史中的地位的基础上,研究者要进行调整、补充,使它适应国内的文学创作和文学研究的实践。越南学者的翻译从来都缺乏系统性,而且接受美学被引进越南的时候越南文学研究刚开始转向到内在研究倾向,所以这种理论在当时缺乏发展的条件。到21世纪初,越南文学的内在研究已经达到一定的程度,张登容已经发表了姚斯《文学史作为文学理论的挑战》的译本(2002年),以前有一些综观介绍接受美学的文章,但其对文学研究的影响还不太明显。张登容的译本对越南文学史研究和编撰文学史好像没有产生什么影响。虽然21世纪初出现了一些要求文学史编撰改革的研讨会,但多年之内虽然不少部文学史面世,编撰方法却没有改变,如果有新的因素就只是加减材料而已。

提到姚斯的文学史思想,大部分研究者都偏于批判而不注重它对改变文学史编撰方法和使文学史面貌更加全面的核心作用及实现的可能性。2009年在博士论文《研究越南文学史的一个世纪》中,李光思只简略地提到了姚斯的文学史思想,而且是为了批判而提到。那么问题的关键在哪里?请别急下结论说姚斯的文学史思想没有合理的核心和不符合越南文学研究。

因为中国学者以姚斯的文学史思想为基础已经编撰了几部有价值的文学史,如陈文忠:《中国古代诗歌接受史研究》[19]、马以鑫:《中国现代文学接受史》[20];另外还有几部文学作品接受史的研究,如《红楼梦》接受史、《三国演义》接受史、杜甫诗歌接受史、李白诗歌接受史、陶渊明诗歌接受史等。不可否认,越南古代文学中值得成为接受史研究对象的作品没有中国的丰富,但并不是完全没有,比如阮悠的杰作《金云翘转》。越南现代文学中也有不少可以撰写接受史的作品,如武重凤的《雷雨》或新诗歌的现象。当然编撰一部整体、全面的文学史确实极为困难,需要付出很大心力,要花较长时间,连姚斯自己也没能实现这件事。但是如果进行理论调整、补充,使其符合国内文学实践就可以开拓其合理的核心。

虽然都属于接受美学的倾向,但姚斯的文学史思想的影响度没有伊瑟尔阅读行为的影响度广泛,原因不单在于编撰一部整体全面性的文学接受史的困难,还在于姚斯没有提供一系列具有科学性的研究操作系统,所以后来人运用他的思想研究文学实践遇到不少麻烦。实际上有些理论本身拥有相当明显的研究操作系统,如叙事学理论,但另外有些理论,想运用它来研究文学实践要求研究者用自身的阅历和研究经验来建设符合实践的操作系统,才能获得一定的成就。姚斯的文学理论加强了文学史研究中审美因素和社会历史因素的统一,这种思想对越南改变文学史编撰方法很有价值。但想开拓它的价值必须回答以下问题:那种审美性和历史性的统一如何实现?怎么界定具体的研究操作、研究对象、研究方法和研究步骤?想解决这些问题需要对舶来理论下不少的功夫。阮文民是将接受美学引进越南的第一学者,但他没有提出具体的研究操作方法,自身也没有运用这一理论研究国内文学实践。介绍接受美学一年之后,他发表了《从跨学科角度研究文学接受》(1986)并综述了越南研究文学接受的情况(1991)。如此可见,其实阮文民并没有深刻地研究这种理论,他的贡献仅限于介绍而已。《文学接受教程》中芳榴已经介绍了接受美学和姚斯及伊瑟尔的思想,但谈论姚斯的文学史思想的时候虽然认同编撰文学史可以补充批评史部分,但总体上看他的观点还是偏于批判。连《文学史作为文学理论的挑战》的译者张登容也没有提出运用接受史思想研究国内文学实践的方向,当然也没有提出具体的科学研究操作方法。

接受美学本身容纳了多种不同的理论思想,很难加以总结概括,它一直站在争论之中,所以接受和运用这种理论需要研究者多下功夫进行调整、补充。遗憾的是越南文学研究界既缺乏翻译的系统性又缺乏调整、补充和定向运用的工作,使这种理论发展得很慢。在中国接受史之所以获得如此成就是因为中国研究界已经对这种理论进行调整,使它适应了国内文学实践。中国学者对文学接受史已经提出了四种理解和运用方法,说明他们不是简单套用姚斯的思想,而是努力调整、改变,使其符合于中国文学实践。

比如陈文忠指出接受史和传统学术史的区别在于其学术任务和文化功能的不同。他对姚斯的接受史思想进行调整、补充,尤其把读者类型明显化、详细化。姚斯常用广义的读者和接受概念,包括普通读者、受前代作家影响的作家、文学史家、文学批评家等,但在考察期待视野变化过程的实践和接受作品的共时和历时之间关系的时候他又忽略读者类型的问题。陈文忠则把中国古代诗歌接受者分为普通读者、诗歌批评者和诗人。根据三种类型的接受特点分成阐释史、影响史和效果史,其中阐释史占重要地位。这种读者分类方式符合中国古代诗歌发展的实践,填补了姚斯理论的不足,给接受史提供了新参照系。这是接受美学在中国的适应性改变和发展。实际上立即编撰一部完整的文学接受史是不可能的,所以中国文学研究者选择了如下的步骤:首先研究经典作家作品接受史,接着研究文体接受史,最后才能编撰一部完整的文学接受史。

接受国外的文学理论最忌讳的是套用理论。想运用它来研究国内文学实践需要对那种理论进行补充、调整同时把理论提出的具体研究操作化。越南文学研究实践证明,能植根和发展的理论都是有具体操作性的理论。最明显的案例就是陈庭史介绍的俄国形式主义理论[21]。如果不被深刻地研究、调整、补充、曾加可操作性,国外理论就只会通过几篇介绍性的文章在越南来访一段时间,然后慢慢消失。

虽然接受美学很早就被介绍进了越南,但近30年之内,这种理论在越南文学研究中的影响并不明显。它主要在对文学接受的总体研究中出现,而从未真正成为研究的中心对象,从来没有被研究界视为独立的理论倾向而提出研究及运用的策略。就文学接受领域来说,很难发现接受美学的具体形象。越南文学研究中对国外理论的接受表面上看非常热闹但其实成就并不明显,大多都是谈过再谈的话语,接受美学就是一个案例。为了解决国内文学实践的困境而接受西方文论,关键的是需要对舶来理论进行补充、调整和提高理论的操作性。如此才能尽快并稳定地建设、健全、现代化国内文学研究,才能建设有越南特色的文学理论并跟国外理论进行对话交流。

五、中国和越南研究运用接受美学差别的原因

1.导致越南研究界介绍西方文论缺乏系统性现状的有多种原因,其中首先要提出的是越南从来没有系统性地翻译国外文论的策略。对这种特殊的学术活动政府也没有予以足够的支持。虽然政府也会给翻译学术材料活动一笔钱,但跟学者付出的心力相比这笔钱小得不值一提。翻译国外经典理论一般都是散漫、随兴、自发和不及时的。跟西方文学理论发展的繁荣多样相比,可以看出越南翻译的成就还非常薄弱,甚至有些理论倾向只是被点名,还没有被研究,如新历史主义批评,文化唯物主义,生态批评。裴文波主持的国家级科学研究项目《越南和世界现代文学理论的主要倾向》肯定了目前越南文学研究的四个主要倾向是俄国形式主义、精神分析、比较诗学、文学接受[22]。但这些理论倾向的经典著作被翻译成越南语的很少。其中翻译最多的只有精神分析这一研究方向。虽然很早就被引进越南,但俄国形式主义被翻译成越南语的经典著作也很有限。关于接受理论被翻译成越南语的经典著作可以说是没有,如果有的话,大部分只是单篇的。在如此的背景中,德国康斯坦茨学派的接受美学理论也不例外。

除了上述的原因以外,越南对国外的理论翻译缺乏系统性还因为经典学术作品很少人买。在越南经典理论作品每次出版只有500册到1000册,比中国少得多。在中国霍桂恒和李宝彦译的《审美过程研究》1998年第一次出版的册数就达到4000册。在越南译者获得10到13%,每单位对译书的补助费也很少,200页到300页的材料只得到补助费3千元左右;谁都知道为了翻译一本经典学术书要花不短的时间;西方书的版权费也很高。所有的一切给翻译西方文论工作造成难以越过的障碍。

不仅如此,越南文学研究队伍没有中国多。在越南除了附属越南社会科学院的文学院只有少数大学文学院有相对强大的研究队伍,如河内国家师范大学、河内人文与社会科学大学和胡志明市人文与社会科学大学。文学研究领域的专刊也有限。按2011年政府教授职称协会的规定,文学研究和语言研究的专刊不到30个。 另外想独享材料的心理也是不小的障碍。不少越南研究者能直接看外文材料,但很少人原意把它们翻译成母语,使用的时候就默认是自己的,没有注明来源。在谈到越南接受西方文论情况的时候,这一现状被阮文民和几位研究者提起。如此使用外国材料的心理对翻译经典著作工作影响不小。可以说在这样的环境内对任何国外理论倾向的翻译很难达到全面、有系统性的程度。因此接受美学的经典著作中只有姚斯的《文学史作为文学理论的挑战》被翻译成越南语也就可以理解了。

2.当时,越南缺乏发展接受美学的基础。接受美学来越南来得早而发展得慢的原因还有就是改革开放之后的文学理论情况。文学服务政治理论阶段后,文学理论的必然反应就是走向本体论研究。这时的研究队伍有限,其中大部分都是俄国留学回来的,研究者主要集中在发展本体论倾向,研究文学审美本质、艺术形式、手法、结构。20年之内内在研究倾向处于越南文学研究的中心地位。而在中国,80年代初研究界已经尽快实现了转到内在研究的一步,给研究读者和读者与本文交流转向提供了良好的基础。因此,虽然越南和中国接受接受美学的时点距离不远,但当时越南缺乏接受基础,具体来说就是之前没有本体论研究过程。而中国,虽然当时还没深入本体论研究,但在80年代它尽快得以发展补缺。因此,80年代末、90年代在中国接受美学才真正发展也不是偶然的。在越南20世纪末、21世纪初本体论研究才获得重要的成就。不可否认从改革开放的1986年起本体论研究还占据越南文学研究的中心地位。

因此可以说,当时越南文学研究缺乏发展接受美学的基础。而中国拥有强大的研究队伍,一个问题能在较短的时间内得以相对彻底的解决。越南文学研究的转向比中国的慢。简单的说,本体论研究还没达到一定的程度就很难转到读者与本文之间的交流研究。这是导致越南和中国发展接受美学的差别的深层原因。

3.在文学创作和理论传统方面越南没有中国丰富。接受美学的主要思想表现在姚斯和伊瑟尔的著作中,而在越南被介绍和翻译的第一篇文章只是表达出姚斯的思想。虽然后来越南研究界主要研究伊瑟尔的接受理论但没有翻译他的任何著作。这是很大的矛盾,也是导致在越南这种理论发展得慢的深刻原因。我们都知道姚斯以读者接受为基础的文学史编撰思想最适合研究经典作家作品和需要依靠大量记录接受情况的文本。中国古代文学实践能满足这个条件。中国有一系列古代经典作品和对它们漫长接受状况的丰富记录,如唐诗、杜甫诗歌、李白诗歌、宋词、明清小说,前代作家作品对后代的有深刻影响。所有的一切给接受运用接受美学提供了良好基础。实际上中国研究运用接受美学最值得提起的成就就是研究作品接受史,如唐诗接受史、红楼梦接受史、水浒传接受史等,而越南古代文学杰作少。

可以说越南古代文学成就的结晶在诗歌领域而不是在散文,但在诗歌领域越南古代文学没有具有中国唐诗色彩的诗歌阶段。越南古代文学作品最适合研究接受史的是18世纪阮悠的《金云翘转》。在漫长的历史中没有像中国文学的《红楼梦》、《水浒传》、《三国演义》这么伟大和被广泛接受的作品。除了没有全面译介西方理论经典著作,上述的现实给在越南发展接受美学的工作也造成不小的障碍,至少它也导致了研究者在接近文学接受理论时的犹豫心理。连1997年出版《文学接受教程》的芳榴研究者也说:“之所以中国研究者能编撰文学接受史是因为他们有能编撰的东西即一系列经典作品和经典作家,而越南文学国家范围的大作家能有几位?剩下的作家作品,对它们的接受不太丰富,哪来材料写接受史?”[23]。当然,对这个问题不是没有解决办法,但关键的是这种现实导致越南研究者的犹豫心理,并使研究者认为接受美学不适合越南文学实践。因此,在中国文学接受史的书籍不断面世,而在越南这种情况则少之又少。

除了创作实践,越南古代文学理论的实践也给接受接受美学的工作造成不少障碍。中国文学研究界之所以热情地接受接受美学也是因为他们找到中国古代接受理论跟这种舶来理论的相同之处。不少人认为想找到中国文化的特色应该回到中国古代时期。不可否认中国古代文化和古代文学理论发展到了较高的程度。中国有百家争鸣时期,有深刻影响到千年历史文学的儒教、老教思想。而且中国很早就有了被称为古代文学理论专著的《文心雕龙》,后来也有金圣叹评点小说的文章。而古代越南没有像《文心雕龙》这样的文学理论专著,文学理论思想主要出现在散漫评语、诗集和文集的绪论中。到80、90年代越南研究者才把它们搜集成《从遗产中》[24]和《古人谈论文章》[25]两本书,其中主要是围绕作者、作品、创作过程的谈论,但接受思想很模糊。芳榴在《确立越南古典文学观念》[26]中总结了越南古人对文学的思想,但没有提到关于接受的观念。实际上越南古典文学不是没有关于文学接受问题的观念,但是理论很少,而且在越南唯一总结研究古代文学观念的专著出现的时候接受美学还没有发挥影响,所以作者也不太注意开拓、阐释古代理论的接受命题。因为越南古代思想的基础主要是来自中国和印度的儒、佛、道思想。越南古典文学发展的规律是在中国文学影响之下发展的。

在文学创作方面越南古代作者借鉴中国的典故、文体、结构、哲学美学思想和古典文学理论也不是例外。古人评论文学作品的文章中也有儒教老教的思想。这样的实践使不少研究者呼唤:“越南没有文学理论传统”。这种现状使建设国内当代文学理论的过程遇到不少障碍。不仅如此,70年代虽然没受到姚斯和伊瑟尔的影响,阮文幸已经提出文学公众问题,但这种超前的思想被保守思想阻碍。反对阮文幸的代表是武德福。他代表的思想是:文学服务政治,要提高创作者的思想。阮文幸发表关于文学接受文章的时期也是德国接受美学发展的高潮时期,但当时在越南阮文幸的思想太孤独,作者本身也没有足够的理论基础来保护自己的观点。可以说阮文幸的失败也是70年代越南研究文学接受思想的第一失败。

 

结语

目前在世界上的各个国家,尤其是中国,接受美学对研究者来说正在逐渐失去其吸引力,有更多新鲜的东西在吸引他们,但在越南,所有的一切好像才只是开始。有研究者说在越南研究成就中最尴尬的理论倾向就是接受美学。介绍接受美学的时间相差不远,但中国的研究成就、接受路程、运用方法又为越南研究界提供了启发。不可否认,开始介绍接受美学的时候越南和中国的社会历史背景有些相同,因此,学习中国的研究经验很方便。但是,正如上面分析指出的,除了相同之处,越南和中国在研究队伍、待遇制度、文学创造和叙述传统方面有不少差异,因此研究接受美学的越南学者不应该套用中国的研究经验及研究方法。比如,中国研究者可以用接受美学阐释古代文学接受理论范畴,但因为古代越南没有自己的文学理论,基本上都是接受古代中国从诗言志、意境到评点的文学理论。因此虽然在接受美学之下对古代文学理论范式进行现代阐释是中国文学研究获得的显著成功,但在越南这一研究方向能不能占重要地位呢?如果做的话,只应该发展中国和越南古代文学接受思想的比较倾向以指出接受和改变的地方。

另外,目前世界和越南的文学研究已经出现不少新因素,对接受美学的接受、研究、运用也应该调整。现在世界文学研究已经出现了文化研究转向,视觉文化占优势、网络文学盛行、跨学科研究发展等。在越南虽然研究和运用接受美学的成果不太明显,但这种理论的主要概念也不是完全陌生,文学研究界至少把握了不少它的主要思想。因此如今对接受美学的研究极为特殊,越南研究界既要向中国研究界学习又要找到适合国内文学实践的具体研究步骤。

    2013年5月29日

杜文晓(DO VAN HIEU),文学博士,越南,河内国家师范大学语言与文学系讲师

中国《南都学坛》ISSN 1002-6320, 第4期,

 

[1]阮文民(,《文学接受——文学研究的大题材》,文学研究理论与运用,教育出版社,1999,第74页

[2] 阮文民,“从跨学科观点研究文学接受”,《文学杂志》,1986年第4期

[3] 黄贞,“文学交际”,《文学杂志》,1986年第4期

[4] 阮来,“文学接受——一个当代性的问题”,《文艺报》,1990年第27期

[5] 阮清雄,“对文学接受的再讨论”,《文艺报》,1990第42期

[6] 《文学杂志》,1995年第11期

[7] 芳榴,《文学接受教程》,教育出版社,1997年

[8]张登容,《从文本到文学作品》,社会科学出版社,1998年

[9] 1999年第124期

[10]《文学杂志》,2009年第9期

[11]《文艺报》,2010年第24期,2010年4月13日

[12] 范成兴,“读者作为一种结构”,《读者与当代艺术公众》,河内国家大学出版社,2011年,第12页

[13]伊格尔顿,“二十世纪西方文学理论”,伍晓明译,西安:陕西师范大学出版社,1987年,“接受美学“部分

[14]〔美〕简·汤普金斯,“读者反应批评引论”,汤永宽译,外国文学报道,1987年第3期

[15]〔美〕简·汤普金斯,“从批评史看读者反应批评与新批评的“对立”,刘峰译,《文艺理论研究》

1989年第1期

[16]【荷兰】蚁布思,“接受理论的发展:真实读者的解放”,伍晓明译,文艺研究.1988.2

[17]【荷兰】瑞恩·赛格斯,“读者反应批评对文学研究的挑战”,史安斌编译,文艺研究.1993.2

[18]〔德〕丽塔·朔贝尔,“接受美学简述.”,范大灿译,《国外文学》,1992年02期

[19] 陈文忠,《中国古代诗歌接受史研究》,安徽大学出版社,1998年

[20]马以鑫,《中国现代文学接受史》,华东师范大学出版社,1998年

[21] 陈庭史介绍和运用俄国形式主义的一部分同时给它取名是“诗法学”专门研究文学作品的时空和表达内容的艺术形式及作家对人生的艺术观念。20年之内这个文学研究方向占越南文学研究中的重要地位

[22]裴文波主持的国家级科学研究项目《越南和世界现代文学理论的主要倾向》,号:KX.03.4/06-10,2010年,168—173页

 

[23] 笔者个人采访,2012年

[24]阮明俊主编《从遗产中》,新作品出版社,1981年

[25] 杜文喜,《古人谈论文章》,社会科学出版社,1993年

[26] 芳榴,《确立越南古典文学观念》,教育出版社,1997年

越南读者接受中国80后文学的情况

80后文学.

作者:杜文晓(DO VAN HIEU)

摘要:最近几年来中国80后文学匆匆地进入到越南。它们受到年轻读者的欢迎和支持,但越南文学批评界的态度却很难冷淡,同时有不同的看法。这个文学现象的出现对越南年轻人心理生活和审美爱好产生了很大的影响。中国80后文学作品进入越南的数量比有艺术质量的文学作品的高让不少人误解“中国当代文学只是如此”。

关键词: 80后文学, 另类文学, 当代文学, 接受文学,越南

引言

越南和中国有悠久的文化交流关系,古代时期影响越南的外来文化主要是中国文化。到现代,尤其是在当代全球化背景下,虽然越南和国外文化交流已经趋向多元化发展,但不可否认,对越南文化影响最大的还是拥有数千年历史的中华文化。在文学领域上,越南学生高中开始就学习中国唐诗,杜甫、李白、白居易等唐朝著名诗人是越南学生耳熟能详的名字。越南大学文学院的大部分学生都学中国从古至今经典作家的作品,如古代文学有《三国演义》,《红楼梦》,《水浒传》,《金瓶梅》;现代文学有老舍、鲁迅、郭沫若、莫言、贾平凹等文学名家的作品。但到新世纪,越南文学市场上中国80后文学作品匆匆出现形成引人瞩目的现象。哪些中国80后作家被介绍给越南读者?在越南的一般读者和文学批评家视野中,中国80后文学作品得到怎样的评价?为何中国80后文学能进入到越南文学市场?中国80后文学与越南80后文学共同交叉点在何处?许多围绕这个文化交流现象的问题需要考虑。

、越南读者视野中的中国80后文学

(一)在越南得以介绍的中国80后作家

文学领域上,尤其是当代文学领域,中越两国之间的交流趋势主要是中国对越南的单向影响。目前在越南的文化“入超”情况下中国是最大的提供者之一。曾和中国出版社有多年合作经验的阮丽枝译者指出:“没有任何中国出版社有关于越南文学的消息。”1 相反,越南出版界一直在寻找中国出版社可提供的资源,其中中国80后文学作品就是当中丰富的资源之一。越南出版商们凭着对文学市场的敏锐观察能力,介绍了一大批中国80后的作家,其中有代表性的是郭敬明(代表作:《幻城》,《无极》,《梦里花落知多少》)、张悦然(代表作:《水仙已乘鲤鱼去》,《黑猫不睡》,《樱桃之远》,《葵花走失在1890》),春树(《北京娃娃》),曹婷(代表作:《抱歉,你只是个妓女》,《堕落尘埃的天使》),韩寒(《三重门》,《零下一度》,《长安乱》,《光荣日》的作品),李傻傻(《红X》),孙睿(《草样年华》,《活不明白》)等等。且这股热潮还将持续下去,2011年二月Chibooks启动购买版权和给越南读者介绍《北京娃娃》的作家的其他作品的计划。在不远的将来, Chibooks会继续介绍春树的《红孩子》、《抬头望见北斗星》、《她在黑暗中写作》、《春树四年文集》等作品(2)。《文化体育时报》认为: “另类文学已经匆匆进入到越南:南方文化公司(PNC)已买了一批属于这个文学思潮的中国作家作品的版权。 2006年“另类风暴”纵纵进入越南图书市场。它们的确会对越南社会生活和越南文学生活有不小的影响(3)

()越南年轻读者与中国80后文学

越南支持和喜欢中国80后文学的读者,大部分跟中国80后作家是同年代。出现这种现象最重要原因之一是中国80后文学很符合越南年轻读者的爱好。中国80后文学主要关注年轻人对家庭、学校和社会的束缚持有的逆反态度,值得一提的是,他们也大胆地表达年轻人对性生活的看法。80后文学会成为图书市场热点是因为他们制作出适合年轻读者口味的“菜”,抓住了年轻人的心理需要。越南年轻人像中国年轻人一样受到承受着学习、考试及找工作带来的激烈地竞争压力,他们能在中国80后作家的作品中找到释放压力的灵药。韩寒的《三重门》指出每个学生有三个“金刚圈”:家庭,学校,社会。在一定程度上,春树的《北京娃娃》,郭敬明的《幻城》,李傻傻的《红X》等作品都体现了年轻一代对世界的反抗态度。在与同年代的中国作家描写关于压力和反抗的作品中,越南年轻读者有一种高山流水遇知音之感。

越南年轻读者支持中国80后作家不只是因为对作品中所描写的事情感同身受,更重要的是因为他们将中国80后作家视为榜样,这些作家的成功在越南年轻人树立和实现生活的目标和寻找社会认同的路上有激励和启发的作用。在越南网络报纸上常常出现关于中国80后作家物质生活之上成功的翻译文章。比如秋水译者发表《中国百万富翁的作家》这篇文章引越南年轻人瞩目。杜玉烟在《中国80后文学的一些问题》也提出:“郭敬明是当代中国80后文学的现象。因为他的小说出版4本,其中有3本的印数超过一百万本,同时他也是中国2007年收入最高的作家,大概达到140万美金”4。作为一个年轻的作家能有这样的成绩,以及获得如此高的收入,这足以成为越南年轻一代所倾羡的对象。

但不可避免的一个事实就是目前越南年轻读者已不喜欢看既很厚又不容易理解的文学经典作品了。连越南大学文学院学生也有不少人没有看过俄罗斯伟大作家列夫·托尔斯泰的《战争与和平》以及中国古代四大名著之一的《红楼梦》等世界文学经典本文。陀思妥耶夫斯基的《罪与罚》则更少人看过。导致这一现象的原因是在视觉文化时期,他们更喜欢通过看电影的方式去了解这些作品,而我们知道被改编成电影的文学名著并不是特别多,且由于电影时间长度有限及表现形式的有一定局限性,原著中所包含的东西很难完全展现出来。但更重要的原因就是越南年轻读者看书只是为打发时间或者以求愉悦自己,从而导致不求甚解的读书倾向,只为看书而看书,看完之后就完全忘记作品到底讲的是什么,更别提深思探究作品所蕴含的思想和内涵。中国80后文学作品娱乐性其实很强。因此,被文学批评家认为没有较高的艺术价值的中国80后文学作品却得到年轻读者的喜爱。

中国80后文学也给越南80后文学写作思潮的兴起提供不少的贡献。不可否认中国80后文学对越南80后文学作品有深刻的影响。在这里值得一提的是同年代的他们有相似的思想情感,共同兴起越南年轻读者对80后文学的审美爱好。这也说明为何中国80后文学受到越南年轻人的欢迎。越南当代文学领域, 一批80后诗人的涌现,打破越南传统诗歌的风格,给当代文学领域注入新鲜的血液,形成了越南诗歌面貌。越南80后最有代表性的诗人就是韦垂灵女士,她的诗歌追求革新,尤其是坦白地表现出身体的欲望、性解放的问题。她曾收到去法国参加文艺交流和诗歌表演活动的邀请。受欢迎的越南80后小说家有《80后短篇小说》、《瘦身舞蹈》、《198x》等作品的作者辞女赵王;《24小时》的阮琼装;《纽约爱情故事》的河金等等。天灵在《80后作家“解剖”都市年轻人的 ‘24小时’作品》中总结出这些作品共同特点:“尽心诚实”,“只讲80后生活故事”,“活泼”,“反抗”,“孤单”,“享受”。同时,作者用河内作家会主席范春原所说:“《24小时》这部短篇小说是描写主人公的生活环境、运命、心情的故事。其中大多数故事表达了年轻人在生活中感受到的孤单,悲哀,失望,离别,损伤,怀疑等情绪。作者既对自己独白又跟社会生活和读者进行对话。这个短篇小说的文集已经涉及到如今的年轻人心理生活”5

从市场性文学的角度看,中国80后文学出现在越南主要为在经济市场机制背景、现代传媒时期、全球化时代、视觉文化冲击下长大的年轻人服务。各个出版社最关注的就是利润,销售量才是出版社最关心的问题。因此他们不顾作品的艺术质量,只顾它们是否畅销。他们也尽力使用广告、塑造成功形象等各种各样的销售手段去激发读者的购买欲。比如为了即将要出版一批春树的小说,图书品牌Chibooks的主任阮丽枝多次邀请这个作家来越南跟读者交流。恰好去年趁春树圣诞节来越南旅游时期,阮丽枝就举办读者跟春树见面交流会,同时在网络报纸上发表了多篇介绍春树来越南举办活动的文章。另外在越南网络报纸上也常常出现关于中国80后作家的诸如此类激发好奇心理的信息,如他们的收入多少,买什么品牌的汽车,得到什么奖励,每年排第几名等。由于出版商这种手段,中国80后作家在越南就像明星,读者很容易就产生好奇和羡慕的情绪。这也是激发越南年轻读者想要去读这些作家的作品的原因之一。

(三)越南文学批评家与中国80后文学

越南年轻读者对80后作家的作品以及他们的成功热烈欢迎和羡慕,但越南文学批评家却有更平静的态度。他们本来对国内80后文学没有热心,对中国80后文学更冷淡。大部分越南文学批评家认为年轻人作品的艺术质量很低,对作品的生产少有责任心。最危险的是他们的作品正在培养对文学不严谨的审美爱好。持悲观态度的有代表性的是文学批评家是阮情山。记者访问他对80后文学的看法时,他就毫无犹豫说他不喜欢,甚至还认为越南文学会为一批没有艺术质量的作品付出代价6。当然也有一些像阮辉涉这样的关心支持年轻文学的前辈作家。也有像范春元一样被别人命名是年轻诗歌的卫士的批评家。对中国年轻人的文学作品,越南文学批评家更多提到“另类文学”。中国“另类文学”随着70后作家的出现,80后作家也如雨后春笋,不断涌现。有不少批评家对这个文学思潮反感。阮丽枝总结:“裸体、身体、厌烦、疯狂、腐败习惯等是人们提到中国‘另类文学’的时候常用的词语。”

此外还有些年轻文学批评家维护这个文学思潮,更准确的应是说他们对这一思潮持客观态度。他们主要是曾经或者正在中国留学或者能看懂汉语的人,意味着他们能直接通过汉语看作品,从而接近中国批评家对这个思潮的评价,进而形成对这一国外文学现象较全面的看法。有代表性的年轻文学批评家是阮丽枝,陈氏秋香,张夏,杜文晓,阮唯敏。

大部分中国70后作家的作品更多是的表现性领域的另类,在越南出版的这类作品中,最具代表性的是卫慧的《像卫慧一样疯狂》。80后作家的作品除了表现性领域还在其他领域上变现出“另类”。但越南读者较多地关注性领域的“另类”。 在越南出现误解与纠正“另类”概念的两种倾向。误解的人认为“另类文学”主要提出在性领域上反传统的看法,作品大部分是描写年轻人不太良好的性生活,同时认为这种文学会对良好传统伦理道德有巨大的冲击。纠正这个概念的人主要从“另类”的汉语词源出发,同时根据这种文学思潮的作品来全面纠正读者对另类文学的误解。阮丽枝认为“另类文学是特殊的文学思潮,它是与正统文学相反的。它跟传统文学的差异表现在提出问题的方法和写作手段及写作风格不同。这个文学思潮反映的问题很丰富,具有现代性”7。在北京师范大学攻读文学博士学位的陈氏秋香想全面描述这个文学思潮的创作队伍、基本内容及艺术手段等方面的内容。她认为中国80后文学随着网络的出现而迅速成长,网络是把双刃剑,有好也有坏,当然也就会出现阳春白雪之作和下里巴人之作。除了认同80后作家的几个独特贡献,她也坦白说她不喜欢另类文学对性生活的描述和看法。把另类文学作家跟前辈作家相比,她认为:“另类文学出现之前,莫言、贾平凹在作品中也多次描写性生活,但他们的写法不同于80后作家。对那些前辈作家而言,性生活是一种表达艺术意义的手段,有较高的象征性。 在贾平凹的《废都》,莫言的《檀香刑》、《红高粱》、《丰乳肥臀》中性生活出现的频率较高,虽然有些过分但还可以接受。尽管知道性生活是人的本能,但春树和其他另类文学作家对性生活的描述是过分的、露骨的。我之所以不喜欢春树对性生活的表白是因为她的描写手段不高超,导致作品艺术质量不高”8。 《文化体育报》也提到:“裸体、身体、疯狂等是人们常用来辨认中国另类文学思潮的词语。但这是比较消极和充满偏见的评价。认为性问题是这个文学思潮的灵魂是非常错误的。文学批评家范唯敏在《了解中国另类文学》中提出关于中国另类文学在越南当代文学的地位:“中国另类文学思潮成为越南图书市场上的一个新奇的现象。它的影响力连懒于看书的人也可以被感化”。笔者也认为中国80后文学是大众文化的现象,它的出现取决于当代读者的需要,消费社会的影响和出版社的活动及现代传媒的作用9。虽然得到一些年轻文学批评家支持,但这个文学思潮也有不少令人担忧的地方。除了艺术质量不高,它还存在剽窃现象。一些中国80后作者的剽窃行为会对当代文坛有不好的影响。在《中国80后文学的几个问题》中杜玉烟曰:“中国80后正在面对当代文坛上最令人担忧的剽窃现象。被命名是中国当代文坛的 “帝王”郭敬明的出版一个月销售就达60,0000本的《梦里活络知多少》,被审判认定剽窃作家庄羽作品《圈里圈外》,同时要赔偿庄羽经济损失25.000 USD10

结语

中国80后文学在中国文学界看法也不一,但它的存在和发展及它的出版数量是不可否认的。所以应该对这一文学现象持客观的看法,分清它的好坏,取其精华,取其糟粕。虽然这些作品已经反映新时代年轻人的心理生活,但它们的艺术质量在中国和越南都不得到高的评价。就进入越南的作品数量而言,最令人担忧的是它们出版量和销售量超过中国艺术质量较高的文学作品,这使不少越南读者产生“中国当代文学如此而已”的误解。目前中国政府正在探究好制定向国外传播中国特色文化的策略,这确实是当务之急,在像越南这样的国外图书市场上,与80后文学类似的作品的市场远远超过艺术质量很高的其他文学经典作品,笔者略感遗憾。

(杜文晓(DO VAN HIEU),文学博士,越南,河内国家师范大学语言与文学系讲师)

中国《南都学坛》,ISSN 1002-6320, 2012年第6期

参考文件

(1)阮丽枝,“文化入超”,《新的河内》,2011年,

[EB/OL]  http://hanoimoi.com.vn/newsdetail/Phong-su-Ky-su/514979/nhap-sieu-van-hoa.htm

(2) 话河,“春树作家来越南”,《E 文学》2011年,[EB/OL]           http://evan.vnexpress.net/news/tin-tuc/trong-nuoc/2011/12/10296-nha-van-xuan-thu-den-viet-nam

(3)文化体育报,“另类文学:裸体、肉体、疯狂?”,《越报》,2005年,[EB/OL]http://vietbao.vn/The-gioi-tre/Van-hoc-Ling-Lei-Tran-trui-xac-thit-va-dien-ro/30094651/275

(4)杜玉烟,“中国80后文学的一些问题”,《健康与生活》,2008年,[EB/OL]  http://suckhoedoisong.vn/2008918155530659p0c15/nhung-van-de-cua-dong-van-chuong-8x-trung-quoc.htm

(5)天灵,“80后作家“解剖”都市年轻人的 ‘24小时’作品”, 《越南+》,2011年[EB/OL]http://www.vietnamplus.vn/Home/Nha-van-8X-giai-phau-gioi-tre-do-thi-trong-24h/201112/116393.vnplus

(6)阮情山, “越南文学在要付出代价”,2011年,[EB/OL] http://www.thethaovanhoa.vn/133N20110124164120583T0/nha-phe-binh-nguyen-thanh-son-van-hoc-viet-nam-dang-phai-tra-gia.htm

(7)阮丽枝, “另类——请别误解”,《赵春》,2009年,[EB/OL]  http://trieuxuan.info/?pg=tpdetail&id=3484&catid=6

(8)陈氏秋香,“另类文学“,《中国文坛的新现象》。越南河内师范大学语文系年轻讲师内刊》,2008年,第二期

(9):杜文晓,“读者才是文学的上帝 (考察中国80后文学作品)”。参加越南人文与社会科学大学附属国家大学文学院《全球化时代之下越南文学艺术的接受》研讨会的报告,2011年

(10)杜玉烟,“中国80后文学的一些问题”,《健康与生活》,2008年,[EB/OL] http://suckhoedoisong.vn/2008918155530659p0c15/nhung-van-de-cua-dong-van-chuong-8x-trung-quoc.htm

 

 

消费时代的80后文学

80后文学

作者:杜文晓(DO VAN HIEU)

摘要:社会消费的规律以及消费群体的变化,对文学创作和文学思潮传播有很重要的影响。随着媒介多样化和传播形式多样化,带动文学作品须保持日渐更新,与之相适文学作品的发行、图书市场的导向、读者受众的消费倾向都会有一系列的连锁反应。80后文学现象,具有消费时代文学的各种表征,本文意在讨论如何正确分析和对待这种消费文学,怎样引导这种消费文学保持健康积极的发展。

关键词:   80后文学、消费时代、文学接受、消费文学、文学消费

 

一、绪论.

进入21世纪,80后新生代文学创作群体日渐活跃,随着主流消费群体的变更,传统文学作品和80后文学作品不可避免的会发生种种碰撞,使得我们不得不关注几个焦点问题: 1、80后的创作群体与老一辈文学作者的观念和价值取向怎样和平相处。2、80后的文学作品占据相当一部分图书市场以后,是否是在“挤兑”传统经典和老一辈作家的“饭碗”。3、老一辈作家对80后文学评论的焦点是否总是应该聚焦在“幼稚”、“缺乏思想内涵与艺术价值”。4、从文学接受的角度来讲,是否应该鼓励这种80后的消费文学。

事实确如一部分老一辈批评家所言吗?80后文学作品只年轻人幼稚的作品[1]?为何韩寒(中国)的作品,每次出版都是几万本,一位82年出生的作家,所拿版税4年可达1700万,他敢叫嚣老一辈作家,并且与之在微博上互骂,没有那么强大的粉丝团,相信他也不会有那么足的底气。韩寒的经典语录被疯狂转抄,就连服装开发商“凡客”也是瞅准的韩寒作品所“铺垫”的客户群体,这能不是韩寒作品的影响吗?这强大的韩粉团队足已证明80后创作者的消费文学和80后读者的文学消费或许其中有些“实力”;在我国,河金的4000本《纽约爱情故事》面世几个月后就被卖光”[2]。这些都是一些不挣的事实,80后的文学朝着更娱乐化、市场化、边缘化的方向发展。

基于此我们不得不对80后文学进行重新审视,且对其深入思考,力争发现它存在的理由,存在的价值,探索它发展的方向,从某种意义上来讲这些工作会影响80后继续创作的群体对60、70后的文学传承和对90后的文学创作的导向。

80后作家是80后青春的代言人、是一个被制作了的商业神话,他们在用自己带有80后时代标符的视角和思维方式描述着自己所经历的学校、社会、工作、恋爱、生活。这种带有“80后症候群”特色的行文风格恰恰正是这一批广大读者所处的生活环境、工作环境、社会环境,这是写实主义,这种疯狂和时尚,这种愤恨与不满、这种爱与恨的纠结不是活生生的我们的生活的缩影么?所以读者为之迷恋,疯狂,着魔,史无前例的像崇拜明星一样崇拜作家,如此也就有了荣登福布斯榜的作家富翁了。

当下各国经济日益飞速发展,人们的生活节奏加快,80后已在不知不觉中步入了中年,他们的创作者也在有意识的撕掉那些“幼稚”、“青春焦虑”的标签。中新网1月8日发布信息,韩寒的新作《我所理解的生活》上市,剖析他30年的风雨历程,这30年爱情、事业、家庭诠释着一群80后青年的成长。80后文学作品会触动一个中国文学的爆发点,2007年中广网一则消息中提到张颐武老师对80后文学的评价“奇幻小说中所表现的自由和想象是非常可贵的。奇幻文学的存在和发展,恰恰是既往的中国文学中最欠缺的,因此这也可以看作是80后写作为中国文学带来的一股新风。”

二、80后文学的出现与出版社的市场定位

 在新世纪里,图书出版产业大肆的利用网络、手机、宣传广告来宣扬80后的写作,这个写作群体日渐呈现低龄化,不断完善的网络设备和传播设备为他们提供了零进入门槛的交流平台,少年写手的青春文字顺利的进入另外一群焦虑中的少年阅读视野,形成一个相对独立的青年亚文化群落图书市场的产业化运作,也诱惑这些年轻的作家终日以挣钱为目的。随着出版行业试改企的制度实施,加之互联网、智能机、电子书风靡全球,社科类纸媒出版社面临很大的生存危机,寻找、发现、适应消费群体成了图书策划者考虑的首要问题。只要排除政治政策引导因素,读者的喜好会决定创作者的创作思路和出版业的发行利润回收,甚至关涉一部作品能否诞生。

为了保证年轻作家与读者之间的双向互动出版公司会精心为创作者举办图书发布会,作者与读者微博互动、跟帖、转帖。适时之际也拍成微电影、电视剧或电影。研究这个年代的创作,我们理应围绕作家与读者的互动效应,以市场为调节杠杆,将80后的作品放在生产、流通、消费、反馈的大背景中去审视它、理解它。

大众文化的兴起不仅给知识界造成了普遍的“心理失落”和“焦虑:,它的迅速扩张和繁荣,对社会的日常生活也产生了深刻的影响,这种凸现崇尚消费和消费年代所特有的生活特色和文化特色,在80后的文学中表现的很是明显,智能机电子书的消费更是助长了这种时尚性、消费性和消闲性。

1999年1月上海作家会的《萌芽杂志》发动新概念创作比赛[3]。这场比赛获得出人意料的美好结果,他们不仅发现在年轻一代的丰富创作潜能,而且更重要的是他们发现也在那里有众多的消费力量。我们把这叫做80后文学的萌芽时期,到如今这些年龄介于1980-1989年的作者也已经步入中年,那种纯到一味歌颂青春与阳光的毫无自主品质文学浪潮开始转变为对生活和社会的思考。

据统计,2005年大概有1000位80后作者经常发表作品,在网络空间写作的就有2万人 ­[4]. 早出现的代表人物是《我爱阳光》的许佳,《三重门》的韩寒。尤其是2004年2月2日,女性作家春树的照片在亚洲杂志 《时代》出现,同年6月先锋小说有代表性作家马原《重金属——80后实力派五虎将精品集》作品的出版,使得80后作家得到广泛的关注。在图书出版市场化的环境下,出版社都要追求高的利润,所以为了吸引更多读者,他们都有通过各种方式推销自己年轻作家的计划。一些80后作家的出名,也有大众媒介塑造的功劳。例如,春风文艺出版社就把张悦然擦亮成为年轻作家界中玉女形象,使之成为自己的“摇钱树”;在出版社鼎力推广之下,郭敬明代替韩寒成为年轻文学的新首领;北京朝华出版社则宣布花100万人民币塑造林天羽的现象,把这位80后作家变成现今时代的新首领。在传媒影响之下的工业生产复制原则猛烈支配80后创作活动。得到传媒的推广,某个作品的火爆就会带动与之相关风格作品的大量出现,从而形成一种“蔓延”趋势。比如韩寒的《三重门》,在传媒推广之下就产生了“年轻叛逆”的趋势;春树的《北京娃娃》出现后,以“残酷年轻”为主题的写作便热起来;郭敬明的《幻城》出版后也造成“忧愁年轻”风格的写作趋势。

不断塑造吸引公众眼球的新作家是文化工业生产的要求。因此,2004年2月2日美国《时代》杂志头一页便登春树的照片,就将她和韩寒称为另类思潮的重要人物。以满足市场不断更新的要求,同年3月10日《南方都市报》又选另一个代表。当代文化生产中,所有突出现象的存在时间都很短暂:很快就有名,但也很快就消失。大部分80后作家选择很快有名,一赚大笔钱就被忘记也可以。80后作家出现的路径跟传统大不一样。80后直接跟出版社、书商、大众媒介联系,不用经过像以前一样通过在省立杂志,中央杂志,专业杂志发表,引批评界注意后才出版。80后出现在新世纪,在出版社影响之下,靠杂志、尤其是网络推广,很快就出现在读者面前。连80后的名称也从经营目的出发,为了使出版社获得更多利润,从而在其中分得一杯羹,文学批评,大众媒介协力塑造出一枚商号。大部分80后作家先在网络上发布自己的作品,把它看成试试读者反应的工作,作品一得到众多网民的支持就有出版社找来。出版社不在乎作品有没有艺术价值,只在乎作品有没有读者,消费量高不高。80后文学出现,表示文学一部分已经被市场化,跟传统文学发生重大的冲突。80后作家首先得到市场的认同,网民的支持,后来才逐渐进入文学批评界的瞄准。这种商品化的文学生产强烈地打击现存的文学机制,至少它告诉我们一个事实:如今作家不一定要属于文学体制才能受到社会的认同,尤其是读者的认同。大众媒介和商品化社会不仅给80后作家带来良好的创作条件,而且促使文学活动的文学生产、文学消费、文学传播、文学接受各个环节的良好运行,给文学带来一片新颖文化空间,也给整个文学活动带来一股新的生气。

三、80后文学全力满足受众群体:年轻读者

80后文学之所以成为市场上的热点是因为它能抓住年轻读者的心理需求,做出适合年轻读者口味的一种“菜”。对中国80后的研究一致认为:80后在革命后的物质世界中出生和长大,虽然得到很多家庭的疼爱但也受到家长“望女成凤望子成龙”的压力;再加上他们大部分是独生子女,他们被隔离,很少跟社会交流,缺乏对自身价值的理解,同样也受到来自考试和学习的酷烈竞争压力,所有的一切形成难以消失的忧愁心理。因此,针对这一广大受众:年轻读者,80后作家把自己切身的体会融入到文学作品的创作中,这恰恰能引起读者强烈的共鸣,这也让80后读者在文学作品中找到心里发泄的空间。沈晴在《80后文学创作思想内涵透视》中说:“80后的文学创作在本质上都普遍地呈现出这种渴望独立和自我扩张的文化特征。他们怀着美好的遐想和青春冲动,希望建构起一个属于自己的世界。他们受够了家庭的聒噪不休。厌倦了甚至痛恨学校的乏味单调,渴望自己当家做主人,发表自己的看法,声明自己的主张,寻找新的同辈知己,按自己的想法放飞自己,去追求与过往不同的生活理想”[5]。像韩寒的《三重门》,指出在每个学生头上都有三个圈子,那是学校,家庭,社会。主人公林武祥离家出走的行为就是因为受不了这个束缚,为了想脱离忧愁,摆脱压力才。这种行为受到年轻人的热烈响应是因为他们在作品主人公那里找到自己生活的身影。同时他们的支持也就成为推动80后笔者参加文学创作的动力。在一定的程度上,春树的《北京娃娃》,郭敬明的《幻城》,李傻傻的《红X》等都表现对世界的反抗。80后读者和作家有着共同身份,他们都是高中学生,本科生,因此在阅读同年代作家的关于压力和反抗的作品时能产生强烈的共鸣。80后读者不仅同感于80后作家,更重要的是同年代作家的成功成为他们的榜样,给他们实现梦想的计划不少启发,其中有能得到社会认同的需求。

中国80后一直想脱离家庭、学校的压力,因此他们支持韩寒、春树,因为这些年轻作家否定现存的教育体制,痛斥学校生活和教育的失败,这正是中国80后共同的心声。80后读者非常羡慕同年代作家的成功。韩寒成功之后就买到一辆自己喜欢的赛车,春树成名之后能继续追求自己的音乐爱好。最重要的是他们的梦想得以实现:脱离压力强大的学校空间,疲累的学习考试,只写几本小说就赚一大笔钱。

通过阅读作品,体验同一年代作家作品中的生活,在一定程度上满足年轻读者的需求。发现众多年轻读者的“口味”给80后文学带来出人意料的成功。80后文学的青少年读者还是强大的文化文学消费力量。张颐武认为:“他们是独生子女,赶上了我国历史上最富裕的时期;他们要买书,于是郭敬明变成了文化英雄;他们要玩游戏,于是陈天桥变成了网游大亨;他们要看电影,于是《头文字D》卖座……他们的文化消费力量越来越强大”[6]。随着经济越来越发达,他们是图书市场的消费主力队。1980年后中国开始实行计划生育,80后的霸道和自以为是也可以说是他们的一种气质,他们听不进任何批评的声音,“我的地盘我做主”,韩寒对教育制度的抨击,郭敬明对成长的疼痛描绘,春树另类张扬自我的姿态,这让“80后”一代人感到前所未有的契合,觉得这些作品道出了自己的心声。

消费文化产品的时候,读者对作品没有固定的爱好,只要符合他们的审美要求和“口味”他们就立即购买消费,有时候可能尽管要借钱,也要满足自己的阅读需求。而且,在这个时代,文学偏向于娱乐功能,给个人带来自由想象空间和共同感。目前文学市场是年轻人的天地,因为中年人不再喜欢看书了,或者只看应用性的书,所以文学市场转让给年轻人,青少年成为市场文学的主力,看书、买书、写书都是这个时代年轻人所做的。

80后是文学、影视、艺术消费的主力。80后脑子里没有太多的历史记忆,没有太多的节约观念,他们更注重对生活的自我感觉,这是时代赋予他们的权力和自由。消费市场事实调查证明,凡是能够吸引到80后的作品,无论文学、影视、还是艺术都会在所在市场中大火一把。就连60后、70后的创作家也在寻找80后的需求点。比如60后文学作家石康写的编剧《奋斗》,在2008年着实火了一把。青春的成长是一个永远的主题。

四、大众媒介导向对80后作品的催熟作用。

   随着媒介传播方式从简单的广告、报纸、电视媒体到互联网、智能机的转变,80后的文学作品也如泉涌一般闯入读者眼帘,作品质量良莠不齐。如一位前辈所言,媒体和写作互为“人质”媒体扣押了青年作家,作家也扣押了媒体,他们互相敲诈勒索,青年作家依靠年龄、身体、美貌博夺了媒体的眼球,而媒体也是在市场上寻找这些,之后注入激素,对其进行催熟。媒体一旦追求到一种新奇,会通过各种手段增强这种新奇的传播速度。

网络使文学活动,文学的创作方式、传播方式和流通方式都产生剧烈的变化。网络空间让任何人都有能成为作家,作品传播和探索读者口味成为更自由和更简单的活动,尤其是网络会让一些半生不熟的所谓作家过早成熟。

如今,想加入文学创作领域,80后作家不用拿稿版跑到出版社,杂志社,只要他们想做,网络就帮他们[7]。网络上个人出版方式不需要编辑部,不需要技术,不需要出版体制,没有成本,没有形式,只要一台电脑,一个鼠标,一条网络线、QQ、微博、博客这些可以让他们随便在网络空间上表达自己的思想。80后作家大部分都有自己的网络空间,当然也都有自己的网迷。网络的出现,使文学变得多元化,互通化,不仅是作者和读者之间的相互交流,而且还是读者之间的互动。你的作品已经在网上空间公布,读者的意见在任何时候就能留言给你,而且接受者还可以按照本身的爱好,理解,对你写出的文本进行修改,补充,创作出一篇新文本。网络出现带来全新的文学体验:没有任何障碍的感通、立即阅读、回复、立即创作,因此给个人的创作和传播活动带来前所未有的开放空间。80后作家都利用网络的优势提高自己的作品的点击率,为进入纸墨传媒打下良好的基础。毋庸置疑,大众媒介为80后作家的文学创作提供了强大的支持。郭敬明的《幻城》第一次面世就在《萌芽》网页,后来春风出版社才发现,并紧接着出版发行,春树的《北京娃娃》也是如此。

网络为80后作品进入出版社提供了有效路径,作品获得高的点击率的时候,能出版就只是早晚的事了。在网络空间公布作品,所有的作家都关注点击率的事,因为,点击率和网络读者的支持决定作品是否能够进入出版社发行。如此,网络读者不仅使作家速快成名,而且还给他们带来不小的利润。网络和出版社的合作逐渐推动文学走在商品化、市场化的道路上。

在物欲横流、诱惑丛生的当下,如果一味的迎合读者,一味的依赖市场,很难想象在这个难以产生经典产生大师的喧嚣的时代,“80 后”们还能走多远。他们是否会象娱乐圈里转瞬即逝的明星们,确实是一个值得担忧的问题。

五、80后文学是中国消费社会的必然产物

80后的消费观念是只要我喜欢,有人说,在中国迄今为止所有当过孩子的人里面,80后、90后是最富的,而且这些孩子比过去的孩子富有的程度已超过了现今的成年人比过去的成年人的富有程度。孩子们“控制”着家长的口袋。“80 后”能够成功消费是因为他们的背后有50后、60后这一强大后盾。

可以说80后文学现象是中国新世纪新文化语境下社会发展的必然结果。市场经济机制,消费社会在这个辽阔的国家已经有相对明显的面貌。

大众媒介出现导致文化的重大变迁。日常生活审美化的趋势也影响到文学创作和文学研究的活动;文学娱乐功能,消费性得以提高;文学流行思潮也出现。在消费社会语境下,消费心理、消费需求、消费思维渗透到每个80后的人也是理所当然的。他们习惯于市场和文化、文化和科技、文学和传媒的交叉。他们关心的不再是文学满足人们的精神需求,而是怎么能利用本身的优势吸引市场的注意力,关心消费者内心的需要。

数字化是出版业发展的总趋势,80后的文学作品应该怎样应对数字化带来的挑战,并且打赢这场数字化之战,这是80后的创作者和80后文学运营者当下思考的重要问题。面对来势汹汹的数字化,京东商城副总裁石涛说,“电子书出版我们在摸索规律,我们发现手机客户端,PC和纸书这3个介质有非常不同的规律,尤其手机需要快速阅读,娱乐化的东西。我们应该针对读者的需求做一些新的尝试。我们签约了一些畅销作家,告诉他们你们不是写一个大长篇,因为那样的不适合在手机上卖,我们希望你们创作一些短的,可读性强的,就是一两万字,让读者在半个小时内就读完,希望这个尝试得到市场反响。”80后文学作品不是去应对它,而是重在驾驭。

早在开始写作的时候,80后作家就知道为了适合市场应该怎么做。他们会跟出版社、杂志社配合擦亮本身,他们利用传媒的力量广告本身的想象。他们积极参加采访活动,利用网络空间将本身变成年轻人的偶像,攻击当代人们的消费心理。有人买韩寒的书不是为了看他的作品而是想知道作家的最新的照片和信息。值得注意的是,中国80后作品有不少已经翻译成越南语,受到越南年轻读者的热烈欢迎。但其中大部分作品都具有引人注目的信息,比如番武的《80后女作家挑战金庸》,秋水的《中国百万富翁的一些作家》等。这种现象不知不觉地将这个年代的作家看成一种明星,同时读者寻找他们为了满足文化消费需求远胜于满足艺术审美需求。

结语

从现在数再过十年,80后文学可能不会成为文学主流。 80后文学很快就会受到挑战的,做好准备吧。无论哪一个时代,人不能没有精神,文学不能没有精神,文学消费要注重文学内容。我们生活的这个国度,这个时代正处于巨大的变革之中,一切都在日新月异的发展。从某种意义上说,这与 50 年代的美国确实有些相象。社会不断进步,人们的思想观念也在发生变化,很多人开始迷茫,消沉,他们逐渐遗忘自己的理想,没有了最初的热情,开始向往平庸。

面对中国经济社会特殊语境中的新文学现象,应了解它的出现和存在,发现它的内在运动的规律。文学批评界对80后作品的冷淡大部分原因在于他们还用旧的文学功能、文学本质、文学活动的观念看新的文学现象。他们不接受文学市场化趋势,不承认匆匆出现的作品,不懂得年轻一代狂热的阅读需求。尽管文学批评界极其不响应,在越南和中国80后文学还一直存在,并且成为每个国家当代文学不可缺少的一部分,为当代文学带来一股新鲜的生气[8]。实际上越南和中国的新世纪文学受到市场经济的重大影响:大众文化升级的消费社会特点越来越明显,文学边界被其他领域,尤其是大众媒介的产生使得文学的“越界”日益猛烈。在这样的新文化语境下,读者便成为文学的上帝,80后文学现象的出现正印证了这一事实。

(杜文晓(DO VAN HIEU),文学博士,越南,河内国家师范大学语言与文学系讲师)

中国《南都学坛》ISSN 1002-6320, 第2期

参考文献

[1]见: 徐多余,《“80后”文学见证:笔尖的舞蹈》,电子工业出版社,北京,2011年,第2页

[2]杜幸 ,“受热烈欢迎的越南三个80后的女作家”, 《前锋》[EB/OL], http://www.tienphong.vn/Gioi-Tre/101278/Ba%C2%A0nu-nha-van-8X-dang-duoc-san-tim.html

[3]朱咏梅,“80后”作家群文学现象的初步研究”,《临沧师范高等专科学校学报》,2007年3月,第33页

[4]沈晴,“80后文学创作思想内涵透视”,《河南师范大学学报》(哲学社会科学学版),2005年第6期,第148页

[5]沈晴,“80后文学创作思想内涵透视”,《河南师范大学学报》(哲学社会科学学版),2005年第6期,第148页

[6] 张颐武,“80后”成文学消费主力“,[EB/OL] http://news.sina.com.cn/o/2005-11-27/10047550784s.shtml

[7]江冰,“80后文学”的文学史意义,《文艺争鸣》2009年第12期

[8]垂游,“阮辉涉与80后文学”,《越报》, 2006年八月。[EB/OL]

http://vietbao.vn/Van-hoa/Nguyen-Huy-Thiep-va-dong-van-8X/20601641/181/

 

 

Lí luận văn học tân biên

lí luận văn học.dkbĐây là cuốn giáo trình lí luận văn học được dùng phổ biến nhất ở Trung Quốc

GS Đồng Khánh Bính chủ biên

Nxb Đại học Sư phạm Bắc Kinh, 2010 (tái bản lần thứ 3)

 

GS.TS.Đại học Sư phạm Bắc Kinh, Trung Quốc

GS.TS.Đại học Sư phạm Bắc Kinh, Trung Quốc

 

 

 

 

 

 

Chương 1: Văn học và lí luận văn học

Tiết 1: Đọc văn bản kinh điển

1: Văn tâm điêu long, nguyên đạo

 1. Thi học (tuyển)

Tiết 2: Khái quát vấn đề liên quan

 1. Văn học là gì
 2. Lí luận văn học là gì

 

Chương 2: Văn học và ngôn ngữ

Tiết 1: Đọc văn bản kinh điển

 1. Vấn đề ngôn ngữ của văn học Trung Quốc – Diễn giảng của Yale và Harvard
 2. Nghệ thuật như là thủ pháp (tuyển)

Tiết 2: Khái quát vấn đề liên quan

 1. Ngôn ngữ là yếu tố thứ nhất của văn học
 2. Ngôn ngữ đời thường và ngôn ngữ văn học
 3. Siêu ngôn ngữ

Chương 3: Văn học và thẩm mĩ

Tiết 1: Đọc văn bản kinh điển

 1. Bàn về nghệ thuật của cái đẹp
 2. Thương Lãng thi thoại. Thi biện

Tiết 3: Khái quát vấn đề liên quan

 1. Lịch sử thẩm mĩ hóa của văn học đông tây
 2. Hình thức biểu hiện của tính thẩm mĩ văn học trong tác phẩm văn học
 3. Nắm bắt thẩm mĩ của chủ thể thẩm mĩ

Chương 4: Văn học và văn hóa

Tiết 1: Đọc văn bản kinh điển

 1. Ngả rẽ giữa văn học và chính trị
 2. Diễn giảng tại tọa đàm văn nghệ Diên An (tuyển)

Tiết 2: Khái quát vấn đề liên quan

 1. Văn học và đời sống xã hội
 2. Văn học và chính trị

Chương 5: Trữ tình văn học

Tiết 1: Đọc văn bản kinh điển

 1. Lời tựa cuốn “Tuyển tập thơ ca trữ tình” năm 1800
 2. Nhân gian từ thoại (tuyển)

Tiết 2: Khái quát vấn đề liên quan

 1. Thể loại trữ tình
 2. Trữ tình và biểu hiện
 3. Trữ tình và tu từ

Chương 6: Tự sự văn học

Tiết 1: Đọc văn bản kinh điển

 1. Nhân vật tròn và nhân vật dẹt trong tiểu thuyết (tuyển)
 2. Thời tự

Tiết 2: Khái quát những vấn đề liên quan

 1. Thể loại tự sự
 2. Tự sự và biểu hiện
 3. Yếu tố tự sự

Chương 7: Văn học và kịch

Tiết 1: Đọc văn bản kinh điển

 1. Thi học
 2. Hiệu quả lạ hóa trong nghệ thuật biểu diễn kịch Trung Quốc

Tiết 2: Khái quát những vấn đề liên quan

 1. Kịch với tư cách là nghệ thuật biểu diễn và kịch với tư cách là văn học
 2. Thể loại kịch
 3. Yếu tố kịch

 

Chương 8: Sáng tác văn học

Tiết 1: Đọc văn bản kinh điển

 1. Văn phú
 2. Người sáng tác và giấc mơ giữa ban ngày

Tiết 2: Khái quát vấn đề liên quan

 1. Tích lũy cuộc sống và biểu hiện tâm linh
 2. Cơ chế tâm lí trong sáng tác văn học
 3. Sáng tác văn học và kinh nghiệm mẫu gốc của nhân loại

Chương 9: Tiếp nhận văn học

Tiết 1: Đọc văn bản kinh điển

 1. Thi luận
 2. Lịch sử văn học là sự khiêu khích đối với khoa học văn học

Tiết 2: Những vấn đề liên quan

 1. Phát sinh của tiếp nhận văn học: từ văn bản đến tác phẩm
 2. Quá trình tiếp nhận văn học: sự cụ thể hóa của người đọc đối với tác phẩm văn học
 3. Tiếp nhận văn học và việc đọc sai

Chương 10: Phê bình văn học

Tiết 1: Đọc văn bản kinh điển

 1. Tự ngã và phong cách
 2. Xu thế chủ yếu của phê bình văn học thế kỉ 20 (tuyển)

Tiết 2: Khái quát vấn đề liên quan

 1. Giới thuyết phê bình và thuộc tính của nó
 2. Loại hình và mô hình phê bình
 3. Nguyên tắc của phê bình chủ nghĩa Mác

Chương 11: Phong cách văn học

Tiết 1: Đọc văn bản kinh điển

 1. Văn tâm điêu long. Thể tính
 2. Bàn về phong cách: Diễn thuyết trong điển lễ tại viện học sĩ Pháp (tuyển)

Tiết 2: Các vấn đề liên quan

 1. Các quan niệm về phong cách
 2. Định nghĩa và nội hàm của phong cách
 3. Loại hình và giá trị của phong cách văn học
 4. Phong cách văn học và văn hóa

 

Chương 12: Trào lưu văn học

Tiết 1: Đọc văn bản kinh điển

 1. Lời tựa “Cromwell” (tuyển)
 2. Thời đại hoài nghi (tuyển)

Tiết 2: Những vấn đề liên quan

 1. Thời đại tín ngưỡng
 2. Thời đại hoài nghi

Chương 13: Tương lai của văn học

Tiết 1: Đọc văn bản kinh điển

 1. Tương lai của sách (tuyển)
 2. Bản ghi nhớ văn học nghìn năm tương lai (tuyển)

Tiết 2: Những vấn đề liên quan

 1. Văn học và truyền thông
 2. Xu thế mới của sự phát triển văn học

 

 

VĂN HỌC SINH THÁI VÀ LÍ LUẬN PHÊ BÌNH SINH THÁI (3)

img_8456.jpgGIÁ TRỊ VÀ ĐỘ CĂNG CỦA LÍ LUẬN SINH THÁI HỌC CHIỀU SÂU

Sự phát triển của lí luận văn hóa sinh thái làm cho chúng ta khong chỉ chú ý đến quan hệ bề mặt giữa văn học và sinh thái, mà còn chú ý đến vấn đề tầng sâu bị che lấp dưới tầng bề mặt(1), học giả Đức Schweiter và học giả Mĩ Taylor đã đề xuất lí uận “tôn trọng sinh mệnh”, đem phạm vi đạo đức của con người mở rộng từ động vật có năng lực cảm giác đến tất cả vật có sinh mệnh. “Luân lí học trái đất” của học giả Mĩ Aldo leopold  phạm vi của chủ thể đạo đức lại mở rộng từ vật sinh mệnh cá thể đến hệ thống sinh thái, trái đất được xem là hệ thống chỉnh thể không thể hủy bỏ của sự sinh tồn nhân loại. Ý thức chỉnh thể hệ thống này mang đến cơ địa cho sự ra đời của sinh thái học bề sâu. (2). Tiếp đó “sinh thái học bề sâu” ra đời.

 1. Sự phát triển của sinh thái học chiều sâu

Khái niệm “Sinh thái học bề sâu” (Deep ecology) do Arne Naess đề xuất đầu tiên vào năm 1982, sau đó với hình thức trả lời phỏng vấn xuất hiện trong cuốn “10 phương hướng”. Naess cho rằng, hạt nhân của sinh thái học chiều sâu là xuất phát từ góc độ sinh tồn bề sâu trong lịch sử tinh thần nhân loại đề xuất vấn đề mấu chốt của việc nhân loại đi về đâu. Sự đối lập “nông”, “sâu” có nghĩa là ở chõ mọi người không rõ hoặc bị coi nhẹ, mới là khu vực thực sự cần xem xét và khai thác”(2). “Sinh thái học bề sâu” như vậy sẽ liên quan đến vấn đề hạt nhân nhất trong sự cực đoan của tính hiện đại – sự phát triển của khoa học kĩ thuật càng làm cho con người cự nhân hóa (làm cho mình trở nên vĩ đại) trước tự nhiên, tự nhiên từ trong chung sống bình đẳng với con người bị tách ra, trong cuồng vọng (ngạo mạn) nhân định thắng thiên trắng trợn, bóc lột tự nhiên bất chấp hậu quả. Trong sự boccs lột mang tính hiện đại của nhân loại nguy cơ của tự nhiên ở khắp nơi – biển bị đánh bắt quá độ, sa mạc mở rộng nhanh, độ che phủ của rừng sâu bị hạ thấp, tài nguyên nước ngọt bị thiếu nghiêm trọng, vật chủng bị diệt chủng nhanh, không khí thành thị ô nhiễm…. Đối diện với nguy cơ sinh thái mang tính toàn cầu sắp đến, khiến con người cuối cùng nhận rõ sự nông cạn và sự tham lam của mình. Sinh thái học bề sâu hô hào thiết thực từ bỏ quan niệm đẳng cấp chủ nghĩa trung tâm “con người cao hơn tự nhiên”, từ đó đề xướng con quan niệm con người và các vật chủng khác “bình đẳng chung sống”, ngăn chặn tình trạng vì sự tham lam của cá nhân mà đưa trái đất đến hủy diệt, từ đó cứu vớt sinh thái toàn cầu và tương lai nhân loại. Donald Worster cho rằng: “Nguy cơ sinh thái mang tính toàn cầu mà ngày nay chúng ta phải đối mặt, nguyên nhân ban đầu không phải ở bản thân hệ thống sinh thái, mà là ở hệ thống văn hóa của chúng ta”. Cách tư duy nghiên cứu vấn đề sinh thái từ góc độ văn hóa xã hội này đã trở thành ý thức văn hóa chung của những người sáng tác văn học sinh thái”(3).

Khó khăn của phương tây đương đại nằm ở chõ, văn hóa công nghiệp, văn hóa hải dương, văn hóa cạnh tranh, văn hóa đấu tranh vấp phải rất nhiều vấn đề. Gần đây phó tổng thống Mĩ Albert Arnold Gore trong him “An in convenient Truth.2006) trong một cảnh trần thuật rất ấn tượng đã làm rõ nguy cơ trước nay chưa từng có mà con người gặp phải trong làn sóng hiện đại: nguy cơ sinh thái, bệnh dịch lan tràn, hiệu ứng nhà kính, nam bắc cực đang tan, văn minh cuối cùng đang tiến tới tự hủy diệt trong cạnh tranh hiện thực và hao tổn tài nguyên không ngừng. Liên hợp quốc đề xuất ba thứ 1%, đề xuất có ba loại bệnh cứ 100 người thì có một người mắc phải, bao gồm 1% bệnh thần kinh, 1% bệnh AIDS, 1% tự sát. Ngày nay, nhà thơ, học giả dường như ít có nỗi thống khổ của tâm hồn thi nhân, nhà tư tưởng, chủ nghĩa khoa học tự nhiên là trung tâm đẩy những quanhoafi nhân văn của khoa học nhân văn ra đường biên! Chỉ có ý thức được nguy hại của tính hiện đại, từ dục vọng khôn cùng và sự xa xỉ khôn cùng trở lại với niềm tôn kính núi sông, yêu thương và bảo vệ địa cầu, hài hòa công bằng thì tương lai nhân loại mới có thể tốt đẹp được.

Bill Devall trong “Sinh thái học chiều sâu” cho rằng: ngày nay, cái cần thiết lại là mở rộng tư duy sinh thái vào trong “trí tuệ sinh thái”. Từ “trí tuệ” có nguồn gốc Hi lạp, nó liên quan đến luân lí, chuẩn tắc, thực tiễn. Trí tuệ sinh thái, hoặc nói sinh thái học chiều sâu có nghĩa là chuyển từ khoa học sang trí tuệ. Sinh thái học chiều sâu có một số đặc điểm sau:

Thứ nhất, loại bỏ cuồng vọng của chủ nghĩa nhân loại trung tâm, nghi vấn quan điểm bá quyền coi con người là chủ của muôn loài trong truyền thống luân lí phương tây. Coi trọng hoạt động bảo vệ và phát triển tài nguyên, quyền lợi động vật và giải phóng động vật, cải cách trong lĩnh vực triết học như triết học nhân đạo chủ nghĩa, và từ góc độ sinh thái học chỉ ra chỗ chưa đủ của chủ nghĩa nhân loại trung tâm tồn tại trong những phong trào này, kiên trì dần dần thức tỉnh ý thức sinh thái trong dân chúng.

Thứ hai, nguyên tắc cơ bản và cấu tứ lí luận của sinh thái học chiều sâu là: “cơ bản của sinh thái học chiều sâu là cấu thành trực giá và kinh nghiệm của ý thức sinh thái đối với bản thân chúng ta và tự nhiên, lập trường chính trị và phương diện chính sách công cộng đều từ trong ý thức này tự nhiên xuất hiện”. Hai nguyên tắc quan trọng của nó là “tự ngã thực hiện” và “bình đẳng được xây dựng trên cơ sở sinh thái trung tâm”. Nên thay thế chủ nghĩa nhân loại trung tâm bằng chủ nghĩa sinh thái trung tâm, giá trị của toàn bộ hệ thống thế giới nên được đánh giá lại, nên điều chỉnh lại vị trí của bản thân trên trái đất.

Thứ ba, không phân cao thấp tăng cường nhận thức các hình thức sinh mệnh trên thế giới. Bình đẳng nhìn nhận tất cả sinh mệnh và tự nhiên, tất cả lợi ích của sinh mệnh tồn tại và lợi ích của bản thân vừa có liên quan vừa dựa vào nhau. Tự nhiên không hề xung đột với lợi ích của nhân loại, quan hoài tự nhiên chính một bộ phận của việc cá thể nhân loại thực hiện tự ngã.

Thứ 4, Phát triển lí tưởng sinh thái wutuobang (lí tưởng) là một bộ phận quan trọng của việc nhân loại tiến hành giáo dục hoàn cảnh. Sinh thái wutuobang cung cấp cho nhân loại những thứ không thể nào hoàn toàn thực hiện được nhưng lại khiến chúng ta trước sau đều duy trì lí tưởng, tiến tới bồi dưỡng kiện toàn nhân cách có thể lí giải được “quan hệ không thể tách rời giữa tự ngã và người khác và thế giới”, thực hiện hài hòa giữ tự nhiên bên trong con người (tâm lí) và tự nhiên bên ngoài.

Thứ 5, tăng cường phê phán lí tính công cụ, nhấn mạnh việc dùng lí tính nhân văn do tinh thần khai sáng hoặc thi ý nghệ thuật biểu đạt thay thế lí tính công cụ, từ đó nâng cao giá trị tồn tại tinh thần và chất lượng của sinh mệnh.

Thứ 6, sinh thái học chiều sâu không phải là trò chơi lí luận trừu tượng, mà là phải là tiếng nói được phát ra một cách chân thực trong hành động thực tiễn của văn hóa xã hội, con người có thể thông qua căn cứ vào lí luận sinh thái học chiều sâu triển khai hành động thực tiễn và trở thành con người kiện toàn trưởng thành hơn”(Eric Katz, Andrew Light, and David Rothenberg (ed): Beneathe the surface: critical essays in the philosophy of deep ecology, Cambridge, Mass: MIT press, 2000, xiii)

 1. Ngữ cảnh hiện thực của sinh thái học bề sâu

Thứ nhất, từ thời hiện đại, văn hóa nhân loại gặp phải khó khăn tinh thần chưa từng thấy.

Khó khăn này cho thấy bề mặt của nguy cơ phương tây là nguy cơ sinh thái tự nhiên giữa con người và môi trường, nhưng bề sâu là nguy cơ của con người, nguy cơ của tình cảm, nguy cơ của nghệ thuật. Văn hóa hậu hiện đại do xã hội hậu công nghiệp nổi lên từ những năm 50, 60 của thế kỉ 20 mang lại làm cho “tính hiện đại” bị nghi ngờ. Cùng với sự tăng nhanh chưa từng thấy của tri thức nhân loại, bá quyền và sự mở rộng của khoa học kĩ thuật dẫn đến nguy cơ tính hiện đại hợp pháp hóa. Hiện trạng này quy phạm sau sắc cơ chế tâm lí và mô thức hành vi của con người, dẫn đến khuynh hướng cực đoan phản văn hóa, phản mĩ học, phản văn học. Ý nghĩa của sinh mệnh và độ sâu của nghệ thuật cùng tiêu biến, sự thẩm thấu của ý thức tiêu dùng khiến cho hai lĩnh vực tự nhiên và ý thức nhân loại dần dần bị thương phẩm hóa, thêm nữa, biên giới giữa văn hóa cao nhã và văn hóa thông tục dần dần trở nên mơ hồ. Đối với nguy cơ văn hóa từ văn hóa chủ nghĩa hiện đại, đối với hiện tượng cuộc sống tâm linh bị thi nhân gọi là “con người không thể độ qua u nhã được nữa, con người mất đi sức mạnh cổ điển và siêu việt về tinh thần, con người chỉ là dã thú có cái đầu văn minh thục mạng trong thế giới tham vọng vật chất”, không chỉ các nhà tư tưởng phương tây ý thức được, các nhà tư tưởng nghệ thuật phương đông cũng đã quan sát thể nghiệm thấy. Các nhà triết học để cứu rỗi tâm hồn nghẹt thở, giải phóng sinh mệnh bị vắt kiệt, đã đưa ra một đơn thuốc phù hợp với mọi người: dùng khí vận của nghệ thuật mang đến tâm huyết cho sinh mệnh, lấy ý cảnh của nghệ thuật để nâng cao cảnh giới nhân sinh, làm cho nó thoát khỏi dục vọng vật chất, quay trở lại gia viên tinh thần.

Vì thế, linh tính nghệ thuật trở thành mục tiêu mà triết gia thi nhân theo đuổi. Chính vì điều đó, Heidegger muốn con người chuyển biến hướng tới dục vọng bên ngoài, ngưng thần tĩnh tứ, thể hội tâm hồn thi nhân triết nhân, cảm thụ nỗi buồn, làm cho mình trở thành con người gần với thi tứ. Phương thức nhấn mạnh quan tâm đến thi ý và trực quan bản chất chính là lấy sinh mệnh hữu hạn nắm bắt ý nghĩa và giá trị nhân sinh. Chỉ có hết lòng thanh lọc, mới có thể tồn thần kiến đạo. Quan điểm này có ảnh hưởng lớn đối với mĩ học nghệ thuật phương tây, sau đó Adonor, Bloch, Marcuse đều rất coi trọng sự sinh thành thẩm mĩ cảm tính đi giải cáu tâm tính bị che phủ của con người.

Con người theo đuổi mục đích bên ngoài một cách thái quá thường vô tình làm cho mình chìm vào “thủ đoạn” đáng thương. Đồng thời, khi con người quá mức chú ý đến “trò chơi ngôn từ” sẽ gặp phải khó khăn đứt đoạn tư duy, cùng đường ngôn ngữ. Quan tâm đến sự siêu việt tâm tính, an định tâm hồn, để đạt được vĩ độ giải phóng tự do tinh thần, đối với các nhà thi học mang tính triết lí là điều riêng biệt. Sinhthais học coi trọng công hiệu thăng hoa của nghệ thuật đối với tâm hồn, và xuất phát từ một sự tồn tại (đạo) cao hơn kêu gọi con người tiến vào cảnh giới thẩm mĩ, từ hiện thực quy phạm trong thuần thẩm mĩ chuyển sang tuần tồn tại. Dùng dòng suối trong trẻo của nghệ thuật để rửa sạch bụi trần của thế tục, trong hàm ẩn tĩnh lặng ôm ấp tình cảm sâu sắc đối với con người và thế giới, vừa vượt qua hiện thực vừa có thi ý quay trở lại nhân sinh, đây chính là sự ăn ý nội tại của con người và tinh thần nghệ thuật, có lẽ cũng là sự quan chiếu bản chất đối với tính siêu việt của con người. Vì thế, Bill Devall cho rằng: “sinh thái học bề sâu cố gắng phát triển quan hệ cân bằng mà hài hòa giữa cá thể, xã hội và tất cả tự nhiên.

Về căn bản, nó có thể thỏa mãn sự kêu gọi tầng sâu của chúng ta: trung thành và tin tưởng trực giác của chúng ta; dũng cảm sử dụng tiết tấu bản thân, tiết tấu dòng chảy, sự biến hóa của thời tiết và các mùa, được phát hiện do đối thoại tự phát mà đầy tinh thần trò chơi của quá trình của tất cả sinh mệnh trên tái đất”(1). Có thể nói, sinh thái học bề sâu muốn thông qua hun đúc ra cá thể có ý thức sinhthais theo đuổi công việc văn hóa mới, từ căn bản loại bỏ mầm bệnh dẫn đến văn minh hiện đại đầy nguy cơ sinh thái.

 

Thứ 2: Sự phiến đoạn của con người làm xuất hiện vấn đề “sinh thái tinh thần”.

Ngày nay, trong hoàn cảnh toàn cầu hóa nghiên cứu vấn đề sinh thái tinh thần của con người trong nguy cơ môi trường làm thế nào để đạt đến sự hài hòa, không chỉ cho thấy “phát triển toàn diện của con người” đã trở thành vấn đề, mà “sinh thái tinh thần” cũng đã trở thành vấn đề. Cảnh tượng thế tục hóa mang tính hiện đại của phương tây: từ thần thoại của con người đến thần đã chết, con người viết hoa đã chết rồi, tinh anh tri thức đã chết, còn lại chỉ là con người viết thường và con người thấp hơn; sự hợp lí hóa từ không tưởng đến đời sống thường nhật, đời sống thế tục trở thành biệt danh của hạnh phúc; từ chủ nghĩa lí tính trung tâm đến chủ nghĩa cảm giác trung tâm, tâm thái của toàn bộ thế giới và tri thức phân tử đã phát sinh lệch lạc toàn bộ, sự phiến diện của con người phát triển thành tiêu chí của thời đại. Rosenberg giải thích: “tư duy có tính liên quan thực sự sẽ hóa giải thực thể với tư cách là đoạn điểm kiến lập quan hệ (???). Con người đã không tồn tại, tự nhiên đã không tồn tại, chỉ có thể liên tục với tư cách là lực lượng truy vấn sớm nhất. Như vậy, mỗi loại tình cảm nhất định nào đó sẽ đem bóng dáng rõ ràng hoặc âm u tập trung vào quan sát đối với vận động, tập trung vào lực lượng chiêu hoan (kêu gọi), lực lượng này dường như đến từ tự nhiên, lại dường như là chịu ảnh hưởng của chúng ta, nhưng trên thực tế, nó không thuộc về ai, nó là sự liên tiếp giữa người xem và người bị xem” (1). Trên thực tế con người trong thời đại phiến đoạn hóa ngày càng phiến đoạn hóa và dị hóa. Con người đã đi ra từ trong quan niệm thời gian tuyến tình tiền hiện đại, tiến vào thời gian hiện tại mang tính hiện đại, rồi lại tiến thêm một bước nữa tiến vào vô thời gian – không gian hóa thời gian của thời hậu hiện đại. Do đó, văn hóa đã xa rời quý tộc hóa và độc quyền hóa, đã xa rời tính quyền uy và tính khai sáng, tiến vào nhục thể hóa, đọc thoại hóa, tự yêu hóa, dục vọng hóa, bỉ ải hóa (thấp hơn), tự biếm hóa, tiêu dùng hóa. Làm thế nào khiến văn hóa và tinh thần con người phát triển một cách sinh thái xanh hóa, cần phải xem xét cẩn thận và thực tiễn.

Thứ 3, sinh thái học chiều sâu là chủ nghĩa môi trường bề sâu cấp tiến (kích tiến).

Theo tôi, sinh thái học bề sâu là một loại triết học sinh thái có chiều sâu, nó thăng hoa thành trí tuệ sinh thái suy nghĩ “mang tính nhân loại” từ trong quan hệ giữa con người và thế giới hoặc quan hệ chiều sâu giữa con người và thế giới phi nhân loại, loại trí tuệ cao mang tính chỉnh thể này lấy quan hệ giữa con người và tự nhiên làm hạt nhân và căn bản của sự xem xét của nó, từ đó vượt qua truyền thống triết học đối lập nhị nguyên giữa chủ quan và khách quan phương tây. “Bản thân tự nhiên với tư cách là một bài thơ cụ thể là đầy hỗn độn. Tiết tấu và thi tiết từ một thời khắc chuyển biến sang một thời khắc khác. Nhưng chúng ta vĩnh viễn không phải là thuộc tính chỉ quyết định vật mà chúng ta nhìn thấy. Chúng ta hi vọng nhìn thấy kết cấu, và quyết định nó ở đâu. Khi chúng ta nhìn, thế giới cung cấp cho chúng ta trật tự. Chúng ta không chọn nơi sinh sống. Nó cho phép chúng ta sinh trưởng phồn vinh trong đó”(2). Thực ra, phía sau hiện tượng sinh mệnh vô cùng phong phú của thế giới này tồn tại một sức mạnh sinh mệnh căn bản và thâm trầm hơn, nó là tiền đề của tất cả mọi vật tồn tại trên thế giới.

Nhà lí luận sinh thái học chiều sâu căn bản thừa nhận hai nguyên tắc cơ bản, “nguyên tắc bình đẳng của trung tâm sinh thái” và “nguyên tắc tự mình thực hienj”. Xuất phát từ hai nguyên tắc này, sinh thái học chiều sâu trên phương diện quan hệ con người và tự nhiên kiên trì tư tưởng mang tính chỉnh thể của hệ thống sinh thái, phản đối độc lập chủ nghĩa cá thể hoặc nằm ngoài tính chỉnh thể. Từ đó phản kháng chủ nghĩa cá nhân và trên cá nhân của truyền thống phương tây. Sinh thái học chiều sâu thêm bước nữa cho rằng chỉnh thể có ý nghĩa mang tính quyết dịnh đối với cá thể, không có bất kì một cá thể nào có thể thoát li hệ thống chỉnh thể nhân loại mà tồn tại. (3).

Nguyên tắc bình đẳng của sinh thái học bề sâu có tính cao xa của “bình đẳng chúng sinh”, tất cả sinh mệnh và tồn tại đều có giá trị nội tại không thể tước đoạt, không thể thay thế. Con người không cao hơn bất kì chủng vật nào, mà chỉ là một bộ phận bình đẳng trong hệ thống sinh thái. Nó kiên quyết chống lại lập trường chủ nghĩa nhân loại trung tâm chỉ xuất phát từ lợi ích của nhân loại bóc lột tự nhiên. Cũng như vậy, sinh thái học bề sâu không hề bi quan về tương lai của nhân loại, mà là diễn ngôn lí luận trong nguy cơ môi trường đầy lạc quan về tương lai. Họ liên kết vấn đề nguy cơ sinh thái và viễn cảnh văn hóa, cố gắng làm lộ ra tâm lí văn hóa nhân loại và phạm thức chế độ làm thế nào ảnh hưởng đến sinh thái toàn cầu và thông qua phản tư sâu sắc chỉnh lí lại văn hóa nhân loại.

Tiết 5: Ý nghĩa của phê bình sinh thái đối với văn luận đương đại

Toàn cầu hóa của văn hóa phương tây là bắt đầu sự suy tàn tính phong phú đa nguyên văn hóa của nhân loại. Chế độ chính trị, chuẩn tắc nhân quyền, hệ thống tiền tệ, sự phát triển khoa học kĩ thuật của con người đều được toàn cầu hóa, đây là bảo đảm cơ bản cho việc nhân loại cùng tiến bộ. Nhưng hình thái văn hóa, cảm tính thẩm mĩ, tinhthaafn nghệ thuật, tín ngưỡng tôn giáo phải giữ được đặc sắc riêng của mình, mất đi điều này sinh thái văn hóa sinh thái tinh thần nhân loại sẽ xuất hiện sự lệch lạc bản thể và đứt gãy lớn.

Sự đứt đoạn giá trị mang tính nhân loại và chỉnh hợp diễn ngôn trọng điểm đông tây

Văn luận phê bình sinh thái vừa xuất phát từ góc nhìn sinh thái học nghiên cứu quan hệ giữa văn học và hệ thống sinh thái vũ trụ vừa từ góc độ sinh thái học nhìn nhân phê bình văn học, nhấn mạnh góc độ sinh thái học cao hơn góc độ thẩm mnix, thẩm nmix phục tùng sinh thái, làm cho sinh thái và thẩm mĩ cùng đạt được sự giải thích tương tác lẫn nhau. Ở tầng sâu hơn xem xét phổ hệ sinh thái tinh thần nhân loại: Vấn đề “đứt gẫy giá trị mang tính nhân loại quấy nhiễu nhân loại, bất luận là Mĩ hay là châu Âu, đông nam á hay là châu phi, vấn đề chung phải đối mặt đều là  luân lí giá trị đương đại, hứng thú thẩm mĩ, tham vọng tâm tính và sự đứt đoạn chỉnh thể và suy đồi trên diện rộng của truyền thống. “đứt đoạn giá trị” truyền thống tạo thành nhân loại phải bắt đầu từ số 0, phủ định bản nguyên giá trị của vật chất khổng lồ, tài sản tinh thần và nồng hậu nhân loại mà quá khứ sáng tạo ra, làm cho cái gọi là “chủ nghĩa duy tân” luôn theo đuổi cái mới trở thành cái cớ để giải quyết triệt để truyền thống. Kết quả của nó khiến con người trở thành mất gốc, mất nguồn, mất bản, không nhà, thế là tìm nhà, về nhà, tinh thần phục quy – tìm cố hương và gia viên tinhthaafn nhân loại trở thành sự khắc họa chân thực của sinh mệnh tinh thần nhân loại hậu hiện đại.

Trên vấn đề văn hóa sinh thái và phê bình sinh thái, có một vấn đề quan trọng phải nêu ra. Đề xuất vấn đề văn hóa sinh thái, một mặt là tự phản tư sản sinh trong nội bộ tính hiện đại, mặt khác là sự uốn nắn trên một mức độ nào đó của văn hóa phương đông với văn hóa hiện đại phương tây. Từ góc độ lịch sử, cội nguồn văn hóa đông tây có duyên gắn bó. Một giai đoạn tương đối dài, Hi lạp cổ đại được xem là bản nguyên của văn minh phương tây. Trên thực tế, quan niệm coi văn minh Hi Lạp là truyền thống văn minh phương tây trong thời đương đại gặp phải ngày càng nhiều nghi ngờ. Ở một ý nghĩa nào đó, đây là thiên kiến văn hóa được hình thành do quan niệm chủ nghĩa phương tây là trung tâm. Hi Lạp là hình thái văn hóa phát huy rực rỡ sau một lần đứt gãy (trung đoạn) của văn minh phương tây. Văn minh phương Tây không chỉ có nguồn gốc từ Crete của Hi Lạp, hơn nữa có quan hệ mật thiết với khu vực cận đông cổ, đặc biệt là văn hóa lưu vực hai con sông Dijla và –Euphrates.

Nói thẳng ra, văn minh phương tây chịu ảnh hưởng rất lớn của văn minh phương Đông. Người phương Tây coi Hi Lạp là mở đầu của văn minh phương tây, và dùng các loại tự sự hiện đại diễn giải và khởi nguồn văn hóa này, thêm nữa coi văn hóa phương tây là ánh sáng sớm nhất của nhân loại một cách phiến diện. Sự thực nằm ở, văn hóa Hi Lạo với tư cách là văn minh từng thất lạc, là hình thái văn minh được coi là liên quán (xuyên suốt) được sáng tạo ra do nhu cầu hiện đại và toàn cầu hóa từ thời cận đại đến nay. Kì thực, văn minh phương tây vừa không phải là văn minh có tính liên tục, lại vừa không phải là hình thái văn minh trưởng thành độc lập, mà là văn minh chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn minh phương Đông. Nhà sử học người Mĩ Durant trong “Lịch sử văn minh thế giới. Di sản phương đông” nói: “Chúng ta sở dĩ bắt đầu từ phương Đông, không phải là vì châu Á là nơi văn minh cổ nhất mà chúng ta thường biết, mà là vì Văn minh châu Á là bối cảnh và nền tảng hình thành văn hóa Hi lạp và La mã, mà Sir Henry Maine vẫn sai lầm cho rằng Hi Lạp và La mã vẫn là cội nguồn của văn minh hiện đại. Khi chúng ta biết phần lớn phát minh to lớn, tổ chức kinh tế và chính trị, khoa học và văn học, triết học và tôn giáo, đều đến từ Ai cập và phương Đông, chúng ta sẽ kinh ngạc không dứt”.

Sự xử lí quan hệ giữa con người và con người, xử lí quan hệ giữa con người và sức mạnh siêu tự nhiên trong văn minh lưu vực lưỡng hà và Ai cập đã gợi mở cho người phương Tây. Ở phương diện văn tự, nghệ thuật, tôn giáo…, văn minh phương Tây đã mượn rất nhiều từ văn minh cận đông: như kiến trúc học, trắc lượng học, thành kiến học (xây thành), kĩ thuật quân sự, thuật chế tạo, nghệ thuật điêu khắc đều là truyền nhập từ lưu vực lưỡng hà và Ai cập, và thiên văn học, toán học, hình học, tu từ học, lịch pháp, nghệ thuật buôn bán, sử dụng tiền tệ, kí kết điều ước quốc tế đều do văn minh lưỡng hà và Ai cập sáng tạo và lưu truyền. Trên ý nghĩa này, có thể nói, văn hóa phương Tây thậm chí cả tôn giáo đều có nhân tố phương đông, có mỗi quan hệ gắn bó với phương Đông, văn minh phương Tây do hấp thu văn minh tiên tiến phương Đông mà có được năng lược tinh thần. Chính là đặt con người vào trung tâm vũ trụ, nhấn mạnh “con người là thước đo của vạn vật” (lời của Protagoras), mới khiến người phương tây hiện đại và người Hi lạp cổ đại trong sự kiên trì chủ nghĩa nhân văn, dương cao nhân tính tìm được tiếng nói tinh thần chung.

Vì thế, văn hóa sinh thái ngày nay khiến văn hóa phương Đông một lần nữa sản sinh ảnh hưởng đối với văn hóa quan trọng (moyan) phương tây, sự lưu động và tác động lẫn nhau của diễn ngôn sinh thái này, thực sự là phúc âm (âm thanh tốt đẹp) giúp nhân loại thoát ra khỏi nguy cơ sinh thái và nguy cơ tinh thần”(1).

Văn hóa sinh thái lắng nghe tiếng chuông cảnh tỉnh của sự diệt chủng vật chủng

Các nhà nghệ thuật và mĩ học phương Tây những năm gần đây ra sức đề xướng văn hóa và mĩ học sinh thái, phương diện này có sự phản tỉnh về rất nhiêu vấn đề xuất hiện trong xã hội công nghiệp hoặc xã hội hậu công nghiệp, mặt khác cũng có sự ngăn chặn sự thấp hèn và đẫm máu xuất hiện quá nhiều trong nghệ thuật mấy chục năm gần đây. Trong sự mở rộng của toàn cầu hóa, mĩ học sinh thái này nhận được sự đồng tình rộng rãi của nhiều người. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ: “từ thế kỉ này, đã có hơn 5400 loại động vật bị diệt chủng sớm trong sự thống trị của nhân loại, nhân loại ngày nay đã sớm vì sự sinh tồn mà đi từ tìm kiếm một cách có tiết chế từ tự nhiên sang tham vọng không có chút tiết chế nào. Nhân loạt đồng loạt giết hại động vật, không khí đẫm máu phủ khắp trời đất. Mà các loại động vật thì có hạn còn dục vọng của con người thì vô cùng. Cuồng vọng cướp bóc không tiết chế này đã phá hoại liên kết sinh vật của thế giới tự nhiên, cuối cùng sẽ khiến bản thân nhân loại cũng bị dồn đến chỗ tử vong”. Tôi nghĩ, nhân loại chắc chắn đã trở thành động vật hung tàn dã man nhất trên thế giới này, cuồng vọng ngược đãi và chiếm hữu cá nhân do cơ khí “hiện đại tính” mang lại khiến nhân loại rơi vào trong khó khăn ngược đãi và tự sát chưa từng có từ thời cổ đại. Kêu gọi đối đãi tốt với động vật là điều đáng để con người thế kỉ mới suy nghĩ sâu thêm.

Theo tôi, trong quan hệ căng thẳng giữa con người và động vật trong thời kì toàn cầu hóa, bản tính thích giết chóc này của con người, sự cổ vũ của chủ nghĩa Darwin xã hội này, thực tế đã khiến quan hệ hài hòa giữa con người và động vật bị bóp méo triệt để, khiến cho con người trở thành loài không ngừng dùng đủ loại lí do (chính trị, kinh tế, văn hóa, thậm chí cả nghệ thuật) yên tâm theo đuổi sự tàn sát lạnh lùng, tiến tới thao tác hóa, biểu diễn hóa giết chóc! Từ đó mà mất đi phép tắc cơ bản và tri thức chung nhân tính đồng nhất giữa con người và vạn vật. Không chỉ như vậy, cái tạo ra cảm giác đẫm máu này, trên thực tế là kẻ thúc đẩy bá quyền nhân loại hư danh của chủ nghĩa nhân loại trung tâm, cho rằng con người có thể ở trên tất cả mọi động vật một cách ấu trĩ, có thể tùy ý quyết định sinh tử của động vật, có thể đem ý chí của bản thân áp đặt một cách vô hạn lên động vật. Nhân loại đang lạm dụng huy chương của quyền lực thượng đế, đang trộng mầm họa chgo con người từ việc tách rời ra khỏi chỉnh thể dây xích sinh vật.

Phê bình sinh thái yêu cầu con người làm được: không ngừng giảm bớt dục vọng tham lam trong cốt tủy của con người, không mượn bất kì một mục đích đường hoàng nào để theo đuổi giết hại, không vì bất kì lí do nào để tạo ra cớ giết hại. Để thể hiện sự giầu có mà mặc những đồ lông thú, ở phương Tây đã trở thành tục xấu, hành vi gần như phạm tội nếu nhìn từ góc độ tổ chức bảo vệ môi trường. Cũng như vậy, vì tham lam khoái khẩu mà lạm sát động vật đã thể hiện cái nhìn ngắn và sự điên cuồng của nhân loại. Thời gian biểu báo thù của tự nhiên đã rút ngắn lại và điền đầy, 5400 loài động vật đã sớm bị tuyệt chủng dưới sự thống trị của con người, là một tiếng chuông cảnh tỉnh đối với tương lai khó nói bằng lời của nhân loại.

Hướng phát triển mới của văn hóa sinh thái đối với ý nghĩa sinh tồn của con người

“Tầm căn văn hóa” trên ý nghĩa mĩ học sinh thái của Redfield không giống với văn học tầm căn lấy việc tìm kiếm và tái hiện tinh thần dân tộc truyền thống, phong tục hương thổ làm đặc sắc, mà là lấy sự hồi cố và triển vọng của văn minh nhân loại làm khung cấu tứ vĩ mô, muốn dẫn dắt con người giác ngộ thế giới quan mới nào đó mà tác giả vững tin – tư tưởng của phong trào thời đại mới (new age). Vì thế, văn học tầm căn hậu kì thế kỉ 20 không chỉ là hiện tượng văn học, đồng thời cũng la hiện tượng văn hóa quan trọng thể hiện  phong trào tư tưởng dân gian phương tây.

Mấy chục năm gần dây, hình thái đời sống phương tây mô phỏng phương đông, đã xuất hiện xu thế “chủ nghĩa đời sống chậm rãi” rộng khắp thế giới. Năm 1986 nhà văn Ý Carlo Petrinin đã phát động và lôi kéo làn song “sống chậm” mang tính toàn cầu. Năm 1999, lần đầu tiên “đại hội quốc tế thành phố chậm” được tổ chức tại Orvieto của Ý. “Thành phố chậm” có nhiều không gian và đất xanh hơn mang đến cho con người cuộc sống nhà tàn vui vẻ với tiết tấu chậm, ở Ý có hơn 30 thành phố nhỏ gia nhập hàng ngũ “thành phố chậm”. Mấy năm gần đây, “trường học chậm” của Mĩ bắt đầu xuất hiện, University of California – Berkeley là một ví dụ tiêu biểu. Ở trường này không có cạnh tranh thục mạng, không có thời gian làm việc nghỉ ngơi nghiêm ngặt, và cái gọi là cơ chế cạnh tranh, sắp xếp thời gian lên lớp và giáo trình đều dựa theo nhu cầu của học sinh. Vì thế, mọi người vận động chầm chậm, hít thờ chầm chậm, ăn uống chầm chậm, láng nghe chầm chậm, thong thả ung dung làm việc, giao lưu với nhau hài hòa nhẹ nhàng, vui mừng thỏa mãn, chậm rãi hưởng thụ cuộc sống, đây là một cảnh giới rất cao.

Cũng như vậy, người phương Tây hấp thu tinh thần phương đông, dẫn đến mấy năm gần đây ở châu Âu đã xuất hienj “chủ nghĩa sống cực giản đơn”. Mọi người nhận ra rằng, con người đã rơi vào tuần hoàn ác tính của “gia pháp” tham lam, càng làm càng nhiều, càng nhiều càng làm, tiết tấu càng ngày càng nhanh, cuộc sống càng ngày càng bận rộn, sức sống càng ngày càng yếu đi, thời gian càng ngày càng ít. Do đó, người phương tây học tập phương Đông, bắt đầu thực hiện “phép giảm sinh mệnh”(sinh mệnh giản pháp) – Lão Tử nói thuận theo tự nhiên thì cái gì cũng có thể làm được. Con người cảm thấy cuộc sống vốn có thể giản đơn như vậy – mà sự thực thì cuộc sống vốn giản đơn như vậy!

Tóm lại, đối diện với chủ nghĩa tiêu dùng và chủ nghĩa bá quyền văn hóa, chủ nghĩa sinh thái đề xướng phương thức sống giản đơn và phương thức tiêu dùng giản đơn mang ý nghĩa sinh thái văn hóa. Sự khuếch trương “thân thể” chủ nghĩa tiêu dùng và logic tiềm tại đồng chất hóa toàn cầu khiến cho chủ nghĩa tiêu dùng ngày một rõ ràng. Một số người phản đối chủ nghĩa tiêu dùng, cổ vũ phương thức sống sinh thái xanh cho rằng: cuộc sống hiện đại và hiện đại hóa không phải là nhà làu, xe hơi, virus, hoang mạc, bão cát, cuộc sống tốt đẹp thực sự không cần sự điêu khắc trang sức tốt nhiều công sức và sự hào nhoáng vật chất vượt nhu cầu. Ngày nay rất nhiều người đã nhận thức ra hạn chế của phương thức sinh tồn “thục mạng sản xuất, thục mạng tiêu dùng”, trong giai cấp trung sản lặng lẽ hưng khởi “cuộc sống giản đơn” – chuyển nhà về nông thôn, tự làm nhà gỗ, không sử dụng quá nhiều dụng cụ điện, kiếm tiền có hạn, ra sức hưởng thụ không khí và ánh mặt trời của đại tự nhiên. Nhà xã họi học cho rằng: “cuộc sống giản đơn” trở lại nguyên dạng, quay về với tự nhiên, “ít chính là nhiều” (less is more) ở thế kỉ 21 nó chắc chắn sẽ trở thành không khí phổ biến. Có lẽ, cuộc sống giản đơn, tiêu dùng giản đaown cũng giống như cuộc sống giản dị cuối đời của Tolstoi có thể sẽ lại thể hiện sự hấp dẫn của nó.

Thực ra, việc chinh phục vô tận của con người đối với không gian ngoại giới khiến con người trở nên càng ngày càng nhỏ bé. Các nhà khoa học hiện nay cơ bản có một quan niệm chung, đó là hệ mặt trời không chỉ là một, mà có 10 vạn. Chúng ta đối mặt với vô cùng của không gian và thời gian mênh mông, vũ trụ cũng không chỉ có một, mà có phức số – trên 10 hoặc trên 100. Trong vũ trụ phức số này, vật thể phát quang có 5%, có 95% vật thể không phát quang lặng lẽ quyết định vận mệnh của vũ trụ. Trong đó, con người chẳng qua chỉ là một hạt cát, bất kì một sự tình nào có thể làm, đối với vũ trụ mênh mông mà nói, đều vô cùng bé nhỏ.

Ngày nay các nhà khoa học phương Tây cảnh cáo mọi người rằng: môi trường trái đất đang ngày một xấu đi, các tầng băng Nam cực tan, một mặt phá hoại của nó sẽ làm cho bệnh dịch tồn hàng tram vạn năm trong băng sâu lan tràn, nhân loại không có bất kì sức miễn dịch nào đối với những mầm bệnh này; mặt khác, sau khi băng Nam Bắc cực tan, mặt nước biển tăng cao 20 mét, điều này có nghĩa là quốc gia ven biển như Nhật Bản sẽ chìm trong biển, Venice sẽ chìm dới đáy biển, rất nhiều thành phố ben biển đều sẽ bị nhấn chìm, rất nhiều vùng đồng bằng phì nhiêu hàng vạn năm của nhân lại đều sẽ chìm xuống đáy biển. Nếu mở rộng thành phố và tiêu thụ quá độ tài nguyên tự nhiên, tăng cao hiệu ứng nhà kính, tương lai thế giới sẽ không hề tươi đẹp. Vì thế, tương lai của nhân loại nên là tương lai mà cả đông tây đều phải cùng suy nghĩ, cũng là tương lai quy hoạch thế giới mới xuất hiện trong đối thoại đông tây.

Gợi ý của văn hóa sinh thái và sáng tạo mới chỉnh thể giá trị tinh thần

Nhà khoa học Nhật Bản Masaru Emoto đã làm một thực nghiệm: đặt một cốc nước, sau đó mở nhạc vô cùng thuần mĩ của Bach, Mozart, Beethoven, sau đó mang cốc đi dùng kính lúp soi, phát hiện phân tử nước trình hiện ra vẻ đẹp vô cùng huy hoàng, đem cốc nóc đặt trong âm nhạc chói tai hỗn tạo của nhạc Rock, kết cấu của phân tử nước đã phát sinh thay đổi kết cấu phân tử theo hướng xấu đi. Chúng ta đều biết, cơ thể người 80% là nước, vào trong âm thanh hỗn tạp phản sinh thái, làm sao lại không bị dị hóa (Đột biến gen) cho được? Cũng như vậy, phi nghệ thuật trở thành giáo hoàng chính trị khách đoạt chủ, nghệ thuật chân chính liền biến thành nghệ thuật bệnh tật.

Ngày nay, Quan niệm về sinh thái tự nhiên được người phương Tây đưa vào lĩnh vực giá trị nhân văn, bắt đầu nghiên cứu văn hóa sinh thái, triết học sinh thái, mĩ học sinh thái, nghệ thuật sinh thái. Điều này có nghĩa là nhân loại từ trong chiến thắng tự nhiên bất thường (trái tính trái nết, dở hơi) bắt đầu học cách tôn trọng tự nhiên và nhân tính. Văn hóa truyền thống Trung Quốc và nước ngoài về cơ bản là tôn sung vẻ đẹp hài hòa trung dung “thiên nhân hợp nhất”, cho nên bất luận là văn minh Hi lạp cổ đại hay là tinh thần văn hóa tiên Tần, đều đề xướng tinh thần hài hòa sinh thái của đạo trung dung. Hi lạp cổ đại phương Tây có tư tưởng “trung dung”: nhà toán học Pitago trong “Kim ngôn” có nói: “tất cả sự tình, trung dung là tốt nhất”; nhà triết học Democritus nói: “linh hồn bất định dao động từ một cực đoan này đến một cực đoan khác, là điều vừa không ổn định vừa không vui vẻ”; Socrates đã thảo luận về vấn đề “trung đạo”, Platon cho rằng cần có nguyên tắc “trung” để luận chứng chân lí tuyệt đối chính xác, Aristote trong “Chính trị học” và “Luân lí học Nikomachea”( Ethika Nikomachea), đã phân tích về “trung dung”: “Trung dung giữa quá độ và bất cập, giữa hai việc không tốt. Trong cảm thụ và hành vi đều có giới hạn bất cập và siêu việt nên có, đức hạnh lại tìm kiếm và lựa chọn trung gian. Trung dung là cái thiện cao nhất và cái đẹp cao nhất”. Có thể nói, Khổng Tử, Lão Tử, Không Tứ và Platon, Aristote trên quan điểm “trung đạo” rất gần gũi chí thú, không hẹn mà gặp, đã quyết định địa vị hạt nhân trong tư tưởng luân lí cổ điển Trung Quóc, phương Tây, ảnh hưởng nhiều hơn đến tiến trình phát triển 2000 năm nay của thế giới Trung Quốc phương tây.

Nhưng khi đối lập nhị nguyên hiện đại phản bội tinh thần đa nguyên “một phân ba” của Trung Dung, nghệ thuật hiện đại đã trở thành nghệ thuật “phản kháng”, nghệ thuật phương tây đã trở nên “xấu xí”. Mĩ học sinh thái kêu gọi, thế giới ngày nay không cần dùng tính hiện đại của “tính thẩm mĩ” để phản kháng tính hiện đại của “tính chế độ”, mà dùng cân bằng sinh thái để yêu cầu cân bằng sinh thái tinh thần của con người. Tinh hiện đại đã xuất hiện đứt đoạn của tính chế độ “dị hóa”, dẫn đến phương diện nghệ thuật đã xuất hiện đứt đoạn mang tính tinh thần, chỉ có thông qua điều chỉnh văn hóa sinh thái mới có thể tránh được việc dẫm lên vết xe đổ, mà tìm được đường xây dựng lại thân phận văn hóa.

Chúng ta phải loại bỏ tính thấp kém, hư vô của văn hóa hiện đại và nghệ thuật hậu hiện đại phương tây, bình tĩnh xem xét tương lai nhân loại liệu có thể chỉnh hợp yếu tố tương thông tinh thần trong văn hóa đông tây, trong lí giải lẫn nhau loại trừ tính tương tự tâm linh giữa văn hóa khác biệt được phát hiện trong việc hiểu sai văn hóa. Trong sáng tạo trên chỉnh thể sinh thái văn hóa chân chính, lấy ra tâm trí và dũng khí to lớn để giải quyết vấn đề mất cân bằng sinh thái tinh thần mà nhân loại đang cùng phải đối mặt, làm cho nhân loại cáo biệt chiến tranh lạnh, chiến tranh, bệnh dịch, tội ác, hướng tới xã hội và tự nhiên sinh thái xanh của thế kỉ mới, làm cho nhân tính mang sắc xanh của sinh mệnh hơn”(1).

 

Từ khóa:

Ecophilosophy: Triết học sinh thái

Eco-theology: thần học sinh thái

Ecological politics: chính trị học sinh thái

Ecological economics: Kinh tế học sinh thái

Ecological humanism: chủ nghĩa nhân văn sinh thái

Ecofeminism: Chủ nghĩa nữ tính sinh thái

Ecoliterature: Văn học sinh thái

Ecological art: nghệ thuật sinh thái

Ecosociology: xã hội học sinh thái

Ecological: Luân lí học sinh thái

Ecological anthropology: nhân loại học sinh thái

Ecological psychology: Tâm lí học sinh thái

Ecocriticism: phê bình sinh thái

Deep ecology: Chủ nghĩa sinh thái chiều sâu

Less is more: ít chính là nhiều

 

Chủ đề suy nghĩ:

Tính thực tiễn của văn hóa sinh thái là gì?

Thử miêu tả quỹ tích phát triển của lí luận sinh thái

Sự phát triển và đặc trưng cơ bản của phê bình sinh thái

Chủ trương lí luận và ngữ cản hiện thực của sinh thái học bề sâu

Văn hóa sinh thái có ý nghĩa gì đối với sinh tồn của con người.

 

Hết. Busan, 8-2015

(Đỗ Văn Hiểu sơ dịch từ cuốn “Đương đại tây phương tối tân văn luận giáo trình” của Vương Nhạc Xuyên, Nxb Đại học Phúc Đán, Thượng Hải, 2008)

VĂN HỌC SINH THÁI VÀ LÍ LUẬN PHÊ BÌNH SINH THÁI (2)

img_8456.jpgĐẶC TRƯNG VÀ KHUYNH HƯỚNG GIÁ TRỊ CỦA VĂN HỌC SINH THÁI

Văn học sinh thái là một bộ phận cấu thành quan trọng của văn hóa sinh thái. Văn hóa sinh thái bị biên duyên hóa trong tầng diện hình thái chế độ của nó, như vấn đề môi trường rất muộn mới thâm nhập vào phương diện suy xét chính trị và chế độ bảo vệ môi trường…, chú trọng bảo hộ sự chuyên biến hình thức của sản xuất vật chất, chuyển biến hình thức năng lượng, và trường cảnh sinh thái của chuyển biến phương thức sống của nhân loại, ra sức không làm cho nó trở nên xấu đi; văn hóa sinh thái ở tầng diện hình thái tinh thần, cố gắng thúc đẩy phát triển các lĩnh vực giáo dục môi trường, sinh thái hóa phát triển khoa học kĩ thuật, triết học sinh thái, thần học sinh thái, văn học sinh thái, nghệ thuật sinh thái…

Từ khi có văn tự ghi chép, văn minh nhân loại đã có hàng nghìn năm lịch sử, nhưng tổng số con người trên trái đất từ ban dầu 2000 vạn đã phát triển đến 6 tỉ, và những người đã mất đi lên tới hơn chục tỉ, những loài khác cùng tồn tại với con người phần lớn đã bị hủy diệt, một bộ phận đang nhanh chóng bị tuyệt chủng. Đối diện với thảm họa có tính thế giới này, những nhà tư tưởng của nhân loại vào cuối thế kỉ 20 đã phá bỏ thế giới quan chủ nghĩa nhân loại trung tâm trong truyền thống phương tây, trong việc đề cao văn hóa sinh thái đã cố gắng thức tỉnh ý thức sinh thái có tính toàn cầu. Có thể nói, văn hóa sinh thái chú trọng sự hài hòa giữa con người và tự nhiên, đề xướng chủ nghĩa tự nhiên làm trung tâm, phản đối chủ nghĩa nhân loại trung tâm, đặc trưng văn học của nó nằm ở dùng tư tưởng sinh thái và góc độ sinh thái làm xuất phát điểm, đem văn học lấy tự nhiên làm gốc và văn học lấy con người làm gốc xếp ngang hàng nhau. Giáo sư đại học Havard Buyiell cho rằng: văn học sinh thái là văn học được viết “vì thế giới đang trong nguy cơ”. Văn học sinh thái ở một ý nghĩa nào đó là bật đèn đỏ phòng ngừa tai nạn sinh thái của nhân loại, là sự thể hiện các nhà văn thời đại toàn cầu hóa quan tâm đến sự nghiêm trọng của vận mệnh toàn cầu, và sự lo lắng vô hạn trong sáng tác, cũng là sự tự phản tỉnh giá trị sinh thái nhân loại trong nguy cơ thế giới đang phải đối mặt.

Thực ra, trong “Ông già và biển cả” của Hemingway, biểu hiện nhân loại trung tâm chủ nghĩa vô cùng rõ ràng: sự đối lập giữa “người” và “tgwj nhiên” là động cơ và tuyến cơ bản của câu chuyện, mấu chốt của tầng thứ này cho thấy sát hại và đấu tranh là quy luật căn bản của vũ trụ. Trong nước biển, con sứa bị rùa biển ăn, mà sứa cũng có thể phun chất độc bắt chiến lợi phẩm của mình; trên mặt biển, ông lão bắt, nhưng cá mập cũng có thể biến ông lão thành chiến lợi phẩm, ông lão dùng hết sức để chiến đấu: “…”. Hemingway thông qua đối lập giữa người và không phải người, chỉ ra quan hệ giữa hiện tực và tự nhiên, con người và con vật là quan hệ tàn sát lẫn nhau, không có người mạnh, cũng không có cái gọi là mục đích. Nhưng đến cuối cùng, con cá mà ông lão dùng cả sinh mệnh để đổi lấy, biến thành một bộ xương trắng, trở thành rác trôi lềnh phềnh, điều này đã tuyên bố sự thất bại của ông lão. Bất luận con người đã bỏ ra sự nỗ lực kinh thiên động địa thế nào, trong quy luật của vũ trụ vẫn vô cùng bé nhỏ và không đáng nhắc đến, hơn nữa, trong làn sóng thủy triều (ẩn dụ thời gian), tất cả đều mất hết dấu vết. Hemingway một lần nữa làm rõ, “tinh thần mĩ” cuối cùng của chủ nghĩa nhân loại trung tâm – con người chân chính là không thể bị hủy diệt, cho dù hành động của anh ta đã thất bại, nhưng về tinh thần vẫn bảo giữ được sự hoàn chỉnh nhân cách, vẫn vĩnh viễn không thất bại. Con người sở dĩ có được sự thắng loại sau khi bị phá hủy theo kiểu Kant, mấu chốt nằm ở thái độ của con người đối diện với hiện thực sau khi thất bại. Lực lượng bên ngoài chỉ có thể hủy diệt được thân xác con người chứ không thể hủy diệt tinh thần con người. Điều này thể hiện phong độ ưu nhã dưới áp lực lớn kiểu Hemingway, bảo giữ giá trị chân chính và sự tôn nghiêm của con người. nhưng, “tinh thần Mĩ” và tôn nghiêm cá thể của chủ nghĩa nhân loại trung tâm này, trong thời đại văn hóa sinh thái đã gặp phải sự hoài nghi của các nhà lí luận sinh thái. Có thể nói, “tinh thần Mĩ” này hàm chứa một diễn ngôn tiềm tại – Nhân loại là chủ của vạn vật, có thể chinh phục cải tạo vận vật trong vũ trụ. Mặc dù, đối diện với sự phá hoại ghê gớm môi trường đại tự nhiên, và tự nhiên báo thù gấp bội, con người đã cẩm thấy áp lực sinh thái và lo lắng sinh thái to lớn. Con người nhìn thấy cái gọi là sự “tiến bộ” toàn cầu mang tính hiện thực, điều nó mang đến là những khổ nạn vô tận của con người và tinh cầu không biết khinh trọng, vì thế, chủ nghĩa anh hùng chinh phục tự nhiên và tàn sát đang dần dần nhường chỗ cho sự hài hòa giữa con người và tự nhiên.

Nhưng không phải tất cả tác phẩm viết về tự nhiêu đều có thể trở thành văn học sinh thái. Có người cho rằng, giải quyết văn học quan hệ giữa con người và thế giới tự nhiên, can thiệp đến nghiên cứu quan hệ tương hỗ giữa con người và hoàn cảnh vật lí, hoàn cảnh sinh thái, hoàn cảnh xã hội, xã hội loài người lợi dụng tài nguyên tự nhiên, vai trò của hoạt động của nhân loại đối với thế giới tự nhiên,, vai trò của môi trường đối với con người và xã hội loài người.

Theo tôi, cái gọi là văn học sinh thái chủ yếu là chỉ những tác phẩm mẫn cảm góp phần phơi bày nguy cơ sinh thái thế giới hiện đại, phê phán quan điểm giá trị chủ nghĩa nhân loại trung tâm, phản tỉnh đối với nền văn minh hiện đại dẫn đến nguy cơ sinh thái. Văn học sinh thái không coi con người là trung tâm của thế giới tự nhiên, cũng phản đối coi lợi ích của con người là thước đo tuyệt đối phán đoán giá trị tự nhiên. Từ trong hậu quả của hết tai họa sinh thái này đến tai họa sinh thái khác, và cảnh báo nguy cơ sinh thái nhiều không kể hết nhận ra rằng, chỉ có coi lợi ích chỉnh thể của hệ thống sinh thái toàn cầu bao gồm tự nhiên và tinh thần là tiền đề cơ bản nhất và giá trị cao nhất của tương lai nhân loại, nhân loại mới có thể hóa giải một cách toàn diện nguy cơ sinh thái đang uy hiếp sự sinh tồn của toàn nhân loại, từ đó mới có thể điều chỉnh lại có lợi cho lợi ích lâu dài của nhân loại và trái đất sinh tồn hài hòa những lợi ích căn bản.

Trong lĩnh vực văn học sinh thái, có tác phẩm văn học sinh thái theo nghĩa rộng, tức là những tác phẩm văn học truyền thóng có ý thức văn hóa sinh thái, như tiểu thuyết “Walden” của Henry David Thoreau, “Tự khúc’ của William Wordsworth…Những tác phẩm này không trực tiếp nhắc đến từ khóa “sinh thái”, thậm chí cũng không đem hậu quả của nguy cơ sinh thái đẩy lên mức độ khiến người ta kinh sợ, nhưng trong tác phẩm không thiếu ý thức về sự hài hòa sinh mệnh giao hòa giữa con người và tự nhiên, không thiếu sự phê phán sâu sắc văn minh hiện đại đối lập, làm xa rời con người và tự nhiên; tác phẩm văn học sinh thái theo nghĩa hẹp là chỉ tác phẩm trong đó nhà văn có lập trường văn hóa sinh thái rõ ràng, tiên phong phản tư quan hệ giữa con người và tự nhiên, trực diện trực diện nguy cơ sinh thái hiện đại và phát đi thông điệp phê phán của mình, như “Bên bờ biển”, “Xuân cô đơn”của Carson , tác phẩm “Tầu trắng” của nhà văn Xô viết Aitmatov,tác phẩm “Bạn của trái đất” của nhà tiểu thuyết Mĩ Boyle, tác phẩm “Tự nhiên trong đô thị” và “Sự mê hoặc của rừng sâu”… của nữ văn sĩ Nhật Bản Kato….

Trong cái nhìn của văn học sinh thái, con người không chỉ tách rời tự nhiên, con người cũng tách tự ngã và xã hội – ngày nay, nhục thể trầm trọng nhưng linh hồn lại khinh phiêu, dường như chỉ có nhục thể đã an định rồi, thì linh hồn tiêu biến (trôi mất) cũng không quan tâm. Chúng ta có thể có được sự gợi ý từ vở kịch nổi tiếng “Thanh xuân cấp kị du hí” của nữ nhà văn Nga Razumovskaya:Trong đêm gió tuyết, bốn học sinh cấp ba sắp tốt nghiệp đến nhà cô giáo chúc mừng sinh nhật cô. Chúng hát bài hát mừng sinh nhật và mang đến quà sinh nhật và lời chúc phúc. Sau đó khi mấy học sinh đã nói rõ mục đích thực sự của chúng – vì thành tích thi quá kém, cho nên muốn lấy chìa khóa két bảo hiểm từ tay cô giáo để thay bài thi. Cô giáo choáng váng từ chối, hiểu ra ràng giáo dục mà mình tín ngưỡng đã hoàn toàn thất bại, bọn trẻ có thể bỏ mặt nạ bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích. Để triệt để đả kích cô giáo trên phương diện tinh thần, các học trò bắt đầu biểu diễn những thứ xấu xa: uống rượu, đập đồ, châm biếm chân lí và lương tâm, châm biếm hoàn cảnh của cô giáo, học sinh nam cuối cùng còn đứng trước mặt cô giáo biểu diễn cảnh cưỡng hiếp nữ sinh.  Giới hạn cuối cùng của sợi dây phòng vệ tinh thần đứt bung, cô ý thức được toàn bộ nền giáo dục Nga thực chất đã đào tạo ra một lớp tiểu thị dân tự tư tự lợi, trong cuộc đấu này cái duy nhất mà cô có thể dựa vào là lương tâm tối thiểu của con người, nhưng nó quá mỏng manh. Để ngăn chặn cưỡng hiếp nữ sinh, cô đưa chìa khóa tự giam mình trong phòng ngủ. Sự bi thương tuyệt vọng của cô giáo làm cho ba đứa trẻ khác bất giác tỉnh ngộ, chúng treo chìa khóa ở cửa phòng ngủ của cô giáo. Trời sáng, chúng phát hiện cô giáo đã treo cổ tự sát trong phòng ngủ. Bi kịch này làm mọi người kinh hoàng! Có thể nói, sự thất bại của giáo dục hiện đại, sự không có chỗ dựa của tinh thần, cảm giác trôi nổi của giá trị và chủ nghĩa coi trọng tiền bạc, là vì tính hiện đại khi nhấn mạnh tiền bạc, tốc độ và thời gian, đã từ bỏ trái đất thơ ý mà nhân loại sống dựa vào và nơi cứu rỗi tinh thần. Làm thế nào để quay trở về lí tính mới trùng cấu tinh thần, trở về trái đất khởi đầu của sinh mệnh, tiến vào thế giới ý nghĩa tìm kiếm tính khả năng mà bản nguyên dựa vào, trở thành sứ mệnh và lịch trình tâm lộ tất yếu của nghiên cứu mĩ học sinh thái.

Điểm xuất phát của văn học sinh thái là nhu cầu tâm linh của nhân loại, trong đó điều mà vĩ độ trung tâm muốn nắm vững là quan hệ sinh thành tương hõ giữa con người và tự nhiên, xem xét tự nhiên ảnh hưởng như thế nào đến sự sinh tồn và tâm hồn con người. Riêng đối với sáng tác văn học sinh thái, chú trọng suy nghĩ sâu sắc của triết học sinh thái, làm sâu thểm thể nghiệm thẩm mĩ của văn hóa sinh thái, thu được phán đoán giá trị sinh thái chính xác, tìm kiếm phowng thức cảm tri mới của cảm giác “gia viên” trong thế giới; đối với sự cấu thành tác phẩm của văn học sinh thái, chú trọng chủ nghĩa tự nhiên trung tâm và sự hài hòa giữa con người và tự nhiên trong văn bản, thông qua tự sự văn bản làm mạnh thêm sự tu dưỡng của con người đối với tự nhiên, dưới sự dẫn dắt của văn bản tự sự, tìm kiếm tính khả năng có thể thoát khỏi nguy cơ sinh thái toàn cầu, trong sự phản tư giá trị của văn bản thu được sự tái tạo tâm linh của văn học sinh thái đối với con người; đối với việc đọc văn học sinh thái, nhấn mạnh thông qua đọc hiểu nâng cao thế giới quan tinh thần bên trong của tồn tại trong mẫu thể tự nhiên, đối với sự xấu đi của tự nhiên và khó khăn của trái đất có cảm giác nguy cơ như chính mình trải qua, thu được tư duy sinh thái  và cảm giác gia viên chính đáng, đồng thời kích thích thiên tính yêu sinh mệnh, hồi phục quan hệ hài hòa bên trong trong quan hệ giữa thế giới tinh thần và tự nhiên. “Chúng ta khi đọc tác phẩm văn học, đối với cơ thể phức tạp điều tiết vai trò tương hỗ giữa con người và môi trường được thể hiện trong văn bản có thể có lí giải mới. Nghiên cứu văn học có ý thức môi trường mang đến cơ hội sâu rộng hơn, mang theo sự mẫn cảm mới đối với tiếng nói tự nhiên để đọc tác phẩm văn học. Mấu chốt của sáng tạo và đọc văn học sinh thái là điều tiết lại mô hình tư duy trung tâm kiêu cạo của con người, từ đó không ngừng bước vào thế giới quan sinh thái trung tâm, từ đó có được cảm tri thẩm mĩ chính xác đối với khái niệm chỉnh thế toàn cầu đối với hình thức sinh mệnh và môi trường vật lí phi nhân loại.

Tính đặc thù của văn học sinh thái nằm ở chỗ nó bước ra trong tuần hoàn ác tính đối kháng – chinh phục – báo thù của con người và tự nhiên, biểu hiện trong hình thức văn học nhu cầu sắp xếp lại vị trí giữa con người và tự nhiên. Không ít tác phẩm văn học đã dự đoán tương lai khổ nạn của loài người và tính khả năng trong việc thoát khỏi khó khăn, trong cảnh báo văn hóa sinh thái thể hiện “viễn cảnh” con người và tự nhiên hòa làm một, ra sức quay về với tự nhiên để thoát khỏi khổ nạn sinh thái và hủy diệt nhân loại trong tương lai. Vì thế, văn học sinh thái không phải là sự miêu tả thông tường cảm giác thanh thản của con người và tự nhiên trong phong cảnh tự nhiên, mà là từ trong văn bản văn học làm lộ ra khó khăn lớn của nhân loại mà trước đây chưa bao giờ làm, và tăng thêm giải đáp thẩm mĩ đối với khó khăn của toàn bộ tương lai nhân loại, từ đó vượt lên sự xem xét về vấn đề cụ thể mà trực tiếp thâm nhập vào quan tâm đến tầng sâu của trí tuệ, kích phát tình cảm bên trong của quan hệ giữa con người và thế giới tự nhiên phi nhân loại, tìm kiếm con đường mới để con người và tự nhiên quay trở lại thế giới hài hòa tốt đẹp, tìm kiếm luân lí mới tự nhiên nhân loại bình đẳng trong sự phát triển của con người và tự nhiên.

 

SỰ PHÁT TRIỂN VÀ ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA PHÊ BÌNH SINH THÁI

Phê bình sinh thái là một thể diễn ngôn mỗi người nói một kiểu. Phần lớn mọi người thừa nhận định nghĩa của Cheryll Glotfelty: “Phê bình sinh thái là phê bình bàn luận về quan hệ giữa văn học và môi trường tự nhiên”. Các nhà phê bình sinh thái chú ý đến sự phá hoại sinh thái do hiện đại hóa tạo thành và sự xấu đi của sinh thái toàn cầu do hiệu ứng nhà kính tạo nên, múc độ nghiêm trọng của tình trạng này đã uy hiếp môi trường sinh thồn và phát triển tương lai của nhân loại. Thế là nhấn mạnh một phương diện từ góc độ văn hóa sinh thái, văn học sinh thái để nghiên cứu văn học, mặt khác từ góc độ kinh nghiệm thẩm mĩ văn học giải thích sâu sắc thêm khắc chế sự xấu đi của sinh thái đạt đến sự cân bằng sinh thái đảm bảo sự phát triển của nhân loại, đã trở thành sứ mệnh lịch sử mà các nhà tư tưởng văn học và sáng tác văn học phải đảm nhiệm trong thời đại toàn cầu hóa.

Thông thường cho rằng, khái niệm “phê bình sinh thái” do học giả người Mĩ William Rueckert lần đầu tiên đề xuất vào năm 1978, bài viết “Văn học và sinh t hái học:Một phác thảo thử nghiệm phê bình sinh thái” (Literature and Ecology: An Experiment in Ecocriticism) của ông đăng trên số mùa đông tạp chí “Bình luận Iowa”, dùng khái niệm “phê bình sinh thái” “kết hợp văn học và sinh thái học” một cách minh xác. Năm 1992, “hội nghiên cứu văn học và môi trường” được thành lập ở đại học Nevada Mĩ. Năm 1994, Kroeber xuất bản cuốn chuyên luận “Phê bình văn hc sinh thái: tưởng tượng lãng mn và sinh thái hc tinh thn”, đề xướng “Phê bình văn học của sinh thái học” (ecological literary criticism) hoặc “Phê bình có khuynh hướng sinh thái học” (ecological oriented criticism). Năm 1995 tại đại học Colorado tổ chức hội thảo đầu tiên, một bộ phận báo cáo trong hội nghị xuất bản với tiêu đề “Đọc trái đất: khuynh hướng mới của nghiên cứu văn học và môi trường” (1998). Sau đó, các trước tác phê bình sinh thái xuất hiện như nấm.(1)

Năm 1996, tập bài viết về phê bình sinh thái lần đầu tiên được xuất bản tại Mĩ mang tên “Văn bản phê bình sinh thái” do Cheryll Glotfelty và Harold Fromm  chủ biên, tôn chỉ của nó là là “lần lượt thảo luận lí luận sinh thái học và văn học sinh thái, phê bình sinh thái văn học và phê bình văn học sinh thái”, làm cho phê bình sinh thái càng có đặc trưng và phạm thức của phê bình văn học. Trong lời giới thiệu, Cheryll Glotfelty định nghĩa thêm về phê bình sinh thái: “Phê bình sinh thái nghiên cứu quan hệ giữa văn học và môi trường vật lí. Giống như phê bình chủ nghĩa nữ quyền từ góc độ ý thức giới tính khảo sát ngôn ngữ và văn học, phê bình chủ nghĩa Mac đem phương thức sản xuất và giai cấp kinh tế vào đọc văn bản, phê bình sinh thái vận dụng phương pháp lấy địa cầu làm trung tâm nghiên cứu văn học”.

Mùa hè năm 1999, “Tân văn học sử” là chuyên san về phê bình sinh thái, tổng cộng đăng 10 bài chuyên về phê bình sinh thái, năm 2000 những chuyên luận về phê bình sinh thái chủ yếu có tuyển tập “Lĩnh vực rộng lớn của nghiên cứu văn học theo khuynh hướng tự nhiên” do giáo sư Murphy chủ biên, “Tuyển tập mới về phê bình sinh thái” do Tallmadge chủ biên, “Bài ca của trái đất” của Bethe. Năm 2001, Lawrence Buell xuất bản cuốn “Viết vì thế giới đang lâm nguy: văn học , văn hóa, môi trường nước Mĩ và các quốc gia khác.”, Maizel chủ biên cuốn “Thế kỉ của phê bình sinh thái”. Đầu năm 2002, Nxb Đại học Virginia long trọng giới thiệu bộ sách phê bình sinh thái: “Bộ sách tìm tòi phê bình sinh thái”. Lofgren người Mĩ cuối năm 2003 đã xuất bản cuốn “Phê bình sinh thái thực dụng”, Garrard người Anh tháng 8 năm 2004 cho xuất bản cuốn “Phê bình sinh thái”.

Định nghĩa “Phê bình sinh thái” có rất nhiều, mỗi người một kiểu nên rất khó định luận. Trong “Đọc trái đất”, Branch nói: “Phê bình sinh thái không chỉ là một cách thức phân tích tự nhiên trong văn học, nó còn là hướng tới thế giới quan sinh vật trung tâm hơn, hướng tới một sự mở rộng luân lí học, mở rộng quan niệm có tính nhân loại về thể chung toàn cầu mở rộng đến có thể dung nạp phương thức sống và hoàn cảnh vật lí. Giống như chủ nghĩa nữ quyền và phê bình văn học Mĩ kêu gọi  biến hóa văn hóa, tức là giống như thông qua làm rõ tính hạn hẹp của quan điểm thời kì đầu, nỗ lực thúc đẩy hình thành thế giới quan bao dung hơn, phê bình sinh thái thông qua khảo sát tính hạn hẹn của giả định văn hóa liên quan đến thế giới tự nhiên đã hạn định như thế nào đối với năng lực phương diện sinh thái có thể đảm bảo xã hội loài người phát triển, hô hào cải biến văn hóa”.

Lawrence Buell giáo sư khoa Văn học Anh đại học Havard trong cuốn: “Tưởng tượng môi trường: Thoreau, viết về tự nhiên và cấu thành của văn hóa Mĩ” đã đem tinhthaafn sinh thái xuyên thấm vào trong tầng sâu sơn của lí luận văn học và văn học. Trong chuyên luận được coi là “Cột mốc của phê bình văn học sinh thái”, Buell chỉ ra một khuynh hướng chủ yếu trong văn học và phê bình từ thế kỉ 20: “sự tiêu biến của vĩ độ hệ thống đối với thế giới chân thực”. Buell cho rằng: phê bình sinh thái thông thường là sự khai mở trong tinh thần thực tiễn của phong trào môi trường. Nói một cách khác, các nhà phê bình sinh thái không chỉ coi mình là người theo đuổi hoạt động học thuật. Họ quan tâm sâu sắc tới nguy cơ môi trường hiện nay, rất nhiều người còn tham gia vào các hoạt động cải thiện môi trường, họ còn tin tưởng, khoa học xã hội nhân văn, đặc biệt là nghiên cứu văn học và văn hóa có thể cống hiến cho việc lí giải và cứu vớt nguy ngơ môi trường. Phê bình sinh thái là khoa học liên ngành. Chủ nghĩa hình thức tuyên dương mĩ học hoặc tính tự túc trên phowng diện khoa học thì không thể trở thành nhà phê bình sinh thái. Phê bình sinh thái thu nạp mô hình giải thích từ nghiên cứu khoa học, địa lí nhân văn, tâm lí học phát triển, xã hội nhân loại học, triết học (luân lí học, nhận thức luận, hiện tượng học), sử học, tôn giáo, và giới tính, nghiên cứu chủng tộc. Kết quả của nó hiển nhiên là giữa các nhà phê bình sinh thái khác nhau xuất hiện sự khác biệt lớn về phương pháp luận. Cùng với sự lớn mạnh của phong trào sinh thái, “hàm nghĩa của thuật ngữ “phê bình sinh thái” càng ngày càng phức tạp. Ban đầu được sử dụng nó là những học giả văn học nghiên cứu văn viết về tự nhiên và thơ ca về tự nhiên, những tác phẩm này chú ý đến thế giới phi nhân loại và quan hệ giữa nó và con người. Tương ứng với nó là giả thiết lí luận của các nhà phê bình sinh thái giai đoạn đầu cũng giản đơn hơn bây giờ rất nhiều. Ví dụ, rất nhiều nhà phê bình sinh thái thời kì đầu cực lực phản đối lí luận có tính văn bản hiện đại, và tuyên xưng nhiệm vụ hạt nhân của phê bình sinh thái là nhấn mạnh văn học nên làm cho độc giả quay lại “tiếp xúc” với tự nhiên.

Nhìn chung có thể nói, “phê bình sinh thái” là phương thức lí luận phê bình văn nghệ thâm nhập vào vấn đề sinh thái từ tóc độ phê bình văn học. Một mặt muốn giải quyết vấn đề quan hệ tầng sâu giữa văn học và môi trường tự nhiên, mặt khác muốn chú ý đến quan hệ bên trong giữa văn học nghệ thuật và sinh thái xã hội , sinh thái văn hóa, sinh thái tinh thần. Phê bình sinh thái quan tâm đến vấn đề văn bản làm thế nào cự tuyệt, triển thị, hoặc kích phát thiên tính yêu sinh mệnh mãnh liệt của nhân loại: “khuynh hướng nhân loại nội tại tập trung trong tiến trình sinh mệnh hoặc trong tiến trình sinh mệnh tương tự, kích phát tưởng tượng và tình cảm về quan hệ giữa chúng ta và thế giới tự nhiên phi nhân loại. Sau khi tôn giáo tín ngưỡng mang lại cảm giác an toàn, những âu lo mang tính hiện đại, những vỡ vụn và hỗn loạn của thời hậu hiện đại, các nhà văn bắt đầu tìm kiếm con đường mới để nhân loại quay về với thế giới, tìm kiếm con đường mới của luân lí thận trọng mà cùng có lợi của sự phát triển giữa chúng ta và tự nhiên. Vì thế, một động lực quan trọng của phê bình sinh thái chính là định vị, mở rộng và thảo luận sự theo đuổi biểu hiện trong hình thức văn học”(1). Phê bình sinh thái vận dụng quan điểm sinh thái học hiện đại khảo sát quan hệ giữa văn học nghệ thuật và tự nhiên, xã hội và trạng thái tinh thần con người, đồng thời vận dụng biện pháp tự sự như tưởng tượng văn học thấu thị văn hóa sinh thái, tìm tòi trạng thái sinh tồn thi hóa của con người trong thế giới, xem xét quan hệ giữa ba yếu tố: con người, tự nhiên, nghệ thuật và phê bình – phản tư về quan hệ chinh phục và báo thù giữa con người và tự nhiên, xác định nguyên tắc nhân văn đối với phê bình nghệ thuật sinh thái, suy diễn đối với vấn đề trung tâm chủ thể hiện đại và cấu tạo mới của giá trị đa nguyên. Chính ở điểm này, tôi đồng ý với điều mà người biên soạn cuốn “Đọc trái đất” nói: “Một vai trò quan trọng của phê bình văn học mang tính mẫn cảm sinh thái chính là ở nó có một loại tiềm năng, thúc đẩy toàn bộ các thành viên nhân loại bồi dưỡng yếu tố sinh thái nhân văn sâu đậm hơn”. (2).

Theo tôi, phê bình sinh thái có một số đặc trưng cơ bản sau:

Thứ nhất: phê bình sinh thái lấy vấn đề sinh thái tự nhiên và sinh thái tinh thần trong nghiên cứu văn học làm chủ, muốn trong tác phẩm thể hiện động hướng phức tạp của con người và thế giới tự nhiên, quan hệ tương tác giữa văn học và môi trường tự nhiên. Phê bình sinh thái trong phê bình văn học tần suất sử dụng tăng lên và phạm vi sử dụng không ngừng mở rộng, do đó phê bình sinh thái đã trở thành thuật ngữ quan trọng của lí luận văn học đi vào từ điển thuật ngữ văn luận phương tây.

Thứ 2: phê bình văn học cũng có thể từ góc độ văn hóa sinh thái đọc lại kinh điển văn học truyền thống, từ đó tìm ra ý nghĩa văn hóa sinh thái và ý nghĩa mĩ học sinh thái từng bị che lấp, và xây dựng lại mối quan hệ thẩm mĩ thi ý giữa con người và tự ngã, con người và người khác, con người và xã hội, con người và tự nhiên, con người và trái đất.

Thứ 3: phê bình sinh thái đối với vấn đề tính chủ thể của con người trong sáng tác nghệ thuật bảo giữ lập trường “chính trị chính xác” – vừa không thể có lập trường chủ nghĩa nhân loại trung tâm, vừa không thể là lập trường chủ nghĩa tự nhiên tuyệt đối, mà là chú trọng quan hệ hài hòa giữa con người và tự nhiên, chủ trương nhân loại chuyển biến từ “ý thức tự ngã” sang “ý thức sinh thái”. Con người và trái đất có quan hệ hòa hợp sinh mệnh cùng tồn vong, nhân loại không thể là chú tể của muôn loài nữa, mà là một thành viên trong muôn loài trên trái đất, cùng sinh tử với các thành viên khác trong thế giới tự nhiên.

Thứ 4: phê bình sinh thái liên kết nghiên cứu văn học và khoa học sinh mệnh, từ hai lĩnh vực nghiên cứu văn học và tự nhiên, chú trọng từ góc độ phát triển xã hội loài người và biến đổi môi trường sinh thái thâm nhập vào tầng diện văn học, từ đó làm cho phê bình sinh thái có đặc tính liên ngành văn học. Phê bình sinh thái là phản tư văn học sau khi nhân loại đối diện với tai họa sinh thái, là các nhà văn học nghệ thuật  sự định vị lại vị trí của con người trên trái đất, là sự tính toán lại những cực đoan mang tính hiện đại phương tây của các nhà tư tưởng.

Thứ 5, phê bình sinh thái khi tiến hành quan chiếu đối với hiện tượng văn hóa sinh thái, đã kế thừa hình thái ý thức cách mạng xanh, nhấn mạnh không thể xa rời tinh thần văn học và diễn ngôn văn học, cần phải cố hết sức có thể tại tầng diện hình thức văn bản văn học và thủ pháp nghệ thuật triển khai tự sự diễn ngôn, thông qua thủ pháp cái đẹp hình thức của sáng tác mang “tính văn học” để thể hiện ra tinh thần văn hóa sinh thái.

Thứ 6: Nội dung của phê bình sinh thái yêu cầu trong tầm nhìn song trùng của bản chất sinh mệnh và địa cầu, khảo sát trạng thái tồn tại quá khứ và tương lai của con người. Góc nhìn này liên kết nghiên cứu văn học đã rơi vào chủ nghĩa hình thức và vấn đề sinh tồn với đầy những nguy cơ của trái đất. Văn học từ đó có thể từ bỏ trò chơi văn tự của chủ nghĩa hình thức, xốc lại tinh thần từ trong đủ các loại diễn ngôn phê bình hóa giải ngôn ngữ.

Tóm lại, phê bình sinh thái coi quan hệ giữa văn học và môi trường tự nhiên là lĩnh vực nghiên cứu của mình, một mặt nó buộc phải nghiên cứu “tính văn học”, mặc khác lại phải tiếp cận vấn đề “tính sinh thái”. Sự chỉnh hợp giữa “tính văn học” và “tính sinh thái” khác với phê bình văn học hoặc lí luận văn học khác. Phê bình sinh thái tràn dầy hi vọng đối với tương lai nhân loliaj, và không ngừng hô hào thái độ sinh tồn lạc quan thi ý, loại bỏ “sự tuyệt vọng về tương lai”, từ đó làm rõ đặc điểm tinh thần lạc quan chủ nghĩa của phê bình sinh thái.

Tất nhiên, sự xuất hiện của bát kì lí luận mới nào đều có những điểm không đầy đủ thậm chí mù mờ về lí luận, phê bình sinh thái cũng không ngoại lệ. Mô hình phê bình mới này cùng với việc thu hút được sự chú ý rộng rãi của giới nghiên cứu, cũng bị phê bình rộng rãi của xã hội. Dana Phillip trong cuốn “Bản chất của sinh thái luận” đã nêu ra một số dị nghị đối với phê bình sinh thái, cho rằng phê bình sinh thái là bình cũ rượu mới, trên phương diện lí luận không có gì là mới mẻ, mà chỉ là dùng thuật ngữ thời thượng lòe công chúng mà thôi; phê bình sinh thái vẫn không hình thành được hệ thống lí luận của riêng mình, sự khuyết thiếu căn cứ lí luận của nó làm nó chẳng qua chỉ trở thành diễn ngôn tự thuật kích động mà thôi; phê bình văn học sinh thái đầy dã tâm, muốn đương nhiên đem thuyết tiến hóa tương đối phức tạp và lí luận sinh thái vào trong phê bình văn học và rất khó tiêu hóa. Nhưng cho dù thế nào đi nữa, phê bình sinh thái vẫn bước ra khỏi sự “thổi phồng văn bản”, “trò chơi diễn ngôn” của văn luận phương Tây”, bắt đầu cuối xuống trái đất sinh dưỡng tử táng, trực tiếp quan tâm đến môi trường chân thực sinh tồn của nhân loại, đây là sự thực không thể phủ nhận.

(còn nữa)

(Đỗ Văn Hiểu sơ dịch từ cuốn “Đương đại tây phương tối tân văn luận giáo trình” của Vương Nhạc Xuyên, Nxb Đại học Phúc Đán, Thượng Hải, 2008)

 

VĂN HỌC SINH THÁI VÀ LÍ LUẬN PHÊ BÌNH SINH THÁI (1)

img_8456.jpg

Sự phát triển của lí luận phương tây mới nhất không phải vì chủ nghĩa nữ quyền, chủ nghĩa hậu hiện đại, chủ nghĩa hậu thực dân, nghiên cứu văn hóa không ngừng làm mới mà dừng lại. Cuối thế kì 20, “văn hóa sinh thái” của phương Tây và lí luận “phê bình sinh thái” từ phát sinh phát triển đến dần dần lan rộng trên toàn thế giới, đã trở thành một phương pháp nghiên cứu lí luận văn nghệ mới mang tính liên ngành. Đương nhiên, về nguồn mạch của lí luận này, có thể nói, văn hóa sinh thái và phê bình sinh thái không phải đơn giản là nghiên cứu văn học về mối quan hệ giữa con người và môi trường, mà thuộc về lĩnh vực lí luận mới được khai phá trong phạm vi lớn liên quan đến nghiên cứu văn hóa. Điều này biểu hiện rõ nhất trong một số vĩ độ chủ yếu sau: nghiên cứu lí luận phương tây đương đại đã bước vào “thời kì sự ra đời của lí luận chậm lại”, lí luận phê bình văn học phương tây không còn hiện tượng liên tục ra đời bất tận những lí thuyết mới, mà là “thế giới” được quay trở lại nhìn nhận song trùng thân phận tự nhiên và xã hội, thể hiện giá trị mô phỏng của văn nghệ đối với hình thức tự nhiên; nghiên cứu lí luận phê bình văn nghệ vẫn chưa định hình, vẫn đang chú trọng lịch sử mới, nắm vững góc độ thẩm mĩ và nền tảng văn hóa không ngừng tìm kiếm cái mới trong quan hệ hình thái ý thức chính trị, chủng tộc xác định và giới tính, xác định lại hình thái khoa học lí luận bản thân; sự ra đời của lí luận phương Tây có những đại sư có sức ảnh hưởng trên toàn thế giới ít đi, văn bản lí luận kinh điển cũng ít đi, lí luận phương Tây đương đại bước vào cái mà người ta gọi là “thời kì hậu lí luận” hoặc thời đại “chung kết lí luận”.

SỰ XUẤT HIỆN CỦA VĂN HÓA SINH THÁI VÀ TÍNH CẤP THIẾT CỦA NÓ

Sự xuất hiện của lí luận sinh thái có gắn với hai nguy cơ lớn của toàn cầu hóa, thứ nhất là thế giới ngày nay nguy cơ sinh thái tự nhiên đang ngày một xấu đi, thứ hai là nguy cơ sinh thái tinh thần nhân văn trong xã hội tiêu dùng hiện đại của nhân loại. Hai nguy cơ này đều xuất phát từ hậu quả của tính hiện đại.

 1. Sự mất gốc của văn hóa hiện đại và căn bệnh của chủ nghĩa tiêu dùng

Cái được gọi là tính hiện đại chỉ chừng 500 năm ngắn ngủi, phương tây trước đó là “trung thế kỉ đen tối”. Thời kì sau của phong trào Phục Hưng và cải cách tôn giáo tấn công vào nền thống trị của giáo hội phong kiến châu Âu, mở đường cho chủ nghĩa tư bản và khoa học kĩ thuật ra đời. Từ thế kỉ 18, sự phát minh ra máy hơi nước làm cho tính hiện đại phương Tây bắt đầu gia tốc. Nhiệt lực học thế kỉ 19, lí luận điện từ trường, thuyết tiến hóa sinh vật khiến phương Đông trở thành “đế quốc ngưng trệ” đông cứng, còn phương tây mang tính hiện đại trở thành “trung tâm quyền lực diễn ngôn” của nhân loại: sự phát minh ra máy ảnh khiến cho việc vẽ đối tượng giống thực của họa sĩ trở nên không cần thiết; sự xuất hiện của điện ảnh đã thay đổi phương thức cảm giác và phương thức thị giác của nhân loại. Thế kỉ 20, sự xuất hiện của các công cụ như máy bay, vệ tinh thông tin, tivi, máy tính… và sự kiện con người lên mặt trăng càng khiến phương tây có được bá quyền diễn ngôn trong lĩnh vực kĩ thuật, quân sự, kinh tế. Tính hiện đại và phát minh khoa học kĩ thuật và thực dân nhân loại có liên quan mật thiết với nhau, chỉ trong 200 năm đã khiến phương tây trở thành bá chủ thế giới.

Làn sóng “tây hóa toàn cục” của các nước phương Đông do sự mở rộng của tính hiện đại đã được lịch sử trăm năm chứng minh không phải là phúc âm của phương Đông, mà là bắt đầu sự đơn diện hóa và dị hóa của nhân loại. Vấn đề mà nhân loại vấp phải, chiến tranh hạt nhân cũng đúng, sự cạn kiệt về tài nguyên cũng đúng, ô nhiễm môi trường cũng đúng, sóng thần, sự va đập của các hành tinh vào trái đất cũng đúng, đều nói với nhân loại một sự thực, sự bành trướng cực độ của tính hiện đại sẽ quay lại hủy diệt nhân loại. Tính hiện đại cùng với việc hứa hẹn cuộc sống tươi đẹp, cũng mang đến quá nhiều tai họa sinh thái: nguy cơ sinh thái tự nhiên, nguy cơ sinh thái xã hội, nguy cơ sinh thái văn hóa, làm cho rừng bị hủy diệt, đất bị sói mòn, giống loài thoái hóa, tinh thần thất lạc, đạo đức xuống cấp, tâm thái mất cân bằng, tạo ra tai họa lớn về sinh thái uy hiếp sự sinh tồn của nhân loại”. (1). Đối diện với chủ nghĩa tiêu dùng và chủ nghĩa bá quyền văn hóa làm mất cân bằng sinh thái tinh thần, các nhà triết học đã đề xướng phương thức khôi phục tinh thần mang ý nghĩa sinh thái văn hóa đó là quay trở lại với tự nhiên cảm nhận sự sống trên trái đất.

Ngày nay, ngoài nguy cơ sinh thái tự nhiên, trong phạm vi toàn cầu con người còn tạo ra 900 vạn người máy, người máy thông minh đã đến gần 50 vạn, căn cứ vào kĩ thuật hiện nay có thể nhân ra hơn 4000 vạn trong khoảng trên dưới 10 năm,  trong khoảng một nửa thế kỉ sẽ trở thành một đội “quân sắt” trên thế giới, nhỡ không thể khống chế được thì trên chỉnh thể có thể nguy hại đến sự sinh tồn của loài người.

Năm 1972, câu lạc bộ La Mã đã viết một bài rất nổi tiếng về nguy cơ của nhân loại “Giới hạn của trưởng thành”. Báo cáo cho rằng, kinh tế quá nóng và tăng trưởng nhân khẩu nếu như không khống chế một cách có hiệu quả thì trái đất và con người sống trên trái đất do ô nhiễm môi trường  và không đủ lương thực mà bị hủy diệt trong vòng 100 năm. Báo cáo giống như một hòn đã làm dào lên những đợt sống kinh động toàn cầu. Sau đó các nước trên thế giới thông qua các biện pháp giải trừ quân bị, giảm tốc độ phát triển kinh tế, khống chế tăng trưởng dân số, chú trọng lợi dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường… hòng tránh được hoặc kéo dài vận mệnh của nhân loại. Nhưng trái đất chịu gánh nặng quá lớn và trạng thái lâm nguy của cực hạn trưởng thành của nhân loại vẫn chưa được hóa giải, hơn nữa còn ngày càng xấu đi.

Sinh thái tinh thần của nhân loại gặp phải nguy cơ chưa từng có. Dưới sự dẫn dắt của tính hiện đại phương tây, bất luận là người châu Á hay là người châu Phi, họ đều đang đi tới “thời đại làm mới lí luận” và “thời đại thể nghiệm thân xác”. Vì thế, thăng cấp, đột phá, mở rộng, cảm giác nhục thể, chủ nghĩa tiêu dùng đang trở thành quỹ tích tinh thần của con người thời đại này. Người đương đại trở thành người trung gian thoát xác từ “thời đại kinh nghiệm” cũ và ngưỡng vọng “thời đại lí luận”, họ từ phương thức diễn ngôn đời sống, mô hình hành vi đời thường, thái độ thời thượng hiện nay, làm cho cuộc sống vui chơi giải trí hóa, văn hóa thời thượng hóa, sinh mệnh nhục thể hóa, tinh thần bình diện hóa. Thế là, trong thường nhật hóa đời sống của “nhân loại mới mới”, thay đổi tưởng tượng của người đương đại, sắc thái và khí chất của đô thị, môi trường xung quanh và vận động tư duy.

Chủ nghĩa tiêu dùng không ngừng tạo ra tâm lí “điên cuồng theo đuổi cái mới”, tập trung biểu hiện ở việc say mê “nâng cấp hóa”: máy tính nâng cấp, virus cũng nâng cấp; hòm thư đang nâng cấp, thư rác cũng nâng cấp; trò chơi nâng cấp, hacker cũng nâng cấp; chủ nghĩa tiêu dung nâng cấp, chủ nghĩ khủng bố cũng nâng cấp; thân thể nâng cấp thời thượng (baozou, Lomo, Street Dance, Xăm hình), tinh thần lại đang xuống cấp (bệnh điên, tỉ lệ tự sát, nghiện rượu, lối viết phần dưới cơ thể); nhục thể đang thăng cấp nhân tạo (màu tóc, giảm béo, thẩm mĩ), linh hồn lại xuống cấp trầm trọng; phương thức tự do vô biên của đời sống đang không ngừng nâng cấp đa nguyên, sinh thái tinh thần lại đang bại hoại. Làm thế nào làm cho nâng cấp không trở thành hình thức vô hạn bên ngoài, làm cho sinh mệnh không qua đi trong nháy mắt một cách không có giá trị hàm lượng, mà là thực sự thực hiện được sự cân bằng sinh thái tinh thần và tồn tại của con người, con người còn phải hướng tới chiều sâu trong suy nghĩ, tư tưởng.

Trong sự phát triển  nhanh và cuồng hoan tiêu dùng bất chấp tín ngưỡng vài thế kỉ, loài người không ngờ phải đối mặt với hai hiện trạng nghiêm trọng: một là “vấn đề cắt đứt với văn hóa truyền thống trong “xung đột cổ kim”, một vấn đề khác là ý thức hạnh phúc giả tạo của “giai cấp trung tư sản mới”(1).  Con người đối mặt với cục diện thành thị lớn phát triển nhanh, nông thôn dần dần thu nhỏ, tạo nên vấn đề va chạm hai hướng giá trị nông thôn thành thị liên đới.

Một mặt, nhân khẩu nông thôn chuyển tới thành thị, giá trị nông thôn, niềm tin quê hương và phương thức sống ở nông thôn tiền hiện đại mang đến ấn tượng sâu đậm đã vấp phải sự va chạm và công kích của phương thức sống đa nguyên của thành thị. Do xã hội nông nghiệp buộc phải chuyển hướng sang xã hội công nghiệp trong sự phát triển của nhân loại, nên trong sự chuyển hướng này, nông dân nằm ở tầng diễn ngôn chưa dứt nhưng không thể thực sự xâm nhập của quyền lực xã hội. Sự di dân lìa bỏ nông thôn trở thành sự giải thể xã hội nông thôn hiện đại tính trong phạm phi toàn thế giới, trung tâm gia tộc biến mất, lí tính tập thể thay bằng sự bắt đầu tính hợp pháp của chủ nghĩa bản vị cá nhân.

Mặt khác, trrong tầng lớp trí thức, giai cấp tư sản bậc trung mới đã xuất hiện hiện tượng nhục thể con người sắp đặt trong không gian kiến trúc to lớn, nhưng lại không tìm thấy nơi để tinh thần trú ngụ. Cuộc sống mất đi tín ngưỡng trong sự mất đi ý nghĩa khiến tiền bạc trực tiếp trở thành tín ngưỡng của con người đương đại, cùng với sự thăng cấp nhiều lần của tiền bạc, con người không ngừng cảm thấy ngày càng rời xa hạnh phúc có ý nghĩa siêu việt. Các tầng lớp nhân sĩ đương đại phần rất lớn không thể nói được bản thân có hạnh phúc hay không, vì sao hạnh phúc hoặc bất hạnh – bất hạnh của con người mất đi gia viên ở đâu cũng có, bất hạnh sống trong nhà cao cửa rộng cũng mất đi cảm giác sống. Như vậy, cuộc sống hạnh phúc làm thế nào mới có thể có? Liệu có phải trong tưởng tượng “nâng cấp”, nhà cửa càng nhiều, tiền bạc càng nhiều thì nhất định càng hạnh phúc? Trạng thái thiếu thốn hạnh phúc ấy, đã dẫn đến một vấn đề to lớn – chủ nghĩa tiêu dùng.

Chủ nghĩa tiêu dùng đã tạo ra ý thức coi những thứ của người khác là của mình, tức là mãi mãi có được thương phẩm tốt nhất, coi sự hưởng thục thế tục được mọi người trên toàn thế giới chú ý là của mình. Nhưng chủ nghĩa tiêu dùng có tính lừa dối song trùng. Con người trước kia trọng hạnh phúc, bây giờ thích nói về tự do. Dường như bây giờ mỗi người đều có thể tự do lựa chọn con đường của mình. Chỉ cần có tiền là có thể chọn bất kì vật phẩm nào nằm trong sức mua và sức thăng cấp của mình, từ đó cũng nâng cấp cuộc sống của mình; dường như đã mang đến tự do cho người tiêu dùng thì hoàn toàn giải quyết vấn đề tự do. Kì thực không phải như vậy. Chủ nghĩa tiêu dùng trong thời hậu công nghiệp trong lời hứa liên quan đến phúc lợi, hạnh phúc, đã thiết lập mệnh đề giả tạo mà không hề hay biết. Sự lừa dối của chủ nghĩa tiêu dùng nằm ở: đồng ý (yunnuo) là tính phổ biến của hạnh phúc – dường như mỗi người đều có thể tự do lựa chọn. Tính lừa dối khác nằm ở mệnh đề giả tạo được nó thiết lập: Một khi bạn mang đến tự do cho người tiêu dùng, bạn có thể hoàn toàn giải quyết vấn đề tự do. Như vậy, tự do trên thực tế bị quy giản thành để tiêu dùng, nó bị coi nhẹ thành “nguyên tắc thực hiện bản thân (tự ngã). Là con người, sự thực hiện tự ngã không phải chỉ cần vật chất là có thể thỏa mãn được. Thỏa mãn vật chất chỉ là tầng cơ bản, còn sự thỏa mãn của tinh thần, thỏa mãn căn cước và thỏa mãn thực hiện giá trị càng không dễ dàng. Sự điên cuồng tinh thần của không ít người đương đại không phải bắt nguồn từ sự thiếu thốn về vật chất, mà là vì sự trống rỗng của tinh thần và sự loãng hóa gen giá trị. Xã hội tiêu dùng coi việc ra sức giành lấy của cải làm mục đích, không ngừng tạo ra nhu cầu dục vọng mới cho đại chúng. Trong bối cảnh lịch sử cá nhân giầu lên, cuộc sống mà mọi người đều cảm thấy hạnh phúc chính là mua sắm và tiêu dùng nhiều hơn, bản thân tiêu dùng trở thành sự thể hiện hiện thực của cuộc sống hạnh phúc, trở thành sân chơi diễn ngôn mà mọi người thi nhau trèo cao, thi nhau khoe khoang. Đối diện với sự sùng bái hàng hiệu của cuộc sống chủ nghĩa tiêu dùng, chủ nghĩa trung tâm tiêu dùng, huyên náo và tham lam… con người bắt đầu phản tỉnh ý nghĩa của cuộc sống, của sinh mệnh, thể nghiệm được đời sống thời đại thông tin là “cuộc sống phức tạp” do trí giả dẫn đến, nó không thể làm cho linh hồn và thân xác hài hòa, mà chỉ làm cho người người mất đi linh hồn.

Bức tranh này sẽ xuất hiện ngay trước mắt chúng ta như thế này: sự thay đổi rất lớn của khoa học kĩ thuật đương đại, không gian đô thị, cuộc sống thường nhật sẽ làm cho phương thức cảm tri, quan niệm giá trị, mô hình hành phi, phương thức giao lưu, quyền lợi thân thể, vấn đề sinh tử, không gian ảo và luân lí phổ thế của con người đang đại phát sinh rạn nứt và lệch vị trí. Ngày nay sự thô tục của ngôn ngữ “internet hóa” và sự không chờ mà đến của “thổ dân”(shanzu) làm cho bức tranh đương đại càng thêm vô cùng phức tạp. Trong thời đại máy tính, phạm vi thể nghiệm nhục thể dần dần thu nhỏ, chức năng cảm quan khác ngày một hoang phế, cảm giác nhục thể thường chỉ còn cách đạt đường thông qua con đường không bình thường. Loại cảm giác nhục thể này cho thấy nó hoàn toàn từ bỏ truyền thống và sự khuếch trương không giới hạn cuộc sống tự do khác loại của bản thân. Thời đại “nâng cấp” ngày nay, cơ cấu giáo dục lớn và cơ chế văn hóa nghệ thuật này đã rất khó khăn trong việc ngăn cản những điều mà thanh niên nghĩ và làm, vì họ vững tin vào hai điều: một là tự do khác loại, hai là tự do không giới hạn.

“Sự mất gốc văn hóa” do sự đứt đoạn của phương thức sống và sự thay đổi quan niệm mang đến, trong một thế kỉ duy trì sự chấn động tiến vào tâm linh con người hiện đại. Trong sự thay đổi đô thị hiện đại hóa, những di dân gặp phải sự công kích và điều chỉnh phương thức sống, quan niệm tư tưởng, mô hình văn hóa của bản thân, đồng thời cùng với sự di dân, phương thức thẩm mĩ nghệ thuật của họ cũng thay đổi rất nhiều. Sự thay đổi sâu sắc này lưu lại tính khả năng mới cho kiến tạo mĩ học sinh thái, mang lại không gian tưởng tượng phong phú để người hiện đại nhớ nông thôn, hoài niệm nông thôn, về nông thôn. Đối diện với thời đại “nâng cấp” (update), chúng ta không nên chỉ cảm thấy bước chân tiến lên của thời đại trong sự thay đổi cực lớn của thế giới, mà còn nên nhìn thấy bức tranh chỉnh thể của thế giới tương lai trong sự cân bằng sinh thái tinh thần. Trước khi vấn đề hiện đại hóa và nông thôn chưa thực sự tương tác, mâu thuẫn kịch liệt giữa nông thôn và thành thị chưa được thực sự coi trọng, chỉ bàn luận hiện tượng “nâng cấp” cảm giác thân thể của nhân loại mới mới là không đủ. Chỉ có sự phát triển hài hòa của một dân tộc, sự phát triển cân bằng của một quốc gia, mâu thuẫn giữa nông thôn và thành thị có con đường giải quyết hợp lí hóa, thì đồng thời với sự nâng cấp cảm giác thời tượng cảm giác thân thể, tinh thần cũng có được đường sống mạnh mẽ để nâng cấp, “sự nâng cấp tâm hồn và nhục thể” như vậy mới có thể duy trì ý nghĩa của sự phát triển, mới có căn cứ giá trị của sự cân bằng sinh thái tinh thần đương đại.

Thực ra, người phương tây trong tai nạn mang tính hiện đại đã nhận ra bao nhiêu nguy hại của việc “tát ao bắt cá”, “giết gà lấy trứng”, “coi trọng cái lợi trước mắt”, đã bắt đầu phản tỉnh bản thân và biết tìm đường về – tán dương “văn hóa sinh thái”. Điều này có nghĩa là trong việc dọn dẹp tai nạn mang tính hiện đại, các triết gia phương tây bắt đầu con trọng việc khai triển độ sâu của tính người và nâng cao tinh thần văn hóa, vững tin vào việc hoàn cảnh tự nhiên của sinh thái học đã xuất hiện vấn đề buộc phải sửa chữa. Cuối thế kỉ trước đầu thế kỉ này, phương tây đã xuất hiện một xu hướng mới – giải tỏa các đập nước lớn…. . Năm 1994, bộ khai hoang Mĩ tuyên bố: “Thời đại đập chứa nước của Mĩ đã kết thúc rồi”. Tháng 3 năm 1997, dân chúng của phong trào chống đập nước toàn cầu tập trung ở thành phố Curitiba của Barazil  phát động phong trào chống đập nước lớn Brazil và phát biểu tuyên ngôn Curitiba, đánh dấu mốc trong phong trào chống xây dựng đập nước, ủng hộ bảo hộ sinh thái sông ngòi và tài nguyên nước để tiếp tục tận dụng. Theo điều tra hơn 200 trạm phát điện lớn toàn cầu của Ủy ban đập nước lớn quốc tế, từ năm 1998 đến năm 2001, tổng kết một số ảnh hưởng phụ: đập nước toàn cầu tạo nên 4000-8000 vạn di dân, làm cho khu vực đó bần cùng hóa, đập nước lớn làm mất đi hệ thống sinh thái, hơn nữa còn làm mất đi văn hóa bản địa nơi đó. Tháng 3 năm 2003, nước Mĩ bắt đầu dỡ bỏ hai đập nước lớn ở Maine, từ đó mà cá hồi hoang dã của đại tây dương quay trở về, mang đến điều kiện cho cá nước lợ, côn trùng, các loại chim và sinh vật khác quay trở về dòng chảy tự nhiên và sự tuần hoàn của nước làm tổ, sinh sản và di chuyển. Đập nước sản phẩm của công nghiệp hóa đã khiến sinh thái bị phá hoại rất lớn. Người Mĩ ý thức được việc xây dựng hai đập lớn không phải là điều tốt của nhân loại, cho nên bắt đầu dỡ bỏ đập. Theo tài liệu ghi chép, người Mĩ đã dỡ bỏ hơn 500 đập nước. Có thể nói, từ việc xây đập đến phá đập, nhân loại gặp phải hai lần báo thù của tự nhiên, bắt đầu ý thức nên ghìm cương trước vực thẳm.

 1. NHÌN THẲNG VÀO NGUY CƠ SINH THÁI TỰ NHIÊN VÀ NGUY CƠ SINH THÁI TINH THẦN CỦA NHÂN LOẠI

Theo tôi, vấn đề văn hóa sinh thái là sự khảo biện khoa học liên ngành về vận mệnh nhân loại và tự nhiên, là sự bắt đầu sau khi nhân loại phản tư sinh thái tự nhiên, tiến tới phản tư sinh thái văn hóa. Quan niệm tự nhiên sinh thái được người phương tây trên vấn đề tính hiện đại ý thức được không thể tiếp tục như người mù sờ voi, ngược lại bắt đầu nghiên cứu văn hóa sinh thái, triết học sinh thái, mĩ học sinh thái, nghệ thuật sinh thái. Điều này có nghĩa là nghệ thuật truyền thống bị tính hiện đại trấn áp nên trở lại tăng thêm bình giá, giải thích giá trị tâm linh nhân loại của nó.

Tính hiện đại bao gồm “tính hiện đại chế độ” và “tính hiện đại thẩm mĩ”, hai tính hiện đại này thường phát sinh đối lập và chia cắt. “hiện đại hóa chế độ” khiến con người không ngừng dị hóa. Trước kia chế tạo một gốc vít, từ nung sắt đến thành phẩm một người hoàn thành. Con người trong thực hiện bản kế hoạch ban đầu đến sản phẩm cuối cùng, đã thể hiện tính hoàn mĩ của việc sáng tạo bản thân. Nhưng hiện nay giống như vở “Thời đại trèo cao” do Chaplin biểu diễn, con người bị phân công thành chiếc ốc vít cả đời chỉ biết vặn, con người chỉ là một công đoạn trong dây chuyền sản xuất lớn mang tính hiện đại, con người đã bị “dị hóa”. Trong tính hiện đại chế độ, sau khi con người “dị hóa”, tính hiện đại thẩm mĩ của nghệ thuật không muốn “dị hóa” theo, liền bắt đầu phản kháng “dị hóa”. Do  tính hiện đại thẩm mĩ lấy phơi bày phản kháng “dị hóa” làm cương lĩnh, phương thưc hản kháng của nó là chuyển “thẩm mnix” nghệ thuật thành “thẩm xú” – không muốn nhìn thấy nghệ thuật xưa ca tụng vẻ đẹp của cuộc sống điền viên, mà biến nghệ thuật thành nghệ thuật của “sự phản kháng” – nghệ thuật biểu trưng cái xấu hơn cả hình thái cuộc sống: con người trong tranh của trường phái lập thể đã trở thành con người có ba mắt; con người trong “Hô hào” của Edvard Munch đứng ở đầu cầu kinh hoàng cực độ, đến mức mắt, đầu đều biến hình lớn; tranh của “trường phái dã thú” trong sự khoa trương biến hình thể hiện ra nỗi sợ chiến tranh và lo sợ về tương lai, tất cả đều là xấu xí.

Thẩm mĩ truyền thống là vẻ đẹp hài hòa “thiên nhân hợp nhất”, cho dù là nghệ thuật phương tây hay là nghệ thuật phương đông, nghệ thuật Hi La cổ hay nghệ thuật tiên Tần, hoặc là nghệ thuật thời đại Phục Hưng, phần lớn đều là nghệ thuật đề cao cái đẹp. Con người tán thưởng sự tinh diệu của “Sự ra đời của Weinasi”, “Mona Lisa”, “Người lái đò trên song Fuerjia”, cảm động về sự thuần khiết của nhạc Bahe, Mozart, Beetoven. Nhưng đến nghệ thuật hiện đại, nghệ thuật “bi thương” như alter Benjamin từng nói, nghệ thuật “phản kháng” nhưng Herbert Marcuse nói, nghệ thuật phương tây đột nhiên biến thành “xấu xí”: hội họa và âm nhạc sau khi bước vào tính hiện đại, liền biến thành hình thức không hài hòa vô cùng nhức mắt, nhức tai. Đặc biệt vì, ở nghệ thuật của Herbert Marcuse không còn là thẩm mĩ, nghệ thuật đã biến thành phản kháng”.

Nên làm thế nào để nhìn nhận phương diện tốt của văn hóa phương tây và cảnh giác với phương diện “xấu” đây? Nếu như làm cho tất cả nghệ thuật trở nên bẩn, loạn, kém liệu có được không? Đương nhiên không thể! Vì điều này ngoài trò chơi và giả trang, không có nhiều sự ra đời của tư tưởng mới, không có sự định vị chính xác đối với hướng đi của toàn bộ lịch sử văn hóa và lịch sử nghệ thuật phương tây. Thẩm “xú” là một kiểu phản kháng đối với tính hiện đại của tính chế dộ phương tây, dùng “tính hiện đại thẩm mĩ” để phản kháng “tính hiện đại chế độ” đang hướng đến phụ diện của mình – nghệ thuật trở thành nghệ thuật ác tâm (phản cảm) mất đi giá trị của mình – nghệ thuật xấu xí dần dần bị con người ghét và từ bỏ. Điều tôi muốn nói là, chúng ta không nên đi theo phương tây trên con đường không có đường về, mà nên dùng tinh thần văn hóa sinh thái xem xét lại tính khả năng phát triển tương lai của nghệ thuật thế giới, một mặt yêu cầu cân bằng sinh thái tự nhiên, mặt khác yêu cầu cân bằng sinh thái tinh thần con người. Con người thế kỉ mới vì sao phải làm cho mình “phân liệt”, làm cho nghệ thuật trở thành điên cuồng? vì sao không thể vượt qua tai nạn (biduan) của tính hiện đại phương tay để nhìn thẳng vào thân phận mình? Vì sao không thể suy nghĩ tránh được cách làm thất bại đoạn liệt tính chế độ theo kiểu “dị hóa” tính hiện đại phương tây, bắt đầu sửa chữa phục hồi đoạn liệt tinh tinh thần của nghệ thuật nhân loại?

Mĩ học văn hóa sinh thái phải cấu tạo lại phương thức sống giản đơn. Vì sự khuếch trương “thân thể” của chủ nghĩa tiêu dùng và logic tiềm tại đồng chất hóa toàn cầu, làm cho chủ nghĩa tiêu dùng trên toàn thế giới dần dần hiện rõ. Những người phản đối chủ nghĩa tiêu dùng, khuếch trương phương thức sống sinh thái xanh cho rằng:cuộc sống hiện đại hóa hoặc cuộc sống hiện đại không phải là nhà lầu, xe hơi, bệnh tật, hoang mạc, bão cát, cuộc sống thực sự tốt đẹp không cần sự khắc trang sức của quá nhiều nhân công và sự khoa trương vật chất quá thừa. Rất nhiều người phương tây ngày nay nhận thức được hạn chế (biduan) của phương thức sinh tồn “thục mạng sản xuất, thục mạng tiêu dùng”, trong giai cấp trung tư sản lặng lẽ dấy lên “cuộc sống giản đơn” – chuyển nhà về nông thôn, tự đóng nhà gỗ, không sử dụng quá nhiều máy điện, kiếm “thu nhập” có hạn, ra sức hưởng thụ không khí, ánh nắng trong đại tự nhiên. Các nhà xã hội học cho rằng: “cuộc sống giản đơn quay trở về với cái thuần phác chân chất, về với tự nhiên, “ít chính là nhiều” (less is more), trong thế kỉ 21 phải trở thành không khí phổ biến. Có lẽ cuộc sống giản đơn, tiêu dùng giản đơn cũng chính là giống như cuộc sống mộc mạc cuối đời của Tolstoi có thể sẽ lại thể hiện sức hấp dẫn của tinh thần.

Sự phát triển văn hóa nhân loại thế kỉ mới đang dần dần hướng tới lí tính hóa rõ ràng, điều này có nghĩa là lương tính hóa, sinh thái hóa, xin hình hóa, cảnh giới hóa của sự phát triển văn hóa, tức là từ bỏ hứng thú dung tục, hướng đến theo đuổi cá thể tinh thần độc lập đối thoại với tâm linh mình, nhìn lại chỗ độc đáo của tâm linh cá thể. Con người luôn cô độc, trong sự cô độc con người có thể thoát khỏi sự nặng nề của nhục thể hóa và sự quấy nhiễu của thế giới bên ngoài, trở về với sự vui vẻ an nhàn của trái tim và tâm tính bản nguyên. Nên cố gắng làm rõ ý nghĩa của sinh tồn cá thể trong đời sống hàng ngày, làm rõ tính tinh thần tồn tại của con người trong thế giới vật chất, đem lại không gian phản tư và hồi quy cho sự sinh tồn của nhân loại.

Tôi kiên tâm cho rằng, sự thiếu vắng của tư tưởng phương đông, kinh nghiệm phương đông là sự khuyết thiếu của nhân loại, tính hài hòa của kinh nghiệm phương đông, tính bao dung của diễn ngôn phương đông có thể điều chỉnh chủ nghĩa đơn phương và chủ nghĩa tiêu dùng mang tính hiện đại phương tây, bình đẳng truyền bá trên toàn thế giới kinh nghiệm có ích của mình và tạo phúc cho nhân loại. Phương Đông đặc biệt là tinh hoa tư tưởng trong ăn hóa Trung Quốc như tư tưởng hài hòa xanh (lục sắc), tư tưởng biện chứng, tư tưởng mơ hồ tổng hợp, tư tưởng coi trọng tính bản nguyên và tính khác biệt, nhấn mạnh “nhân giả ái nhân”…, những tư tưởng này là sự nuôi dưỡng hoặc bổ sung đối với phương tây. Hoàn toàn khác với kinh tế học nhấn mạnh sự chinh phục của con người đối với tự nhiên và sự theo đuổi với mức độ lớn nhất giá trị thặng dư, trong thời kì “hậu Đông phương chủ nghĩa”, có mĩ học sinh thái của tư tưởng phương Đông và văn hóa sinh thái đang hóa giải xung đột giữa người với người khác, người và bản thân, người và tự nhiên. Từ đó, chúng ta không khó lí giải vì sao cuối đời Heideger phải quan tâm đến tư tưởng Trung Quốc trong “Đạo đức kinh” của Lão Tử? Vì sao Roland Barthes muốn thoải mái bàn luận thơ Haiku, thư pháp của Nhật Bản và vấn đề hư vị của thiên hoàng ở trung tâm Tokio? Vì sao Dedira muốn đến Trung Quốc đại đàm vấn đề “phẫn nộ” và hiện tượng văn hóa Trung Quốc? Vì sao Sayyid trên giường bệnh vẫn vô cùng chú ý đến Trung Quốc phương đông ở nơi xa xôi. Là vì sao khiến họ có cảm hứng như vậy đối với phương Đông? Ngoài việc sống dậy kinh tế phương Đông, đương nhiên là “tính khác biệt” văn hóa. Văn hóa khác biệt khiến cho những nhà tư tưởng hàng đầu của phương Tây bắt đầu chú ý hoàn toàn mới đối với phương Đông. Nếu như chúng ta cái gì cũng “mang về dùng” mà không “xuất ra”, văn hóa đông tây sẽ xuất hiện vấn đề mất cân bằng sinh thái văn hóa. Có thể cho rằng, phương tây đang hấp thu tinh thần văn hóa phương Đông và theo đuổi chỉnh hợp mới văn hóa nhân loại. Nói cách khác, giới tri thức phương tây thế kỉ mới sẽ chuyển hướng chú ý đến phương đông, mang đến dũng khí để bình giá lại tất cả giá trị và lại tìm kiếm sự kết hợp văn hóa giá trị mới của văn hóa tương lai nhân loại, cho mô hình tư duy chủ nghĩa trung xin phương tây và mô hình nhận thức khoa học xã hội, và giới tri thức phương đông bị chủ nghĩa trung tâm phương tây đẩy ra bên lề.

III.           PHÁT SINH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA LÍ LUẬN SINH THÁI

Đối diện với nguy cơ sinh thái tự nhiên và sinh thái tinh thần, văn hóa sinh thái đã ra đời. Sự ra đời với tư cách là lí luận văn hóa sinh thái của lịch sử học thuật vào thời điểm nào? Giới học thuật vẫn chưa xác định rõ ràng.

Từ “Sinh thái học” được phái sinh từ từ oicos (phòng, nơi ở) trong tiếng Hi lạp, từ sớm đã xuất hiện trong tiếng Đức, tức là die Okologie, tiếng Anh là the ecology. Chủ nghĩa sinh thái không phải xuất hiện từ con số khong. Tư tưởng của nó có quan hệ mật thiết với phong trào chủ nghĩa lãng mạn thế kỉ 18. Năm 1858 cuốn sách “Walden” của nhà văn Thoreau người Mĩ đã thể hiện quan niệm của mình về sự hài hòa giữa con người và tự nhiên. Ông từ góc độ cân bằng sinh thái phản đối thành thị ồn ào, tán dương thế giới tự nhiên của rừng suối.

Năm 1886 nhà động vật học người Đức E.Haeckel trong cuốn “Sinh vật thể phổ thông hình thái học”, xây dựng cây hệ thống về sự thay đổi quan hệ giữa động thực vật, cho rằng tinh thần và vật chất nên hài hòa thống nhất: “Chúng ta lí giải sinh thái học thành toàn bộ khoa học liên quan đến thể hữu cơ và hoàn cảnh xung quan, tiến thêm một bước nữa có thể xếp toàn bộ điều kiện sinh tồn vào trong đó để nghiên cứu. Sinh thái học xuất hiện với tư cách là khoa học nghiên cứu quan hệ giữa sinh vật và môi trường của nó. Cùng với sự phát triển của ngành khoa học này, sinh thái học hiện đại dần dần đặt con người vào vị trí trung tâm của sự nghiên cứu, quan hệ giữa con người và tự nhiên trở thành hạt nhân chú ý của sinh thái học”. Cách nói này có lẽ là nguộn nguồn của lí luận sinh thái.

Thường cho rằng, năm 1970 “chủ nghĩa sinh thái” (ecologism) phát triển ở phương tây đã bắt đầu lịch trình gian nan của văn háo sinh thái. Văn hóa sinh thái và phê bình sinhthais xuất hiện, chính là bắt đầu trong bối cảnh lớn như vậy. “Phê bình sinh thái”(ecocriticism) xuất hiện muộn hơn so với các lí luận khác ở phương tây, một khi đã xuất hiện liền nhanh chóng thu hút được hứng thú lí luận của mọi người, và không ngừng tăng cường tiến trình thế giới hóa của lí luận này. Simon C. Estok cho rằng, sự ra đời của phê bình sinh thái vì góc độ khác nhau cho nên có ba thời kì khác nhau: phê bình sinh thái với tư cách là thuật ngữ văn hóa được đề xuất trong bài viết “văn học và sinh thái học: thực nghiệm của phê bình sinh thái” phát biểu năm 1978 của William Ruekert, nhưng không được mọi người chú ý; sau 13 năm, năm 1993, Murphy sáng lập tạp chí “Văn học và nghiên cứu khoa học liên ngành về môi trường”, dùng quyền lực diễn ngôn có trọng lượng lớn của nó thể hiện lại tính quan trọng của phê bình sinh thái, thu hút được sự chú ý và hưởng ứng trên phạm vi rộng, đánh dấu sự hình thành dần dần của trường phái phê bình sinh thái, nhưng vẫn chưa xuất bản lí luận chính thức và cương lĩnh của học phái; năm 1996 sự xuất bản của cuốn “Văn bản phê bình sinh thái: cột mốc trong sinh thái học văn học”  Cheryll Glotfelty và “Tưởng tượng của môi trường” của Lawrence Buell, phê bình sinh thái cuối cùng đã có cương lĩnh lí luận và nguyên tắc mĩ học của mình, và thu hút được sự quan tâm và nghiên cứu sâu sắc của giới học thuật, và không ngừng hình thành khung hệ thống hoàn thiện trong quá trình tranh luận.

Có thể nói, từ những năm 60 của thế kỉ 20, các lĩnh vực nghiên cứu mọc lên như nấm, như triết học sinh thái (ecophilosophy), thần học sinh thái (Eco-theology), chính trị học sinh thái (ecological politics), kinh thế học sinh thái (ecological economics), chủ nghĩa nhân văn sinh thái (ecological humanism), chủ nghĩa nữ quyền sinh thái (ecofeminism), văn học sinh thái (ecoliterature), nghệ thuật sinh thái (ecological art), xã hội học sinh thái (ecosociology), luân lí học sinh thái (ecological), nhân loại học sinh thái (ecological anthropology), tâm lí học sinh thái (ecological psychology), phê bình sinh thái (ecocriticism), sinh thái học bề sâu (deep ecology)…, mọi người lại phát hiện ra một góc độ nghiên cứu mới trong “thời kì vũ đài cao nguyên” của lí luận phương tây – xóa bỏ chủ nghĩa nhân loại trung tâm, kiên trì chủ nghĩa trung tâm tự nhiên, coi sự chung sống hài hòa giữa con người và tự nhiên là nguyên tắc cơ bản của lí luận sinh thái, phê bình sinh thái loại bỏ sự mù quáng của Chauvinism. So với trước kia, “sinh thái” thể hiện tính khuynh hướng giá trị và ý vị thực tiễn rất rõ ràng, tinh thần nhân văn bao hàm trong từ “sinh thái” có hàm nghĩa sâu sắc hơn. Triết học sinh thái tìm ra căn nguyên của nguy cơ sinh thái tự nhiên nằm trong chủ nghĩa nhân loại trung tâm , trong mô thức tư duy đối lập nhị nguyên của văn minh hiện đại. làm cho tư duy sinh thái và phương pháp sinh thái do nghiên cứu khoa học tự nhiên cung cấp thẩm thấu vào trong thế giwois quan và thể nghiệm sinh tồn của con người, cố gắng đem tinh thần sinh thái bồi dưỡng thành một phương thức tư duy, tín ngưỡng tinh thần và quan niệm văn hóa hướng tới tiền cảnh văn minh hoàn toàn mới. Tóm lại, phong trào văn hóa sinh thái ngày nay đã trở thành phong trào văn hóa kết hợp giữa thành quả nghiên cứu của khoa học tự nhiên và những suy tư của khoa học nhân văn, giữa nghiên cứu lsí luận văn hành động thực tiễn, phản tư phê phán văn minh hiện đại và tư duy mang tính xây dựng một nền văn minh mới hoàn thiện lành mạnh hơn.

Khác với tính tư biện lí luận siêu hình rõ nét của lí luận phương tây khác, lí luận sinh thái là một loại lí luận thực tiễn về hoàn cảnh hiện thực của nhân loại. Các nhà phê bình sinh thái đều phản đối quan điểm chủ nghĩa văn bản trung tâm “ngoài văn bản ra không có gì khác nữa” trong “văn tự học” của Derida, họ kiên trì cho rằng: sự tồn tại của ngôn ngữ hoặc văn bản chỉ là biểu trưng văn hóa của thế giới thực thể, khong thể nói rõ sự nặng nhẹ của thế giới vật chất, những thứ quan trọng ngoài văn bản nhiều không đếm xuể, làm sao lại nói là không có gì? Bethe cho rằng: “Chủ nghĩa hậu hiện đại tuyên bố tất cả hạn độ đều là hạn độ (thước đo) văn bản, thi học sinh thái lại chủ trương chúng ta phải nắm chắc một khả năng, đó là mỗi hạn độ văn bản được gọi là thơ ca có thể khiến chúng ta hồi ức lại tri thức lâu đời nhất của nhân loại: không có hạn độ lớn, chúng ta sẽ không thể tồn tại”. Lí luận sinh thái phản đối cạm bẫy của “chủ nghĩa duy tâm ngôn ngữ” hoặc cạm bẫy của “chủ nghĩa văn hóa” mà lí luận đương đại rơi vào không thể tự thoát ra, ra sức phơi bày nguy cơ hiện thực và khó khăn trước mắt mà nhân loại đang đối mặt, thoát khỏi lao tù tự mình vẽ ra của “cái lồng ngôn ngữ”, vượt qua ảo tưởng tự tạo của văn bản ngôn ngữ, quan tâm đến khó khăn của thời đại. Sự hủ bại và tham lam của xã hội hiện đại là do nhân tính dị hóa của vật chất trung tâm hóa và tinh thần biên duyên hóa tạo thành, sự hủ bại có nguồn gốc trong tham vọng chủ nghĩa vật chất phủ lên toàn bộ thế giới, con người khuyết thiếu vĩ độ siêu việt tinh thần và nằm trong lo lắng phiền muộn khó giải quyết của việc thực hiện dục vọng, hàng loạt những căn bệnh của văn minh hiện đại đã dẫn đến sự mất cân bằng trong toàn bộ tinh thần của nhân loại. Nói tóm lại, gần 400 năm người phương tây đã đi trên con đường lệch lạc văn hóa, chỉ quan tâm đến phát triển kinh tế và trình độ tiêu dùng, sự lệch lạc văn hóa nghiêm trọng này làm cho con người chìm đắm trong tăng trưởng vật chất mà mất đi độ sâu nhân tính và độ dày nhân văn. Đương nhiên, những phê bình sắc nhọn này đã từng xuất hiện trong phê phán văn hóa của chủ nghĩa Mác phương tây.

(còn nữa)

(Đỗ Văn Hiểu sơ dịch, Dịch từ cuốn “Đương đại tây phương tối tân văn luận giáo trình” của Vương Nhạc Xuyên, Nxb Đại học Phúc Đán, Thượng Hải, 2008)

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 44 other followers